Social- och miljöutskottets betänkande 1/2000-2001

Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr1/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Social- och miljöutskottet

2000-12-11

SMU0120002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Social- och miljöutskottets betänkande om

Lagstiftning om samordnad miljötillståndsprövning

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 16/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Detaljmotivering. 4

Ärendets behandling. 7

Utskottets förslag. 8

L A N D S K A P S L A G  om miljöskydd och miljötillstånd. 8

L A N D S K A P S L A G  om ändring av landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd  17

L A N D S K A P S L A G  om ändring av vattenlagen för landskapet Åland. 17

L A N D S K A P S L A G  om ändring av landskapslagen om renhållning. 19

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår ett samordnat förfarande för prövningen av centrala utsläppstillstånd i vatten, luft och mark inklusive placeringen av deponier och vissa andra anläggningar. Det samordnade miljötillståndsförfarandet skulle hänföras till miljöprövningsnämnden. Förslaget berör de sektorer av miljön som naturligt kan sammanföras till en ändamålsenlig behandlingshelhet. Genom samordningen skulle tillståndsförfarandet förenklas väsentligt för sökanden samtidigt som resurserna och sakkunskapen skulle koncentreras och förvaltningen rationaliseras. En samordnad tillståndsprövning fokuserar helhetsbelastningen på miljön.

     Den lagstiftning som berörs är gällande landskapslagstiftning om vatten, renhållning och hälsovård, blankettlagen om luftvård och landskapslagen om miljöprövningsnämnden. Den samlande faktorn är enligt förslaget en ny landskapslag om miljöskydd och miljötillstånd, som innehåller gemensamma bestämmelser för tillstånden och anger miniminivån för det miljöskydd som måste följas vid tillståndsgivningen.

     Förslaget ansluter sig till rådets direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet) och är en delimplementering av rådets direktiv 97/11/EG om ändring av direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.

     Syftet är att lagstiftningen skall träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag med vissa ändringar. Bland annat föreslås att en ny målsättning fogas till landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd enligt vilken det nya tillståndsförfarandet även bör syfta till att förbättra medborgarnas möjligheter att påverka miljöbeslut. Utskottet föreslår också att lagens särskilda paragraf om fiskodlingar (65 §) skall utgå eftersom det inte finns anledning att särbehandla en enskild näring. Vidare föreslår utskottet att såsom i nu gällande lagstiftning besvär endast skall kunna anföras över lagligheten av miljöprövningsnämndens beslut. Slutligen föreslås ett antal tekniska och språkliga förändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Allmän bedömning

Utskottet konstaterar att den centrala målsättningen med den föreslagna lagstiftningen är att samordna förfarandet vad gäller viktiga miljötillstånd. Syftet är att förfarandet skall förenklas för sökanden, att förvaltningens resurser och sakkunskap skall koncentreras på ett ändamålsenligt sätt, att helhetsbelastningen på miljön bättre skall kunna följas upp och att en hög skyddsnivå för miljön som helhet skall kunna tryggas.

     Utskottet som i hög grad delar landskapsstyrelsens målsättning finner att landskapsstyrelsen på det hela taget lyckats uppnå målen för det föreslagna lagpaketet. Utskottet har dock valt att foga en ytterligare målsättning till de redan nämnda. Enligt utskottets mening bör det nya tillståndsförfarandet också förbättra medborgarnas möjligheter att påverka miljöbeslut. I samband med utvecklingen av EG:s rättsakter och av internationella avtal på miljöområdet har det ansetts viktigt att rätten att anhängiggöra ärenden utvidgas och i den nya grundlagens 20 § sägs att det allmänna skall verka för att var och skall ha möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön.  Utskottet föreslår därför att det till lagens målsättningsstadgande fogas en ny punkt enligt vilken lagens syfte också är att förbättra medborgarnas möjligheter att påverka beslut som gäller miljön. Vidare föreslår utskottet att rätten att anhängiggöra ett ärende skall utvidgas till att omfatta registrerade miljöföreningar och -stiftelser som har hemort i landskapet.

     Utskottet konstaterar att den föreslagna lagstiftningen ansluter sig till rådets direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet). En delvis liknande reform som den landskapsstyrelsen föreslår har redan vid årets början genomförts i riket. Reformen i riket bedömdes som exceptionellt omfattande. Utskottet konstaterar att den lagstiftning som nu föreslås i landskapsstyrelsens framställning inte på långt när är lika revolutionerande eftersom Åland redan år 1996 fick en ny vattenlag som innebar en omfattande reformering i fråga om vattentillstånd.

     Utskottet konstaterar dock att den föreslagna landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd till stora delar motsvarar rikets miljöskyddslag (FFS 86/2000). Många paragrafer har en direkt motsvarighet i rikslagen och är till sitt innehåll i princip identiska trots att ordalydelsen avviker. Utskottet anser det angeläget att värna den åländska lagstiftningsbehörigheten som är ett synnerligen viktigt instrument för att åstadkomma ett regelverk som är anpassat till åländska förhållanden. Landskapsstyrelsens lagberedningsresurser är dock inte obegränsade och de bör därför tas tillvara på så effektivt sätt som möjligt vilket innebär att de i första hand bör nyttjas på områden där lagstiftningen i materiellt avseende avviker från motsvarande rikslagstiftning. Utskottet ifrågasätter således ändamålsenligheten i att ägna lagberedningsresurser åt omfattande språklig och teknisk omarbetning av motsvarande rikslagstiftning.

 

Ramlag

Den föreslagna landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd är en övergripande lag med gemensamma bestämmelser för olika miljöområden. I lagen ingår allmänna miljöskyddskrav och generella tillståndsregler. Med undantag av bl.a. lufttillstånd regleras inte behovet av tillstånd i den övergripande lagen utan i olika sektorlagar såsom vattenlagen, renhållningslagen och hälsovårdslagen. Landskapsstyrelsen anser det utmärkande för miljölagstiftningen att en väsentlig del av detaljbestämmelserna ingår i författningar av lägre rang än lag och föreslår därför att bestämmelser om vilka verksamheter som skall anses tillståndspliktiga överförs från lag till förordning både i fråga om vatten- och hälsovårdslagen. Tendensen till ramlag som kompletteras med ett betydande antal förordningar och beslut är, enligt landskapsstyrelsens mening, en ur praktisk synvinkel i det närmaste oundviklig följd av EG-anslutningen.

 

Förordningsrätten

I framställningen berörs problematiken i fråga om begränsningar i landskapets förordningsrätt. Landskapsstyrelsen konstaterar att frågor som tangerar den nya grundlagens bestämmelser om de grundläggande fri- och rättigheterna inte kan regleras genom förordning. Som exempel anförs i framställningen att frågor om hemfrid, som tangeras i samband med tillsynsbestämmelserna, inte ”närmare” kan regleras på förordningsnivå. Utskottet konstaterar dock att det i 75 § i den föreslagna landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd föreslås att närmare bestämmelser om ett av landskapsstyrelsen upprätthållet datasystem för miljövårdsinformation skall kunna utfärdas genom landskapsförordning. Utskottet föreslår här en ändring så att bestämmelser om datasystemet skall tas in på lagnivå mot bakgrund av den av de grundläggande fri- och rättigheterna följande principen att personuppgifter skall skyddas genom lag.

     Förhållandet mellan självstyrelselagens 21 § om landskapsstyrelsens förordningsmakt och grundlagens 80 § enligt vilken alla bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter skall utfärdas genom lag och inte genom förordning har nyligen berörts i Ålandsdelegationens utlåtande till justitieministeriet över landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Nr 30/00). Enligt utlåtandet anses Ålands grundförfattningar hierarkiskt likvärdiga med grundlagen men eftersom stadgandena i dessa grundförfattningar är att betrakta som särnormer (lex specialis) kommer de i fall då syftet med grundförfattningarna uttryckligen är att grundlagen skall åsidosättas eller avvikelse från den göras, att åsidosätta rikets grundlag.  Självstyrelselagens 21 § bör enligt utlåtandet tolkas så att delegering av normgivningsmakt till förordningsnivå förutsätter att åtminstone grunderna för normeringen anges i landskapslag. Utskottet har beaktat utlåtandet i sin genomgång av de lagar som ingår i framställningen och har kunnat konstatera att de flesta förordningsfullmakterna har motsvarighet i rikslag.

 

Avgifter

Utskottet konstaterar att avgifterna för miljötillstånd fastställs av landskapsstyrelsen i enlighet med landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet (27/1993). Avgiften för tillstånd från Ålands miljöprövningsnämnd är idag 800 mark oberoende av tillstånd. Utskottet konstaterar att i riket är miljötillståndsverkens prestationer från och med den 1 mars 2000 avgiftsbelagda enligt ett beslut från miljöministeriet. Enligt detta beslut varierar avgifterna beroende på tillståndsärendets art och de är generellt sett avsevärt högre än motsvarande avgift i landskapet. Enligt utskottets åsikt bör landskapsstyrelsen se över storleken på avgifterna för miljötillstånd så att avgifterna blir högre och anpassas till omfattningen av den verksamhet för vilken tillstånd beviljas.

 

Miljöprövningsnämnden

I framställningen föreslås en ändring av landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd så att sökanden inte längre skall ha rätt att anhålla om överprövning av nämndens beslut hos landskapsstyrelsen eftersom systemet inte är ändamålsenligt ur rättssäkerhets- och arbetseffektivitetssynpunkt. Utskottet, som anser det angeläget att miljöprövningsnämnden har en självständig och oberoende ställning, välkomnar denna förändring. Utskottet föreslår också att besvär över miljöprövningsnämndens beslut endast skall kunna anföras i fråga om beslutens laglighet, vilket är i överensstämmelse med nu gällande lagstiftning.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om miljöskydd och miljötillstånd

 

1 §  Av motiv som framgår ur den allmänna motiveringen föreslår utskottet att till paragrafen fogas en ny fjärde punkt enligt vilken syftet med lagen också är att förbättra medborgarnas möjlighet att påverka miljöbeslut.

 

2 § Ändringen föreslås i förtydligande syfte.

 

3 § Utskottet föreslår att listan med exempel på miljöförstöring i förtydligande syfte kompletteras med strålning och lukt. Övriga ändringar är av närmast språklig karaktär. Utskottet önskar här framhålla att också buller enligt definitionen kan räknas som miljöförorening.

 

7 och 8 §§ Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

11 § Utskottet föreslår att framställningens fjärde punkt, enligt vilken verksamhet som kräver lufttillstånd är tillståndsbelagd, utgår eftersom begreppet lufttillstånd inte finns definierat i och med att landskapslagen om tillämpning av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften föreslås upphävd. I gengäld föreslår utskottet en generell ingress enligt vilken tillstånd krävs för verksamhet som medför risk för förorening av miljön. Närmare bestämmelser om tillståndspliktig verksamhet föreslås kunna utfärdas genom landskapsförordning. Övriga ändringar är av teknisk natur.

 

15 § I framställningen föreslås att paragrafen om undantag från bestämmelsen om avfallstillstånd överförs från renhållningslagen till landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd. Utskottet finner det mer ändamålsenligt att bestämmelserna om såväl tillståndsplikt som undantag från tillståndsplikten ingår i samma lag, alltså renhållningslagen till vilken lagen om miljöskydd och miljötillstånd hänvisar (se 11 §). Utskottet föreslår därför att § 15 utesluts och att ingressen i renhållningslagen ändras så att bestämmelsen kvarstår i renhållningslagen.

 

16 och 17 §§ Ändringarna är av teknisk natur.

