Republikens presidents framställning 5/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

             Generalkonferensen för Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur har i november 2019 antagit konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. Det centrala syftet med konventionen är att främja det internationella samarbetet kring högskoleutbildning och att underlätta den globala rörligheten för dem som avlagt högskoleexamen.

            Frågan om gränsöverskridande erkännande av examina som avlagts på högskolenivå har varit aktuell länge. År 1963 fick generaldirektören för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur Unesco första gången i uppdrag att undersöka utvecklandet av förpliktande avtalsinstrument. I processen stannade man sedan på 1970-talet för att utarbeta regionala avtal. Det finns sammanlagt sex regionala avtal om erkännande av högskoleexamina. Lissabonfördraget, dvs. konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, som omfattar Europa, trädde i kraft den 1 mars 2004 (FördrS 9 och 10/2004). Lagtinget har gett sitt samtycke till lagen om sättande i kraft av Lissabonfördraget.

            Den av Unescos generalförsamling i november 2019 antagna globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning CL/4318 är avsedd att stödja och komplettera de regionala avtalen, inte ersätta dem.

            Finlands gällande lagstiftning uppfyller de krav som konventionen ställer på konventionsparterna. Konventionen träder i kraft tre månader efter att det tjugonde ratifikations-, godtagande-, godkännande- och anslutningsinstrumentet har deponerats. Lagen avses träda i kraft samtidigt som konventionen träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

            Enligt 18 § punkt 14 i självstyrelselagen för Åland (1991/1144) har landskapet lagstiftningsbehörighet bland annat i frågor som gäller undervisning. Undervisningsärendena omfattar erkännande av högskoleexamina (se landskapslagen om Högskolan på Åland, ÅFS 2002:81).

            Eftersom konventionen innehåller bestämmelser som hör till landskapet lagstiftningsbehörighet, behöver Ålands lagtings bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för författningen om sättande i kraft av konventionen.

 

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 258/2022 rd) innefattande konventionen  i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 19 januari 2023

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

                                            Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet  Thomas Blomqvist

VN/30798/2022