Social- och miljöutskottets betänkande 10/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2009-2010

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2010-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar

·      Landskapsregeringens framställning nr 26/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapets vattenlagstiftning ändras. Enligt förslaget ska det införas bestämmelser i lagstiftningen som slår vakt om den marina miljön. Den marina miljön är ett värdefullt arv som måste skyddas, bevaras och om möjligt återställas med det slutliga målet att en biologisk mångfald bibehålls med variationsrika, dynamiska, rena, friska och produktiva hav.

     Vidare innebär förslaget att det införs bestämmelser i lagstiftningen som motverkar och i görligaste mån förhindrar de skadliga effekter som kan uppstå till följd av översvämningar såsom skador på kulturarvet, infrastrukturen och miljön i övrigt. Framställningen innehåller även bestämmelser som harmoniserar lagstiftningen rörande förvaltningen av vattenresurserna med de krav som följer av gemenskapsrätten.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget implementerar marindirektivet och översvämningsdirektivet i landskapets lagstiftning samt säkerställer att vattendirektivet får en korrekt implementering. Vattendirektivet och marindirektivet handlar främst om hur länderna ska arbeta med miljöfrågorna och reglerar inte i någon större omfattningen enskildas rättighet och skyldigheter. Framställningen berör närmast förvaltningens arbetsuppgifter och internationellt samarbete. Utskottet erfar att förvaltningen redan arbetar enligt de intentioner som finns i framställningen.

     I de fall marindirektivet och vattendirektivet geografiskt överlappar varandra gäller vattendirektivet. Konkreta åtgärder för att uppnå de uppställda kvalitetsmåtten för egna inre vatten som lagstiftningen förutsätter finns i andra delar av vattenlagen, i annan lagstiftning och i åtgärdsprogram.

     Gällande marindirektivet konstaterar utskottet att landskapsregeringen kan välja i vilken utsträckning man vill vara aktiv i det internationella samarbetet. Utskottet anser att det är viktigt att välja vilka frågor och samarbetsformer som ska prioriteras med beaktande av landskapets begränsade resurser. Enligt utskottets mening bör landskapsregeringen  överväga även nivån för sin aktivitet i det internationella samarbetet.

     Enligt vad utskottet fått erfara arbetar landskapsregeringen vidare med vattenfrågorna och man kommer att se över befintlig lagstiftning och förordningar som ett led i detta arbete.

     Avslutningsvis konstaterar utskottet att lagförslaget innehåller flera relativt vida förordningsfullmakter som delvis skiljer sig från andra politikområdens mer begränsade och tydliga fullmakter. Ärendet är brådskande och enligt utskottets mening hade det varit önskvärt med en sådan tidtabell som hade medgivit en noggrannare granskning från utskottets sida. Utskottet har i detta ärende förlitat sig på landskapsregeringens bedömning av fullmakternas förenlighet med självstyrelselagen och grundlagen men önskar fästa landskapsregeringens uppmärksamhet vid behovet av att i framtiden tydligare avgränsa förordningsfullmakterna.  

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 september 2010 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Katrin Sjögren, byråchefen Helena Blomqvist, lagberedaren Mathias Lundqvist, stationsföreståndaren Johanna Mattila (per telefon), projekteringsingenjören Ulf Lustig, projekteringsingenjören Leif Hägglund samt ingenjören Karl-Erik Williams.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt ledamöterna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 21 september 2010

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson