Republikens presidents framställning 3/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av det multilaterala avtalet M347 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) möjliggör multilaterala separata överenskommelser. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (TFÄ-direktivet) innehåller också en bestämmelse om att medlemsstaterna kan ingå multilaterala separata ADR-överenskommelser.

            Tyskland föreslår den multilaterala separata överenskommelsen M347. Överenskommelsen gäller klassificering av transporter av ämnen som innehåller apkoppsvirus. Det ska i fortsättningen vara möjligt att klassificera ämnen som innehåller apkoppsvirus, med undantag för kulturer, på samma sätt som andra motsvarande virus i riskklass 3. Med den separata överenskommelsen M347 vill man få framförhållning med tanke på den ändring av klassificeringen som preliminärt har antagits i Förenta Nationernas modellregelverk för transport av farligt gods. Överenskommelsen upphör att gälla den 31 december 2025.

            Med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) får Transport- och kommunikationsverket underteckna en separat överenskommelse av teknisk natur för Finlands del. Transport- och kommunikationsverket undertecknade avtalet M347 den 24 oktober 2022. Statsrådet utfärdade en förordning om ikraftträdande av avtalet den 27 oktober 2022.

            Enligt 18 § 21 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om vägtrafik. Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet, behöver Ålands lagtings bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för författningen om sättande i kraft av avtalet.

 

            Med bifogande av statsrådets förordning och avtalet i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 25 november 2022

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

                                            Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet  Thomas Blomqvist

VN/25870/2022