Social- och miljöutskottets betänkande 1/2020-2021

Tillhör ärendet: Växtskydd
Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2020-2021

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2020-12-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social-och miljöutskottets betänkande

Växtskydd

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen ändras så att rikets växtskyddslag görs tillämplig på Åland, med nödvändiga avvikelser. Regelverket omfattar inspektioner och bekämpningsåtgärder som genomförs i syfte att hindra skadegörare från att sprida sig.

     Nuvarande regelverk är en blankettlagstiftning genom vilken rikslagstiftning i huvudsak gjorts tillämplig, och som följer unionens nu upphävda växtskyddsdirektiv. Unionens växtskyddsdirektiv har dock ersatts med en växtskyddsförordning. Förslaget är ändamålsenligt för att anpassa Ålands regelverk till den Europeiska unionens nya regelverk.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med ett par mindre ändringar av språklig natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

I lagförslaget föreslås att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning av Finlands växtskyddslag (FFS 1110/2019), nedan blankettlagen. Genom lagen kompletteras Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare (växtskyddsförordningen) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (kontrollförordningen) med bestämmelser om behöriga myndigheter och deras uppgifter samt bestämmelser om straff för överträdelser av bestämmelserna. Den gällande landskapslagen (2013:98) om tillämpning av lagen om skydd av växters sundhet föreslås samtidigt bli upphävd.

     Den föreslagna lagen innehåller även bestämmelser om vissa åtgärder för hantering av växtskyddsrisker som inte omfattas av tillämpningsområdet för växtskyddsförordningen, såsom förhindrande av spridning av andra skadegörare än de som omfattas av unionens bestämmelser och bestämmelser om   makroorganismer för biologisk bekämpning eller pollinering.

     Handeln med växter har blivit allt mer globaliserad och klimatförändringen har i betydande omfattning ökat risken för att skadegörare som utgör en växtskyddsrisk förs in i unionen. I syfte att säkerställa en enhetlig och konsekvent tillämpning av växtskyddsbestämmelserna inom EU har bestämmelserna intagits i en för alla medlemsstater direkt tillämplig förordning.

     Utskottet konstaterar att den reviderade lagstiftningen på växtskyddsområdet bidrar till förverkligandet av det strategiska utvecklingsmålet 4 om ekosystem i balans och biologisk mångfald i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.    

     Utskottet har erfarit att en del av de förvaltningsuppgifter som enligt blankettlagen ankommer på landskapsregeringen planeras överföras till Livsmedelsverket med stöd av en överenskommelseförordning.

     Då det materiella innehållet i bestämmelserna om växtskydd följer av den direkt tillämpliga växtskyddsförordningen och utrymmet för egen politik på området således är begränsat delar utskottet landskapsregeringens bedömning att blankettlagstiftning på området är ändamålsenligt. 

 

Egenkontroll

 

I syfte att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka karantäns- och kvalitetsskadegörare har i växtskyddsförordningen införts ett egenkontrollsystem för de aktörer som har rätt att utfärda växtpass. Egenkontrollen innebär en skyldighet att undersöka växter och växtmaterial för att säkerställa att de är fria från karantän- och kvalitetskadegörare samt att identifiera och övervaka kritiska moment i produktionsprocessen och förflyttningen. Dokumentationen om identifiering och övervakning ska sparas i minst tre år.  

     Utskottet konstaterar att egenkontrollsystemet utöver att minska risken för angrepp och spridning av växtskadegörare även innebär att den offentliga kontrollen effektiviseras jämfört med om motsvarande kontroll skulle utföras av landskapsregeringen eller underlydande myndighet. För att aktörerna ska kunna uppfylla de skyldigheter som följer av egenkontrollen är det dock enligt utskottet viktigt att landskapsregeringen genom utbildning, rådgivning eller på annat sätt underlättar för aktörer att fullgöra sina skyldigheter enligt egenkontrollsystemet. Det bör vara lätt för aktörerna att förstå och följa reglerna.  

