Republikens presidents framställning 2/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och Vietnam är till sin karaktär ett blandat avtal vars bestämmelser omfattas dels av medlemsstaternas, dels av Europeiska unionens behörighet. Avtalet om investeringsskydd förhandlades fram parallellt med frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam, och de utgör tillsammans en institutionell helhet. Syftet med avtalet är att öka investeringarna mellan EU och Vietnam. Avtalet kommer att medföra fördelar för

finländska och europeiska investerare genom att det säkerställer ett starkt skydd för investeringar i Vietnam. Avtalet begränsar inte parternas rätt att reglera och eftersträva legitima allmänpolitiska mål.

            Avtalet mellan EU och Vietnam träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna till varandra har anmält att deras tillämpliga rättsliga förfaranden för avtalets

ikraftträdande har slutförts, om inte parterna kommer överens om en annan tidpunkt. Avtalet

ersätter vid ikraftträdandet den bilaterala överenskommelsen mellan Finland och Vietnam om

skydd av investeringar. Den föreslagna lagen för att sätta i kraft avtalet och upphäva den lag

som gäller ikraftsättandet av den bilaterala överenskommelsen mellan Finland och Vietnam avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

 

            I avtalet ingår det bestämmelser som har beröringspunkter med protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994). En del av bestämmelserna hör till EU:s exklusiva befogenhet, vilket innebär att den åländska särställningen har beaktats redan i förhandlingarna om avtalsbestämmelserna.

            Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet, behöver Ålands lagtings bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för författningen om sättande i kraft av avtalet. I avtalet ingår också andra områden som enligt 18 § i självstyrelselagen för Åland hör till landskapets lagstiftningsbehörighet, men som emellertid inte längre hör till medlemsstaternas befogenhet.

 

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 199/2022 rd) som innefattar lagförslaget och avtalet i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 11 november 2022

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

                                            Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet  Thomas Blomqvist

VN/27605/2022