Republikens presidents framställning 4/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas.

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Bestämmelser om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas finns i förordning (EU) 2017/1938 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas. I artikel 13 i förordningen fastställs ramarna för tillämpningen av den så kallade solidaritetsmekanismen som en sista utväg vid allvarliga störningar i gasförsörjningen. I den artikeln förutsätts det att medlemsstaterna antar de arrangemang och åtgärder som krävs för att genomföra mekanismen. De medlemsstater som är direkt sammanlänkade med varandra via en naturgasledning ska i samråd sinsemellan fastställa dessa tekniska, rättsliga och finansiella arrangemang och beskriva dem i sina respektive krisplaner.

            Naturgasledningen Balticconnector som förbinder naturgasnäten mellan Finland och Estland togs i bruk den 1 januari 2020. Finland och Estland förhandlade fram en överenskommelse om gassolidaritet mellan medlemsstaterna för tillämpningen av solidaritetsmekanismen enligt artikel 13 i förordningen om gasförsörjningstrygghet.  Överenskommelsen träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den senare av de två skriftliga underrättelserna har tagits emot på diplomatisk väg om att de nationella förfarandena för ikraftträdandet av överenskommelsen har slutförts.

            Överenskommelsen innehåller bestämmelser som gäller regleringen av energimarknaden. Regleringen av energimarknaden hör till näringsverksamheten i fråga om vilken landskapet enligt 18 § 22 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har lagstiftningsbehörighet. Eftersom överenskommelsen innehåller bestämmelser som hör till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland inhämtas för ikraftträdandeförfattningen.

 

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 296/2022 rd) som innefattar lagförslaget och överenskommelsen i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 20 december 2022

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                            Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet  Thomas Blomqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/25680/2022