 

23 § Ändringarna är språkliga eller föreslås i förtydligande syfte.

 

24 § Ändringen är teknisk.

 

25 § Utskottet föreslår att sista meningen i paragrafens 2 mom., enligt vilken industriell verksamhet och energiproduktion inte skall omfattas av möjligheten att i tillstånd under vissa förutsättningar ställa villkor om produktionsbegränsningar, skall utgå. Utskottet anser inte att det föreligger tillräckliga skäl för att på i framställningen föreslaget sätt undanta industriell verksamhet eller energiproduktion och noterar att begränsningen inte motiverats i landskapsstyrelsens framställning.

 

26 § Ändringen är teknisk.

 

30 § Ändringen föreslås i förtydligande syfte eftersom det enligt framställningen är oklart vad tillståndet avser. Bestämmelsen överensstämmer med motsvarande bestämmelse i vattenlagen.

 

31 § Ändringen föreslås i förtydligande syfte.

 

32 § I framställningen föreslås att ett tillstånd skall kunna återkallas helt eller för viss tid med vilket, enligt vad som framkommit under behandlingen av ärendet, avses för gott eller för viss tid. Utskottet föreslår att bestämmelsen utgår eftersom det inte kan anses ändamålsenligt att återkalla ett tillstånd för en viss tid. Föreligger grunder för återkallande av tillståndet bör den sökande för att bedriva verksamheten inkomma med ny ansökan om tillstånd.

 

33- 35 §§  Ändringarna är av teknisk natur.

 

36 § Utskottet föreslår att även kortvarig försöksverksamhet enligt 14 § skall omfattas av anmälningsplikten.

 

44 – 45 §§  Ändringarna är av teknisk natur.

 

46 § I framställningen föreslås att landskapsstyrelsens kan förplikta den som bedriver tillståndspliktig verksamhet att ansöka om tillstånd. Utskottet föreslår att bestämmelsen skall vara tvingande för landskapsstyrelsen på samma sätt som bestämmelsen i 49 § (framställningens 50 § ) om vite m.m. är tvingande.

 

50 § I enlighet med vad som sägs i den allmänna motiveringen anser utskottet att medborgarnas möjligheter att påverka miljöbeslut bör stärkas och föreslår därför att vissa registrerade föreningar och stiftelser med hemort i landskapet skall få rätt att anhängiggöra ärenden.

 

51 § Ändringen är teknisk.

 

52 § Ändringen är av språklig natur.

 

53 § Ändringen föreslås i förtydligande syfte samt i konformitet med förslaget till ändring av 3 §.

 

54 och 56 §§ Ändringsförslagen är av teknisk natur.

 

59 § Ändringen är av språklig natur.

 

64 § Ändringsförslagen är av teknisk natur.

 

65 § Framställningens 65 § föreslås utgå. Utskottet finner det inte ändamålsenligt att på i framställningen föreslaget sätt utpeka en specifik bransch. Vattenlagens bestämmelser omfattar även fiskodlingen och utskottet vill i sammanhanget ånyo påpeka vikten av att landskapsstyrelsen fastställer de kvalitetsnormer som lagen förutsätter. Utskottet har inte heller ansett det ändamålsenligt att i en lag, som i övrigt enbart tar sikte på tillstånd som beviljas på basen av en bedömning av verksamhetens miljöpåverkan, i fråga om en särskild näring inta regionalpolitiska bedömningsgrunder.

 

65, 67 och 68 §§ Utskottet finner det inte ändamålsenligt att de bestämmelser som landskapsstyrelsen föreslås kunna anta skall fattas på lägre nivå än genom landskapsförordning.

 

70 § Med beaktande av principen att bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter bör intas i lag och inte i förordning föreslår utskottet att bestämmelsen enligt vilken landskapsstyrelsen ges rätt att meddela föreskrifter om tillståndsplikt och undantag från den, om miljötillståndens giltighet och revidering och därmed jämförbara omständigheter, delvis omarbetas.

 

73 § Med beaktande av att ett datasystem kan innehålla bestämmelser som kränker den i grundlag skyddade personliga integriteten anser utskottet att bestämmelser om datasystemet bör ingå i lag och inte i förordning.

 

78 § Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens möjligheter att genom landskapsförordning bestämma inom vilken tid varje verksamhetssektor skall inkomma med ansökningar anpassas till kraven i det så kallade IPPC-direktivet.

 

79- 80 §§ Ändringarna föreslås i förtydligande syfte.

 

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd

 

11 § I framställningen föreslås att besvär över såväl ändamålsenligheten som lagligheten av miljöprövningsnämndens beslut skall kunna anföras. Utskottet konstaterar att gränsdragningen mellan ändamålsenlighet och laglighet är svår och att den måste göras från fall till fall. Utskottet önskar dock klargöra att med laglighetsprövning inte enbart avses prövning av om beslutet tillkommit i laga ordning utan även en prövning av beslutets förenlighet med gällande lagstiftning. Ändamålsenlighetsprövning däremot blir aktuell när lagstiftaren överlåtit till exempelvis en tillståndsmyndighet att fritt pröva ett ärende vilket i praktiken är ganska ovanligt.

     Enligt självstyrelselagens 25 § 2 mom. kan besvär anföras enbart över lagligheten av landskapsstyrelsens beslut. Eftersom landskapsstyrelsens beslutsrätt genom lag överförts till miljöprövningsnämnden anser utskottet att samma princip bör gälla för nämndens beslut. Utskottet föreslår därför att gällande 11 § 1 mom. ,enligt vilket besvär kan anföras enbart över lagligheten, kvarstår oförändrat. Utskottet önskar i sammanhanget påtala vikten av att den materiella lagstiftningen, enligt vilken miljöprövningsnämnden skall fatta sina beslut, är tydlig och klar.

