Republikens presidents framställning 13/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om Världspostkonventionen

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

Finland, landskapet Åland medräknat, anslöt sig till Världspostföreningen den 12 februari 1918. Målet med Världspostkonventionen, som Världspostföreningens (UPU) generalförsamling godkände vid kongressen i Abidjan 2021, är att förbättra den internationella posttrafikens funktion och effektivitet samt samarbetet mellan aktörerna inom branschen.

Världspostkonventionen utfärdas alltid som ett nytt avtal. Avtalet ersätter i sin helhet de tidigare gällande avtalen. Ur EU-rättens perspektiv är det fråga om ett blandat avtal som innehåller bestämmelser som faller dels inom Europeiska unionens, dels inom medlemsstaternas behörighet. De ändringar som gjorts i avtalet gäller i huvudsak verksamheten för de utsedda operatörerna i medlemsländerna.

Konventionen trädde huvudsakligen i kraft internationellt den 1 juli 2022. Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Posttjänsterna hör med stöd av 18 § 20 punkten i självstyrelselagen till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet. Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den nämnda ikraftträdelseförordningen för avtalet ska träda i kraft på Åland.

 

           

Med bifogande av regeringens proposition (RP 91/2022 rd) som innefattar lagförslaget och avtalet i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland.

 

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 9 september 2022

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                            Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet  Thomas Blomqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/17153/2022