Republikens presidents framställning 3/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

 

                                                                

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Överenskommelsen gäller den lagstiftning som tillämpas på pensionsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring i fråga om personer som rör sig från en fördragsstat till en annan, i överenskommelsen fastställs alltså vilken fördragsstats lagstiftning som ska tillämpas. Med stöd av överenskommelsen ska arbetstagare som av ett företag utsänts till den andra fördragsstatens territorium för högst fem års tid omfattas av det utsändande landets pensions- och arbetslöshetsför-säkring under tiden för utlandskommenderingen och försäkringsavgifterna betalas till avgångs-landet, medan det i den stat där arbetet utförs inte tas ut avgifter enligt den statens lagstiftning. En likadan bestämmelse gäller företagare som tillfälligt arbetar som företagare inom den andra fördragsstatens territorium. Överenskommelsen gäller också utbetalning av pensioner från ett land till ett annat, om pensionstagaren inte längre är bosatt i det land som betalar pensionen. Dessutom innehåller överenskommelsen i enlighet med internationell praxis bestämmelser om beaktande av försäkringsperioder, beräkning av pensioner, verkställigheten av överenskommel-sen och administrativt samarbete.

            Överenskommelsen träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter den månad då fördragsstaterna genom diplomatisk notväxling underrättat varandra om att deras respektive konstitutionella krav för ikraftträdandet av överenskommelsen har fullgjorts. I propositionen ingår ett förslag till lag om överenskommelsen med Japan om social trygghet. Lagen avses träda i kraft samtidigt som överenskommelsen träder i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

            Arbetslöshetsförsäkringen indelas i säkerställande av grundläggande försörjning och av försörjning på basis av inkomster. Arbetslösas grundläggande försörjning anses vara sådan socialvård enligt 18 § 13 punkten i självstyrelselagen för Åland som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

            Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den nämnda ikraftträdelselagen för överenskommelsen ska träda i kraft på Åland.

 

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 12/2021 rd) i saken, i vilken den nämnda överenskommelsen ingår, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 12 mars 2021

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

                                                                  Justitieminister Anna-Maja Henriksson

VN/28610/2020