 

3. Landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland

 

Som en följd av den nya landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd föreslås i framställningen vissa ändringar i vattenlagens tillståndsbestämmelser. Utskottet omfattar dessa förslag på ett undantag när. Utskottet anser nämligen inte att lagens 18 §, i vilken finns en uppräkning över de verksamheter för vilka gäller särskild tillståndsplikt för vattenfarlig verksamhet, skall utgå. Utskottet finner det nämligen inte ändamålsenligt att reglera tillståndsplikten i landskapsförordning. Ingressen föreslås därför ändras så att 6 kap. 18 § inte upphävs och som en följd därav ändras 6 kap. 20 § och ändras inte 21 §§ samt 8 kap. 2 §. Övriga ändringar av ingressen är av teknisk natur, till exempel sägs i ingressen att 6 kap. 31 § och 16 kap. 2 § skall ändras men några ändringsförslag återfinns inte i lagtexten. 

     I framställningen berörs inte vattenlagens 5 kap. 4 § enligt vilken landskapsstyrelsen skall utfärda sådana kvalitetsnormer som är behövliga eller lämpliga för att med god säkerhetsmarginal klara de allmänna förutsättningarna för vattenföretag och vattenfarliga verksamheter som anges i lagens 1 §. Utskottet konstaterade redan i sitt betänkande över landskapsstyrelsens miljöhandlingsprogram för Åland för åren 2000-2003 (bet. nr 4/1999-2000) att landskapsstyrelsen ännu inte utfärdat sådana normer. Utskottet ansåg då att landskapsstyrelsen bör uppfylla lagens krav i fråga om vattenkvalitetsnormer även om fastställandet av kvalitetsnormer är en mycket svår uppgift. Utskottet önskar nu ånyo påtala vikten av att kvalitetsnormer fastställs.

 

4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om renhållning

 

Ändringen av ingressen föranleds av uteslutningen av 15 § i landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd och som en följd härav föreslås att 28i§ 1 mom. inte skall ändras.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 september 2000 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Harriet Lindeman, lagberedaren Lena Nordman, , ordföranden i Ålands miljöprövningsnämnd och tillika VD:n för Ålands kommunförbund k.f. Sigurd Lindvall, vik. miljöhandläggaren Katarina Sundberg, byråchefen Helena Blomqvist och VD:n för Ålands fiskodlarförening r.f. Olof Karlsson.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Andersson, vice ordföranden Wiklöf samt ledamöterna Eklöw, Sune Mattsson och Per-Erik Eriksson.

 

 


Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antar det i framställningen ingående femte lagförslaget oförändrat samt de i framställningen ingående första till fjärde lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om miljöskydd och miljötillstånd

 

1 kap.

Inledande bestämmelser

 

1 §

Lagens syfte och tillämpningsområde

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Bestämmelserna syftar till att

     1) hindra miljöförorening och avhjälpa och minska skador orsakade av förorening,

     2) harmonisera behandlingen av vissa tillstånd som är väsentliga för miljövården (uteslutning),

     3) trygga en hög skyddsnivå för miljön som helhet genom att den totala miljöbelast-ningen som en inrättning eller ett företag medför beaktas i tillståndsprövningen och ange en miniminivå på kraven för miljöfarlig verksamhet och

     4) förbättra medborgarnas möjligheter att påverka beslut som gäller miljön.

     (3 mom. lika som i framställningen).

 

2 §

Miljötillstånd

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Miljötillstånd söks hos och prövas av Ålands miljöprövningsnämnd som verkar i enlighet med landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd (65/1997).

 

3 §

Definitioner

     Med miljöförorening avses utsläpp eller deponering av ämnen eller energi såsom värme, strålning, lukt, buller eller skakning, i luft, vatten eller mark, vilket ensam eller tillsammans (uteslutning)  kan orsaka

     a) olägenhet för människors hälsa,

     b) skada på naturen och dess funktioner,

     c) hinder för eller ett väsentligt försvårande av nyttjandet av naturresurser,

     d) minskad allmän trivsel eller försämring av kulturvärden,

     e) försämring av miljöns lämplighet att nyttjas för rekreationsändamål,

     f) skada på egendom eller olägenhet att nyttja den eller

     g) annan jämförbar kränkning av allmänt eller enskilt intresse.

     (2 mom. lika som i framställningen).

     Med miljöfarlig verksamhet avses att inrätta eller använda en anläggning, att nyttja ett område eller att bedriva en verksamhet så att det kan orsaka miljöförorening.

     Med verksamhetsutövare avses en juridisk eller fysisk person som bedriver en verksamhet samt den som har den faktiska beslutanderätten i fråga om verksamheten.

     (4 mom. lika som i framställningen)

     I landskapsförordning bestäms närmare vilka omständigheter som skall beaktas vid bedömningen och definitionen av bästa tillgängliga teknik. (Uteslutning)

 

2 kap.

Miljöskydd

 

4-6 §§

     (Lika som i framställningen).

 

7 §

Konsekvensmedvetenhet

     Verksamhetsutövaren skall ha tillräcklig kunskap om de miljökonsekvenser som verksamheten medför och om möjligheterna att förebygga och begränsa verksamhetens skadliga verkningar. Verksamhetsutövaren skall därtill ha tillräcklig kunskap om möjligheterna att utveckla verksamheten, produktionen eller produkten så att miljöförorening förebyggs eller begränsas.

 

8 §

Val av förläggningsplats

     Miljöfarlig verksamhet skall (uteslutning) förläggas till en plats där den orsakar minsta möjliga fara för miljön och där miljöförorening kan förebyggas.

     När lämpligheten hos en förläggningsplats bedöms skall hänsyn tas till

     1) verksamhetens art, sannolikhet för förorening och olycksrisk,

     2) områdets och dess omgivnings nuvarande och kommande användningsändamål, sistnämnda enligt vederbörligen fastställda planer och planbestämmelser för området, samt

     3) alternativa förläggningsplatser inom området.

 

9-10 §§

     (Lika som i framställningen).

 

3 kap.

Tillståndsbehov

 

11 §

Tillståndsplikt

     Tillstånd krävs för verksamhet som medför risk för förorening av miljön. Tillstånd behövs dessutom för

     1) verksamheter som kräver vattentillstånd och regleras i vattenlagen för landskapet Åland (uteslutning 61/1996) och vattenförordningen för landskapet Åland (uteslutning 77/1996),

     2) verksamheter som kräver avfallstillstånd och regleras i 28 § landskapslagen om renhållning (uteslutning 3/1981) och förordningsbestämmelser i anslutning till den och

     3) verksamheter som kräver förläggningsstillstånd och regleras i 26 § landskapslagen om hälsovården (uteslutning 6/1967) och landskapsförordningen om hälsovården (uteslutning 63/1973),

     (Punkterna 4 och 5 utesluts).

     Landskapsstyrelsen kan genom en landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om tillståndspliktig verksamhet.

 

12-13 §§

     (Lika som i framställningen).

 

4 kap.

Undantag från tillståndsbehov

 

14 §

     (Lika som i framställningen).

 

15 §

     (Utesluts).

 

15 § (16 §)

Avlopp från enskilda hushåll

     Miljötillstånd behövs inte för ledande av avloppsvatten från enskilda hushåll om landskapsstyrelsen har meddelat i 65 § avsedda bestämmelser om miljöskyddskraven och samtidigt beslutat att miljötillstånd inte behövs. Ärendet prövas då av kommunala myndigheter.

 

16 § (17 §).

Övriga undantag

     Verksamheter som avses i 64 § 2 och 3 punkten och om vilka bestämmelser utfärdas i en landskapsförordning kan samtidigt undantas från tillståndsplikt under de förutsättningar som anges i förordningen.

 

5 kap.

Tillståndsansökan och samtidig behandling

 

17-21 §§

     (Lika som framställningens 18 –22 §§.)

 

6 kap.

Förutsättningar för tillstånd

 

22 §

     (Lika som  framställningens 23 §).

 

23 § (24 §)

Förutsättningar gällande verksamhetsutövaren

     Verksamhetsutövaren skall vara organiserad på ett sätt som är tillräckligt och trovärdigt för skötseln av ifrågavarande verksamhet och som skapar en grund för en fortgående framgångsrik skötsel av verksamheten med hänsyn till dess miljöaspekter och miljöskyddsprinciperna i 4 §.

     (2 mom. lika som framställningens 24 § 2 mom.).

     Om inte verksamhetsutövaren anses vara solvent skall denne ställa en säkerhet som är tillräcklig med beaktande av verksamhetens omfattning och karaktär samt med beaktande av de föreskrifter som meddelas för verksamheten.

 

7 kap.

Tillstånd

 

24 § (25 §)

Tillstånd

     Tillstånd skall beviljas om verksamheten med beaktande av enligt 25 § givna tillståndsvillkor kan ordnas i enlighet med denna landskapslag om den lagstiftning som nämns i 11 §.

     (2-3 mom. lika som i framställningens 25 § 2-3 mom.).

 

25 § (26 §)

Tillståndsvillkor för förebyggande av förorening

     (1 mom. lika som i framställningens 26 § 1 mom.).

     Om verksamheten till sin art är sådan att det inte är möjligt att genom sådana villkor som omtalas i 1 mom. förebygga eller begränsa miljöförorening eller skador i tillräcklig utsträckning kan tillståndet omfatta nödvändiga villkor om produktionsmängd, produktionens energiformer och näringsämnen. (Uteslutning).

     (3-4 mom. lika som i framställningens 26 § 3-4 mom.).

 

26 § (27 §)

Tillståndsvillkor om tillsyn och egenkontroll

     Nödvändiga villkor om driftskontroll, kontroll av verksamhetens utsläpp, avfall och avfallshantering, verksamhetens miljökonsekvenser och kontroll av miljöns tillstånd efter att verksamheten upphört samt om den säkerhet som krävs av verksamhetsutövaren enligt 23 § 3 mom. skall ingå i tillståndsbeslutet. I tillståndet kan verksamhetsutövaren åläggas att lämna de uppgifter som behövs för tillsynen.

     (2-3 mom. lika som i framställningens 27 § 2-3 mom.).

 

27 §

     (Lika som  framställningens 28 §).

 

8 kap.

Tillståndets giltighet

 

28-29 §§

     (Lika som  framställningens 29-30 §§).

 

30 § (31 §)

Överlåtelse av tillstånd

     Tillstånd kan inte överlåtas annat än tillsammans med den verksamhet, den fastighet eller den anläggning som tillståndet avser. Överlåtelsen skall anmälas till tillsynsmyndigheten av förvärvaren.

     Miljöprövningsnämnden kan på ansökan av tillsynsmyndigheten, tillståndsöverlåtaren eller förvärvaren pröva huruvida förutsättningarna enligt 23 § föreligger.

 

31 § (32 §)

Ändring av tillstånd

     Miljöprövningsnämnden kan på eget initiativ eller på ansökan av tillsynsmyndigheten eller en sakägare ändra ett tillstånd då

     1) den förorening eller risk för förorening som utnyttjandet av tillståndet medför är väsentligt större än vad som kunde förutses vid tillståndsprövningen,

     2) de omständigheter som rådde då tillståndet beviljades har ändrats på ett väsentligt sätt, och

     3) den bästa tillgängliga tekniken har utvecklats så att utsläppen kan minskas väsentligt utan oskäliga kostnader för verksamhetsutövaren.

     (2 mom. lika som i framställningens 32 § 2 mom.).

 

32 § (33 §)

Återkallande av tillstånd

     Miljöprövningsnämnden kan på tillsynsmyndighetens initiativ återkalla ett tillstånd (uteslutning)

     1) förutsättningarna för fortsatt verksamhet inte kan uppfyllas genom en ändring av tillståndet i enlighet med 31 §,

     2) den som ansökt om tillståndet har lämnat oriktiga uppgifter vilka väsentligt påverkat förutsättningarna för beviljandet av tillstånd, eller

     3) tillståndshavaren eller någon för vilken denna svarar trots skriftliga anmärkningar från tillsynsmyndigheten upprepade gånger åsidosatt bestämmelser och föreskrifter i tillståndsbeslutet så att verksamheten orsakar risk för förorening.

 

33 § (34 §)

Tillståndets upphörandxe av andra skäl

     (1 mom. lika som framställningens 34 § 1 mom.)

     Tillståndet förfaller även då en ansökan om revidering av tillståndsvillkoren enligt 28 § 2 mom. inte har gjorts inom den föreskrivna tiden. Ärendet behandlas då av miljöprövningsnämnden på tillsynsmyndighetens initiativ.

 

34 § (35 §)

Behandling

     En ansökan om revidering av tillståndsvillkor och ärenden om ändring och återkallande av tillstånd samt om tillståndets upphörande på grundval av 33 § 2 mom. behandlas i tillämpliga delar som en ansökan om tillstånd.

     Tillståndets upphörande på grundval av 33 § 1 mom. registreras av tillsynsmyndigheten och införs i datasystemet för miljövårdsinformation på myndighetens initiativ.

 

35 § (36 §)

Rättsverkan

     (1 mom. lika som i framställningens 36 § 1 mom.).

     Då verksamheten eller en del av den enligt miljöprövningsnämndens beslut skall avvecklas och detta inte berott på omständigheter som omtalas i 32 § 2-3 punkterna eller 33 § 2 mom. skall den tid som reserveras i beslutet för avveckling av verksamheten vara skälig i förhållande till verksamhetens art och omfång samt i förhållande till gjorda investeringar.

 

9 kap.

Anmälningsskyldighet och inskrivning i datasystemet

 

36 § (37 §)

Anmälningspliktiga verksamheter

     Anmälningspliktiga verksamheter är

     1) i 14-15 §§ avsedd verksamhet som är undantagen tillståndsplikt och

     2) miljöfarlig verksamhet som enligt de landskapslagar som avses i 11 § eller på grundval av dem utfärdade bestämmelser är anmälningspliktiga. Landskapsstyrelsen kan belägga miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt genom en landskapsförordning.

     (2 mom. lika som i framställningens 36 § 2 mom.).

 

37-39 §§

     (Lika som  framställningen 38-40 §§).

 

10 kap.

Tillsyn

 

40-43 §§

     (Lika som  framställningens 41-44 §§).

 

44 § (45 §)

Tillsynsmyndighetens kontroll på annans område

     Tillsynsmyndigheten har rätt att kontrollera effekterna av en verksamhet som medför risk för förorening av miljön och miljökvaliteten också på något annat ställe än på ett område som tillhör verksamhetsutövaren, förutsatt att

     1) detta inte orsakar områdets ägare eller innehavare nämnvärt men och

     2) det inte sker på hemfridsskyddad plats utom i fall som avses i 42 § 2 mom.

     Områdets ägare eller innehavare skall i förväg underrättas om att kontrollen inleds. Protokoll skall upprättas och delges som bestäms i 43 § 1 mom.

 

45 § (46 §)

Verksamhetsutövarens kontroll på annans område

     (1 mom. lika som i framställningens 46 § 1 mom.)

     Tillstånd kan beviljas under förutsättning att kontrollen är motiverad och i övrigt under de förutsättningar som sägs i 44 § 1 mom. 1-2 punkterna. Områdets ägare eller innehavare skall beredas tillfälle att bli hörd över ansökan.

     Beslutet kan omedelbart verkställas om myndigheten så beslutar.

 

11 kap.

Tvångsmedel

 

46 § (47 §)

Försummad tillståndsansökan

     Bedriver någon verksamhet utan tillstånd trots att tillstånd krävs skall landskapsstyrelsen förplikta verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.

 

47-49 §§

     (Lika som framställningens 48-50 §§).

 

50 § (51 §)

Initiativrätt

     Ett ärende som avses i 46 och 47 §§ som inte har anhängiggjorts på tillsynsmyndighetens eget initiativ kan skriftligen göras anhängigt av

     1) den vars rätt eller fördel kan beröras av ärendet,

     2) en registrerad förening eller stiftelse som har hemort i landskapet och  vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd, naturvård eller trivseln i boendemiljön,

     3) miljöprövningsnämnden,

     4) en kommun för förebyggande av miljöförorening inom dess område och

     5) en annan myndighet som bevakar allmänt intresse i ärendet.

 

51 § (52 §)

Interimistiska förordnanden

     I brådskande fall kan i 46 och 47 §§ avsedda ålägganden meddelas och avbrytande av verksamheten förordnas interimistiskt av behörig tjänsteinnehavare. Ärendet skall utan dröjsmål föras till landskapsstyrelsen för avgörande. Det interimistiska förordnandet är i kraft tills landskapsstyrelsen avgjort ärendet.

 

52 § (53 §)

Skyldigheter efter avslutad verksamhet

     Efter att tillståndspliktig verksamhet har avslutats svarar verksamhetsutövaren fortfarande för de åtgärder som enligt tillståndsvillkoren skall vidtas för att hindra förorening och för utredning samt kontroll av verksamhetens konsekvenser.

     (2-3 mom. lika som framställningens 53 § 2-3 mom.).

 

12 kap.

Straff

 

53 § (54)

Miljöförstöring

     För miljöförstöring döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet släpper ut eller lämnar ett ämne, värme, strålning, lukt, buller, skakning eller något annat sådant i miljön i strid med denna landskapslag, i 11 § nämnda landskapslagar eller med stöd av dem utfärdade bestämmelser eller i strid med tillståndsvillkor så att gärningen är ägnad att förorena miljön eller orsaka fara för hälsan till böter eller fängelse i högst två år.

 

54 § (55 §)

Grov miljöförstöring

     Om vid miljöförstöring

     1) den skada eller fara för skada som vållats miljön eller hälsan är synnerligen stor med beaktande av den orsakade eller hotande skadans långvarighet, omfattning eller andra omständigheter eller

     2) brottet begås trots tillsynsmyndighetens påbud eller förbud som har givits med anledning av att förfarande som avses i 53 §

     och brottet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grov miljöförstöring dömas till fängelse i minst fyra månader och högst sex år.

 

55 §

Miljöförseelse

     (Lika som framställningens  56 §)

 

56 § (57 §)

Miljöförstöring av oaktsamhet

     Den som av annan än grov oaktsamhet ingriper i miljön på det sätt som avses i 53 § så att den skada som vållas miljön eller hälsan eller faran för sådan skada är synnerligen stor med beaktande av den orsakade eller hotande skadans långvarighet, omfattning och andra omständigheter, skall för miljöförstöring av oaktsamhet dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

 

57-58 §§

     (Lika som i framställningens 58 –59 §§)

 

59 § (60 §)

Hänvisning till strafflagen

     Om juridiska personers straffansvar, ansvarsfördelning och preskription bestäms i 48 kap. 7-9 §§ strafflagen (FFS 39/1889). Bestämmelsen om preskription gäller 53, 54 och 56 §§.

     (2 mom. lika som  framställningens 60 § 2 mom.).

 

13 kap.

Ersättning

 

60- 61 §§

     (Lika som framställningens 61-62 §§).

 

14 kap.

Landskapsstyrelsens allmänna anvisningar
och föreskrifter för miljöskyddet

 

62-63 §§

     (Lika som framställningens 63-64 §§).

 

65 §

     (Utesluts)

 

64 § (66 §)

Särskilda verksamheter

Utöver vad som bestäms i 63 § (uteslutning) kan landskapsstyrelsen utfärda bestämmelser om

     1) metoder, anläggningar, byggnader och konstruktioner som behövs för att minska utsläppen från miljöpåverkande verksamheter såsom jordbruk, boskapsskötsel, pälsdjursskötsel, skogsbruk och fiskodling samt om de krav som ställs på förläggningen av sådana verksamheter från miljöskyddssynpunkt,

     2) metoder, anläggningar, byggnader och konstruktioner som behövs för att minska utsläppen från el- eller värmeproducerande verk eller pannanläggningar med en bränsleeffekt som understiger 10 megawatt och från asfaltstationer, stenkrossar, stenbrott eller annan stenbrytning och distributionsstationer för flytande bränslen samt från andra med dessa jämförbara verksamheter, och vidare om de krav som ställs på förläggningen av sådana verksamheter från miljöskyddssynpunkt,

     3) minskning av utsläppen från branscher eller verksamheter där det används flyktiga organiska föreningar, samt

     4) miljöskyddskraven för och övervakningen av avfallsåtervinning eller annan behandling av avfall som sker i en anläggning eller är yrkesmässig, däribland förbränningsförhållanden i avfallsförbränningsanläggningars förbränningsugnar och pannor samt de åtgärder som skall vidtas när den reningsutrustning och de avskiljare som begränsar utsläppen från avfallsförbränningsanläggningars förbränningsugnar och pannor har råkat i olag.

 

65 § (67 §)

Ledande av avloppsvatten från enskilda hushåll

     Landskapsstyrelsen kan i landskapsförordning inta bestämmelser om reningsanordningar och metoder för rening av avloppsvatten från enskilda hushåll, användningen och underhållet av reningsanordningar, uppsugningsområden och avlägsnande av slam och övriga miljöskyddskrav för ledande av sådant avloppsvatten.

 

66 §

     (Lika som  framställningens 68 §).

 

67 § (69 §)

Mark

     Landskapsstyrelsen kan i landskapsförordning inta närmare bestämmelser om

1)    de med hänsyn till olika markanvändningsändamål (uteslutning) högsta tillåtna halterna av skadliga ämnen i mark och om de halter som skall läggas till grund för bedömningen av föroreningsgraden och saneringsbehovet.

2)    (uteslutning) behandling och isolering av förorenade marksubstanser,

3)    (uteslutning) de tekniska krav som ställs på saneringen och om saneringsmetoderna samt

4)    (uteslutning) kontroll och tillsyn.

     Landskapsstyrelsen kan utfärda i 1 mom. avsedda landskapsförordningar som i tillämpliga delar gäller även avlagringar på bottnen i vattendrag.

 

68 § (70 §)

Ämnen

     I det fall att användningen av ett bränsle, ämne, preparat eller en produkt medför eller med fog kan antas medföra olägenhet för hälsan eller miljön kan landskapsstyrelsen genom landskapsförordning utfärda bestämmelser om

     1) begränsning av eller förbud mot tillverkning, överlåtelse eller användning av bränslet, ämnet, preparatet eller produkten och

     2) sammansättningen och märkningen av ämnet, preparatet eller produkten.

     (2 mom. lika som framställningens 70 § 2 mom.)

 

69 §

     (Lika som framställningens 71 §).

 

70 § (72 §)

Internationella förpliktelser

     Landskapsstyrelsen kan genom landskapsförordning utfärda bestämmelser som är nödvändiga för att genomföra Europeiska gemenskapens rättsakter och landskapets övriga internationella förpliktelser. Däribland kan landskapsstyrelsen meddela föreskrifter om (uteslutning) miljötillståndens giltighet och revidering samt om tillståndsvillkor eller sådana krav som behövs för hindrande av miljöförstöring och som kan jämföras med kraven i 63 - 64 §§ samt 66 – 68 §§ .

 

71 §

     (Lika som framställningens 73 §).

 

15 kap.

