Republikens presidents framställning 4/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna ändringarna i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesi-digt erkännande av sådana besiktningar (nedan Wienöverenskommelsen eller överenskommel-sen), de till Wienöverenskommelsen fogade normerna 3 och 4 och ändringarna av normerna 1–4.

Ändringarna i överenskommelsen är av teknisk natur och gäller definitionerna i överenskom-melsen samt det internationella besiktningsintyget i dess elektroniska form.

            Normerna 1 och 2 har ändrats för att de ska stämma överens med EU:s provningsdirektiv. Ändringarna hänför sig till innehållet i periodisk besiktning, besiktningstidpunkterna samt vilka objekt som ska kontrolleras vid besiktningen. Normerna 3 och 4 gäller de särskilda bestämmelserna om innehållet, tidpunkterna och kontrollobjekten vid periodisk besiktning av el-, hybrid- eller gasfordon. Dessutom har normernas bestämmelser om tidpunkterna för periodisk besiktning ändrats så att de är desamma som i provningsdirektivet.

            Folkrättsligt har normerna och ändringarna trätt i kraft under åren 2018–2020, men de har inte godkänts eller rättidigt satts i kraft i Finland. Genom propositionen korrigeras detta, så att rättsläget blir klarare.

            I propositionen ingår ett förslag om att de bestämmelser i Wienöverenskommelsen och dess normer som hör till området för den finska lagstiftningen ska gälla som lag i den ändrade lydelse som dessa bestämmelser nu har. Det är meningen att en konsoliderad version av överenskommelsen och dess normer ska publiceras i den elektroniska författningssamlingen. Lagen är avsedd att träda i kraft så snart som möjligt efter att den har stadfästs, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

            Wienöverenskommelsen har under årens lopp ändrats och nya normer till den har utarbetats. Ändringarna i själva överenskommelsen har varit tekniska. Överenskommelsen har ändrats år 2004, varvid art. 12 ändrades. Ändringen har godkänts och satts i kraft nationellt genom en förordning (FördrS 158/2004). Överenskommelsen har ändrats också år 2007, varvid ordalydelsen i flera artiklar ändrades. Ändringen har godkänts och satts i kraft genom förordning (FördrS 57/2007). Förutom dessa ändringar har art. 11 g i överenskommelsen korrigerats (se FördrS 159/2004).

            I regeringens proposition finns en bilaga som innehåller tabeller som inte fungerar i riksdagens elektroniska ärendehanteringssystem. På grund av detta tekniska problem ska en kompletterande proposition ges så fort som möjligt. Den kompletterande propositionen skickas till lagtinget då den ges till riksdagen. Inga innehållsmässiga ändringar kommer att göras i propositionen.

            Enligt 18 § 21 punkten i självstyrelselagen för Åland har landskapet lagstiftnings-behörighet i fråga om vägtrafik. Bestämmelserna i överenskommelsen och i de normer som fogats till den är sådana att de i sin helhet hör till Ålands lagtings lagstiftningsbehörighet.

            Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den nämnda ikraftträdelselagen för överenskommelsen ska träda i kraft på Åland.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 21/2021 rd) i saken, i vilken den nämnda överenskommelsen ingår, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 12 mars 2021

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/4910/2021