 

Behov av tilläggsresurser

 

Utskottet konstaterar att växtskyddsfrågorna inom landskapsförvaltningen för närvarande handhas av en tjänsteman. Arbetet med växtskyddsfrågor och övriga frågor som ankommer på tjänstemannen är omfattande och kommer att öka ytterligare när lagstiftningen träder i kraft. Utskottet delar landskapsregeringens bedömning att det finns behov av att förstärka förvaltningens resurser på området och konstaterar samtidigt att artikel 78 i kontrollförordningen förutsätter att medlemsstaterna säkerställer att tillräckliga finansiella resurser finns tillgängliga för att tillhandahålla personal och andra resurser som de behöriga myndigheterna behöver för att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 november 2020 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Fredrik Karlström, verksamhetsledaren Josefine Egenfelt från Ålands Natur & Miljö r.f., lagberedaren Olle Ekström, växtskyddsinspektören Annika Hollsten och VD:n Sue Holmström från Ålands Producentförbund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget enligt följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning av växtskyddslagen

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna landskapslag är rikets växtskyddslag (FFS 1110/2019) tillämplig.

     Ändringar i växtskyddslagen som hör till landskapets behörighet är tillämpliga från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

     Med de avvikelser som föreskrivs i denna landskapslag ska de förvaltningsuppgifter som enligt växtskyddslagen ankommer på riksmyndigheterna i landskapet skötas av landskapsregeringen eller någon annan i landskapslag bestämd myndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet.

     En skyldighet enligt växtskyddslagen att göra anmälningar till rikets myndigheter ska i landskapet avse anmälningar till landskapsregeringen.

 

3 §

Hänvisningar

     Hänvisningar i bestämmelserna i 1 § till bestämmelser i rikslagstiftning avser inom landskapets behörighet motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

4 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas

     Inom landskapets behörighet ska inte tillämpas bestämmelserna i 37 § växtskyddslagen om tillsättande av en delegation med uppgift att i ärenden som gäller växtskydd följa utvecklingen och främja att en god växtskyddsstatus bibehålls genom att lägga fram förslag och ta initiativ.

 

5 §

Avgifter

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i 38 § 1 mom. växtskyddslagen tas avgifter ut till landskapet Åland för de prestationer som landskapsregeringen utför enligt denna landskapslag enligt de grunder som föreskrivs i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

 

 

 

6 §

Landskapsförordning

     Landskapsregeringen kan inom landskapet Ålands behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som har utfärdats med stöd av växtskyddslagen ska tillämpas i landskapet Åland, med de särskilda bestämmelser om utövande av myndighetsansvar i landskapet som landskapsregeringen föreskriver.

 

7 §

Ersättning för kostnader och skador

     De kostnader och skador som avses i bestämmelserna i 7 kap. växtskyddslagen och som i riket ersätts av statens medel ska i landskapet ersättas av landskapets medel.

 

8 §

Rättelseyrkande

     En sakägare som är missnöjd med ett beslut som landskapsregeringen har fattat med stöd av denna landskapslag kan inom 30 dagar från det att beslutet delgavs, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. Ett rättelseyrkande ska behandlas utan dröjsmål. Ett beslut i vilket rättelse får sökas får inte överklagas genom besvär.

 

9 §

Besvärsbestämmelser

     Besvär över lagligheten av ett beslut som landskapsregeringen fattat enligt denna landskapslag med anledning av ett rättelseyrkande får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

     I ett beslut som fattas med stöd av denna landskapslag kan det bestämmas att beslutet ska iakttas innan det har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

 

10 §

Ikraftträdande

     Denna landskapslag träder i kraft den

     Genom ikraftträdandet av denna landskapslag upphävs landskapslagen (2013:98) om tillämpning av lagen om skydd för växters sundhet, nedan kallad den upphävda lagen. Landskapsförordningen (2013:101) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om skydd för växters sundhet förblir i kraft, till den del den inte strider mot denna landskapslag, till dess att något annat föreskrivs med stöd av denna lag. Beslut om bekämpning av skadegörare som gäller enskilda näringsidkare, och som innan denna landskapslag träder i kraft meddelats med stöd av den upphävda lagen, gäller under den tid som bestämts i besluten.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 8 december 2020

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand