Republikens presidents framställning 4/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

 

R e p u b l i k e n s   p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss samt till lagar som har samband med den

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Syftet med Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om arbete till sjöss från 2006 (nedan sjöarbetskonventionen) är att fastställa heltäckande, enkla, tydliga och konsekventa internationella miniminormer för hela sjöfartsbranschen. Vid den internationella arbetskonferensen 2022 antogs ändringar av koden i sjöarbetskonventionen.

            Ändringarna av koden gäller tillgång till skyddsutrustning i lämplig storlek, kostnadsfri och kvalitativ mat och dryck ombord på fartyget, rätten till hemresa för strandsatta sjömän och ställningen för ersättare för dessa, sjömäns rätt till omedelbar sjukvård i land samt hemsändning av en avliden sjömans kropp eller aska, förbindelser som möjliggör sociala kontakter ombord och i hamnar, undersökning av dödsfall bland sjömän och årlig rapportering av uppgifterna om dödsfall till ILO samt vissa andra ändringar av mer teknisk natur. Ändringarna gäller både kodens juridiskt bindande del och dess icke obligatoriska anvisningar.

            För genomförandet av ändringarna av koden ska det till lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och lagen om ordnande av arbetskraftsservice fogas bestämmelser om skyldigheter för aktörer som tillhandahåller privat arbetskraftsservice inom sjöfartsbranschen. I lagarna föreslås även preciseringar som baserar sig på den gällande koden i

sjöarbetskonventionen. Enligt förslaget ska det till lagen om sjöarbetsavtal fogas bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att underrätta arbetarskyddsmyndigheten om dödsfall bland

sjömän för vidarerapportering till Internationella arbetsorganisationen.

            Ändringarna av koden i sjöarbetskonventionen träder i kraft internationellt den 23 december 2024. Den lag som gäller sättande i kraft av ändringarna avses träda i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Avsikten är att den nämnda lagen och de ändringar som föreslås i lagen om sjöarbetsavtal och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och som grundar sig på ändringarna av koden i sjöarbetskonventionen ska träda i kraft samtidigt som ändringarna av koden i konventionen träder i kraft internationellt.

            Enligt 18 § 12 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om hälso- och sjukvård, med de undantag som anges i 27 § 24, 29 och 30 punkten, eldbegängelse och enligt 23 punkten i fråga om främjande av sysselsättningen. De juridiskt bindande standarderna A1.4 (Rekrytering och arbetsförmedling) och A4.1 (Sjukvård ombord och i land) i koden i sjöarbetskonventionen innehåller bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

            Eftersom koden innehåller bestämmelser som hör till landskapet lagstiftningsbehörighet, behöver Ålands lagtings bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för författningen om sättande i kraft av koden.

 

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 15/2024 rd) innefattande avtalet i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

          Helsingfors, i statsrådet den 22 mars 2024

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 ALEXANDER STUBB

 

 

 

 

 

                                                          Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen

VN/23387/2023