Social- och miljöutskottets betänkande 10/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2006-2007

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2007-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Om förbud mot saluförande av snus

·      Landskapsregeringens framställning nr 30/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att tobakslagen för landskapet Åland ändras så att definitionen av snus närmare överensstämmer med tobaksdirektivets ”tobak för användning i munnen”, samt så att förbudet omfattar all försäljning av snus ombord på fartyg registrerade i landskapet, förutom då de befinner sig på svenskt sjöterritorium.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i enlighet med landskapsregeringens framställning.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har tagit del av kommissionens motiverade yttrande angående genomförandet av artikel 8a i rådets direktiv 89/622/EEG av den 13 november 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om märkning av tobaksvaror ändrat genom rådets direktiv 92/41/EEG av den 15 maj 1992, Europaparlamentets och rådets direktiv 15 maj 1992 och artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror. Av yttrandet framgår att kommissionen anser att landskapet på två punkter har misslyckats med att korrekt implementera de ovan nämnda bestämmelserna i tobakslagen för landskapet Åland. När det gäller den första punkten föreslår landskapsregeringen en ändring av lagtexten så att definitionen av snus överensstämmer med direktivets definition. När det gäller den andra punkten föreslår landskapsregeringen att lagtexten ändras så att förbudet klart och tydligt införs på alla de områden där ifrågavarande EU-direktiv gäller, dvs. även på fartyg när de trafikerar internationellt vatten. 

     Med hänvisning till att den föreslagna ändringen krävs för att tobakslagen skall bringas i överensstämmelse med ovan nämnda EU-direktiv tillstyrker utskottet lagförslaget.

    

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 september 2007 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamöterna Harriet Lindeman och Britt Lundberg samt vikarierande enhetschefen Sören Silverström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Fredrik Lindqvist (delvis) samt ledamöterna Leo Sjöstrand, Veronica Thörnroos och Göte Winé.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 september 2007

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson