Republikens presidents framställning 6/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M334 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

             Den europeiska överenskommelsen från 1957 om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979, ADR) trädde i kraft i Finland 1979. I enlighet med artikel 4.3 i ADR har de fördragsslutande parterna rätt att genom bilaterala eller multilaterala fördrag (separata överenskommelser) tillåta att farligt gods kan transporteras med avvikelse från bestämmelserna i ADR, under förutsättning att en säkerhetsnivå som motsvarar bestämmelserna bibehålls.

            På grund av covid-19-epidemin har också parterna i överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) berett så kallade separata överenskommelser som har kunnat tillämpas i det exceptionella epidemiläget. Den separata överenskommelsen M330 gjorde det möjligt att under covid-19-epidemin undantagsvis förlänga giltighetstiden för ADR-körtillstånd för förare som transporterar farligt gods och för intyg för säkerhetsrådgivare i fråga om transport av farliga ämnen (TFÄ) på väg. Överenskommelsen har kunnat tillämpas på de ADR-körtillstånd och intyg för säkerhetsrådgivare vars giltighetstid löpte ut mellan den 1 mars 2020 och den 1 februari 2021.

            I och med att epidemin fortsätter föreslås det att giltighetstiden för ADR-körtillstånd förlängs genom den separata överenskommelsen M333 och att giltighetstiden för intyg för säkerhetsrådgivare på motsvarande sätt förlängs genom den separata överenskommelsen M334. På samma sätt som med den separata överenskommelsen M330 är strävan också med de separata överenskommelserna M333 och M334 att garantera att TFÄ-transporter som överensstämmer med kraven kan fortsätta i det rådande covid-19-läget. På grund av covid-19-epidemin går det inte nödvändigtvis att anordna de utbildningar och körprovstillfällen för ADR-körtillstånd som krävs för att förnya körtillstånden eller de provtillfällen som hänför sig till förnyandet av behörigheten för säkerhetsrådgivare. Den separata överenskommelsen M333 ska gälla de ADR-körtillstånd och den separata överenskommelsen M334 de intyg för säkerhetsrådgivare vars giltighetstid löper ut mellan den 1 mars 2020 och den 1 september 2021. Körtillstånden och intygen förblir i kraft till och med den 30 september 2021.

            Den separata överenskommelsen innehåller inte några bestämmelser som hör till områ-det för lagstiftningen. Ikraftsättandet sker således genom förordning av statsrådet.

            Transport- och kommunikationsverket undertecknade den separata överenskommelsen M334 för Finlands del den 15 februari 2021 med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994). Bestämmelser om sättande i kraft av den separata överenskommelsen finns i en förordning av statsrådet (FördrS 10/2021). Förordningen trädde i kraft den 19 februari 2021 och gäller till och med den 1 oktober 2021.

            Enligt 18 § 21 punkten i självstyrelselagen för Åland har landskapet lagstiftnings-behörighet i fråga om vägtrafik.

            Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den nämnda ikraftträdelseförordningen för avtalet ska träda i kraft på Åland.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Med bifogande av statsrådets förordning (10/2021) i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 12 mars 2021

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/4174/2021