Republikens presidents framställning

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

2018-2019 Lt-Rep-Pres-framst 1

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort

 

 

 

 

 

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Avtalet gäller informationsutbyte mellan parternas centrala registermyndigheter om fordon och körrätt. Avtalet upprättades år 2000 och uppdaterades 2017 genom ett ändringsprotokoll. Enligt regeringens proposition ska avtalet sättas i kraft genom en så kallad blankettlag.

            Enligt 18 § 21 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om vägar och kanaler, vägtrafik, spårbunden trafik, båttrafik och farleder för den lokala sjötrafiken. Körkorts- och fordonsregistret på Åland sköts av en landskapsmyndighet som anges i landskapslagstiftning.

            Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som åtminstone delvis hör till landskapets lagstiftningsbehörighet, måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den ikraftträdandelag som ingår i propositionen ska träda i kraft på Åland.

 

 

 

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 155/2018 rd) i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet och protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 19 oktober 2018

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

                                                                                       Kommunikationsminister Anne Berner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/5278/2018