Republikens presidents framställning

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

 

2018-2019 Lt-Rep-Pres-framst 8

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen, slutprotokollet till konventionens tilläggsprotokoll, det tionde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution och det andra tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente

 

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Världspostföreningens (Universal Postal Union, UPU) konstitution upprättades i Wien den 10 juli 1964. Ett annat viktigt fördrag för föreningen är Världspostkonventionen, som revideras vart fjärde år vid Världspostföreningens kongress. Den senaste kongressen hölls i Istanbul i Turkiet år 2016. Vid Istanbulkongressen beslutade medlemsländerna att ordna en mellanårskongress som sedan hölls i Addis Abeba i Etiopien år 2018.

            Vid kongressen i Addis Abeba gjordes vissa tekniska ändringar i konventionen från Istanbul 2016. Vid kongressen i Addis Abeba godkändes följande avtal:

– ett tilläggsprotokoll till Världspostkonventionen

– ett slutprotokoll till Världspostkonventionens tilläggsprotokoll

– ett tionde tilläggsprotokoll till Världspostföreningens konstitution

– ett andra tilläggsprotokoll till Världspostföreningens allmänna reglemente

            Genom det tilläggsprotokoll till konventionen som upprättades i Addis Abeba ändrades artiklarna 17 och 18 i konventionen från Istanbulkongressen 2016. I artikel 17 fastställs de bastjänster inom den internationella postförmedlingen som medlemsländerna ska tillhandahålla. I artikel 18 fastställs de tjänster som medlemsländerna kan erbjuda som tilläggstjänster. Bland bastjänsterna omklassificerades blindskriftsförsändelser med en högsta vikt på sju kilogram och specialsäckar, som kallas M-säckar, från dokumentförsändelser till brevförsändelser som innehåller varor. I fråga om tilläggstjänsterna gjordes endast språkliga ändringar.

            Världspostföreningens allmänna reglemente innehåller bestämmelser om Världspostföreningens verksamhet och om tillämpningen av konstitutionen. Merparten av de ändringar i det allmänna reglementet som gjordes vid mellanårskongressen i Addis Abeba är av teknisk natur. De viktigaste modifikationerna gäller föreningsorganens utformning, uppgifter och verksamhet.

            Avtalen från mellanårskongressen i Addis Abeba innehåller inte några sådana bestämmelser som ingår i området för lagstiftningen eller som i övrigt kräver riksdagens samtycke. Eftersom ändringarna i avtalsbestämmelserna också till sin allmänna betydelse är ringa och av teknisk natur publiceras de inte i fördragsserien. Avsikten är att Finland samtidigt ska deponera sitt anslutningsinstrument till tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen, slutprotokollet till Världspostkonventionens tilläggsprotokoll, det tionde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution och det andra tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente. Avtalen träder i kraft internationellt den 1 juli 2019. I Finland sätts avtalen i kraft genom en förordning av statsrådet.

            Posttjänster hör med stöd av 18 § 20 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet.

                      Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att förordningen ska träda i kraft på Åland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Med bifogande av utkastet till statsrådets förordning i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 19 juni 2019

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/3212/2019