Republikens presidents framställning 5/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det i november 2019 ingångna protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. Genom protokollet ändras avtalets namn och preambel och fogas till avtalet en bestämmelse om förhindrande av avtalets missbruk.

            I propositionen ingår ett lagförslag om sättande i kraft av vissa bestämmelser i protokollet. Avsikten är att lagen träder i kraft vid en av statsrådets förordning fastställd tidpunkt samtidigt med protokollet.

            Protokollet innehåller bestämmelser som enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen för Åland hör till Ålands lagstiftningsbehörighet.

            Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den nämnda ikraftträdelselagen för protokollet ska träda i kraft på Åland.

           

 

 

 

 

 

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 97/2019 rd) i saken, i vilken det nämnda protokollet ingår, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 31 januari 2020

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                            Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/14079/2019