Republikens presidents framställning

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

2018-2019 Lt-Rep-Pres-framst 9

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om sättande i kraft av det enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

 

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Den europeiska överenskommelsen från 1957 om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979, ADR) trädde för Finlands del i kraft 1979. Sedan 1979 har bilagorna till överenskommelsen ändrats flera gånger. Särskilt bilagorna A och B till ADR innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen. De gäller bland annat klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen samt konstruktion, utrustning och användning i fråga om fordon och tankar.

            I enlighet med artikel 4.3 i ADR har de fördragsslutande parterna rätt att genom bilaterala eller multilaterala fördrag överenskomma att farligt gods på vissa villkor kan godkännas för ADR-transporter, fastän de allmänt taget är förbjudna i ADR-bestämmelserna. På motsvarande sätt har de fördragsslutande parterna rätt att genom bilaterala eller multilaterala överenskommelser bestämma att mindre stränga villkor gäller när vissa farliga ämnen transporteras på vissa villkor.     

            En separat överenskommelse får vara i kraft i högst fem år.  En av Finland utarbetad eller undertecknad separat överenskommelse får tillämpas i internationella ADR-transporter mellan de ADR-länder som har undertecknat den separata överenskommelsen i fråga. En separat ADR-överenskommelse får även tillämpas på nationella transporter av farliga ämnen.

 

            Enligt ADR-bestämmelserna ska explosiva varor vara förpackade och märkta. De nationella kraven på märkning av kollin med explosiva varor är motsvarande som i ADR-bestämmelserna.  Försvarsmaktens explosiva varor transporteras även för att förstöras. Märkningen på gamla explosiva varor motsvarar inte gällande krav. ADR-bestämmelserna tillåter inte avvikelser från ADR-bestämmelserna om märkning. Med anledning av detta utarbetade den behöriga myndigheten i Sverige en separat överenskommelse M313 (bilaga 1), som ersätter den separata överenskommelsen M266, som var av motsvarande typ och som har löpt ut.

            Den separata överenskommelsen M313 (Carriage of explosive substances and articles belonging to the Armed Forces set to be destroyed) gäller märkning av kollin bestående av försvarsmaktens explosiva varor som transporteras för att förstöras. Enligt den separata överenskommelsen behöver kollin inte märkas enligt de gällande ADR-kraven, om villkoren i överenskommelsen iakttas. Dessutom ska även andra ADR-bestämmelser om transport iakttas.

            Det är inte möjligt att påverka innehållet i den separata överenskommelsen. Av ADR-länderna har Sverige (som utarbetat överenskommelsen), Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Frankrike redan undertecknat överenskommelse M313. Överenskommelse M313 gäller fram till den 15 juni 2023. Den separata överenskommelsen träder i kraft vid tidpunkten för undertecknande.

            Enligt 18 § 21 punkten i självstyrelselagen har landskapet Åland lagstiftningsbehörighet i fråga om vägar och kanaler, vägtrafik, spårbunden trafik, båttrafik och farleder för den lokala sjötrafiken.

            Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att förordningen ska träda i kraft på Åland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Med bifogande av utkastet till statsrådets förordning i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 19 juni 2019

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/3785/2019