Övriga bestämmelser

 

72 §

     (Lika som framställningens 74 §).

 

73 § (75 §)

Datasystem

     Landskapsstyrelsen upprätthåller ett datasystem för miljövårdsinformation i vilket antecknas sådana uppgifter som behövs med tanke på planerings-, övervaknings- och forskningsuppgifter inom miljövården. Närmare bestämmelser om registret utfärdas genom landskapslag.

 

74-76 §§

     (Lika som  framställningens 76-78 §§).

 

16 kap.

Ikraftträdelse

 

77 §

     (Lika som  framställningens  79 §).

 

78 § (80 §)

Befintliga verksamheter

     För befintliga verksamheter gäller följande:

     1) Giltiga tillstånd som givits enligt den lagstiftning som nämns i 11 § fortgår den tid som tillståndet gäller, dock högst till 31.12.2004. I en landskapsförordning kan bestämmas för varje verksamhetssektor inom vilken tid ansökningar om förnyade tillstånd eller villkor skall inlämnas om verksamheten är sådan som avses i rådets direktiv (96/61/EG) om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.

     2) Hänsyn till tekniska eller ekonomiska svårigheter att uppnå bästa möjliga miljöskydd, eller att uppfylla kraven i denna landskapslag till den del det gäller nya krav, vilka svårigheter beror på att anläggningen uppförts eller annan teknik införts före denna lags ikraftträdande, skall tas under en övergångsperiod fram till 24.9.2007.

 

79 § (81 §)

Anmälningsplikt

     Anmälningspliktig verksamhet skall anmälas inom ett år från denna lags ikraftträdande eller inom en senare tid som bestäms i landskapsförordning. I landskapsförordning kan även anmälans innehåll preciseras.

 

80 § (82 §)

Anhängiga t i l l s t å n d s ä r e n d e n

     Tillståndsärenden som är anhängiga hos andra myndigheter än miljöprövningsnämnden överförs å tjänstens vägnar till miljöprövningsnämnden när denna lag träder i kraft tillsammans med den beredning som vederbörande myndighet föranstaltat.

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 11 § 2 mom. och

     ändras 1 och 2 §§, 5 § 2 mom., rubriken för 6 § samt  9 och 10 §§ samt 11 § 3 mom. varvid 3 mom. blir 2 mom. landskapslagen den 14 augusti 1997 om Ålands miljöprövningsnämnd (65/1997) som följer:

 

1, 2, 5, 6, 9 och 10 §§

     (Lika som i framställningen).

 

11 §

Besvär

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     (2 mom. lika som framställningens 3 mom.)

 

__________________

 

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av vattenlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs i vattenlagen för landskapet Åland den 12 september 1996 (61/1996) 6 kap., 6 §, 10 §, 11 § 2 och 3 mom., 12 §, samt 16 § 4 mom. (uteslutning) och 30 §,

     ändras 4 kap. 3 § 1 mom., 5 kap. 4 §, 5 § 3 mom., 13 § 2 mom., 15 § 2 mom. och 16 § 2 mom., 6 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 4 §, 5 § 2 mom., 7 § 1 mom., 8 § 1 och 2 mom., 11 § 1 mom., 14 §, 16 § 2 och 3 mom., 20 § 1 och 2 mom., (uteslutning) , 22 § 1 mom., 25 och 29 §§ (uteslutning), 7 kap. 10 § 5 mom., 8 kap. 2 § 2 mom., 9 kap. 10 §, 14 kap. 2 §, 3 § 2 och 4 mom. och 4 § samt 15 kap. 1 och 2 §§ och  4 § 1 mom. (uteslutning) samt

     fogas till 4 kap. en ny 8a §, till 6 kap. 7 § ett nytt 4 mom. och till 14 kap. (uteslutning) 5 § ett nytt 3 mom. som följer:

 

4 kap.

Allmänna kravbestämmelser

 

3 och 8a §§

     (Lika som i framställningen).

 

5 kap.

Bestämmelser om vattenkvalitet

 

4, 5, 13, 15 och 16 §§

     (Lika som i framställningen).

 

6 kap

Tillståndsprövning

 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14 och 16 §§

     (Lika som i framställningen).

 

20 §

Särskild tillståndsplikt för grundvattenfarlig verksamhet

     Tillstånd krävs oavsett 18 § för

a)    direkta utsläpp till grundvatten av vattenfarliga ämnen,

b)    återinfiltration till samma vattenförande lager av vatten som använts geotermiskt, vatten från gruva och dagbrott samt vatten som har pumpats ut i samband med byggnads- och anläggningsarbeten samt för

c)    konstgjord infiltration till grundvatten.

(2 mom. lika som i framställningen)

 

21 §

Tillståndsplikt inom visst område

     (Lika som i gällande lag)

 

22, 25 och 29 §§

     (Lika som i framställningen)

 

7 kap

Ersättning och inlösen

 

10 §

     (Lika som i framställningen).

 

8 kap.

Tillsyn

 

2 §

     (Lika som i gällande lag).

 

9 kap.

Straffbestämmelser

 

10 §

     (Lika som i framställningen).

 

14 kap.

Vattenförrättning

 

2-5 §§

     (Lika som i framställningen).

 

15 kap.

Särskilda bestämmelser

 

1, 2 och 4 §§

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om renhållning

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs, (uteslutning) 28f, 28g och 28h §§ landskapslagen den 8 januari 1981 om renhållning (3/1981) sådan den lyder i landskapslagen den 29 september 1998 (91/1998) och

     ändras lagens 28a och 28d §§, 28i § 2 mom., samt 28k och 28m §§ sådana de lyder i landskapslagen den 29 september 1998 (91/1998) som följer:

 

28a och 28d §§

     (Lika som i framställningen).

 

28i §

Anmälan om verksamhet till avfallsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (2 mom. lika som i framställningen)

 

28k och 28m §§

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 11 december 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson