Republikens presidents framställning 3/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s   p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet och protokollet med Frankrike för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt och skatteundandragande

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Avtalet och protokollet bygger, med vissa avvikelser, på OECD:s modellskatteavtal. De innehåller bestämmelser genom vilka en avtalsslutande stat tillerkänns rätten att beskatta olika inkomster medan den andra avtalsslutande staten i motsvarande mån måste avstå från att

använda den beskattningsrätt som grundar sig på statens egen skattelagstiftning eller måste

undanröja dubbelbeskattning i enlighet med bestämmelserna i avtalet och protokollet.

            Avtalet och protokollet innehåller även bland annat bestämmelser om förhindrande av missbruk av förmåner enligt avtalet och om utbyte av upplysningar om beskattning. Avtalet och protokollet träder i kraft trettio dagar efter det att avtalsparterna har meddelat varandra att de har uppfyllt förutsättningarna för ikraftträdandet av avtalet.

            I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet och protokollet träder i kraft, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av

statsrådet.

            Bilaterala skatteavtal innehåller bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet med stöd av 18 § 5 punkten i självstyrelselagen för Åland (1991/1144).

            Eftersom avtalet och protokollet innehåller bestämmelser som hör till landskapet lagstiftningsbehörighet, behöver Ålands lagtings bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för författningen om sättande i kraft av avtalet och protokollet.

 

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 14/2024 rd) innefattande avtalet och protokollet i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet och protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 22 mars 2024

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 ALEXANDER STUBB

 

 

 

 

 

                                             Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/10663/2019