Social- och miljöutskottets betänkande 10/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2012-2013

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2013-09-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar och livsmedel

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 22/2012-2013

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Uppgifter enligt livsmedelslagen och lagstiftningen om smittsamma sjukdomar hos husdjur överförs från landskapsregeringen till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

     I landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet överförs till myndigheten uppgifterna som i riket hör till regionförvaltningsverken enligt rikslagstiftningen om smittsamma sjukdomar hos husdjur. Dessutom ska myndigheten sköta vissa ärenden som enligt rikslagstiftningen sköts av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Bemyndigandet enligt vilket vissa uppgifter kan åläggas myndigheten genom förordning utökas, dock så att endast uppgifter som är likartade dem som myndigheten redan sköter med stöd av lag kan överföras på detta sätt. Smittsamma sjukdomar hos husdjur hör till rikets lagstiftningsbehörighet, men förvaltningsuppgifterna hör enligt 30 § 8 punkten i självstyrelselagen till landskapsregeringen eller en i landskapslag bestämd myndighet.

     Uppgiftsfördelningen ändras på motsvarande sätt i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen. Dessutom klargörs att intyg över livsmedelshygienisk kompetens utfärdade av kompetenstestare godkända av Evira även är giltiga på Åland. Bestämmelsen om tillåtande av produkter som får saluföras i Sverige upphävs som obehövlig.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapslagarna antas med några mindre ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Enligt 27 § 31 punkten i självstyrelselagen hör smittsamma sjukdomar hos husdjur till rikets behörighet, medan landskapsregeringen eller någon annan i landskapslag bestämd myndighet enligt 30 § 8 punkten i självstyrelselagen ska sköta de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur i riket ankommer på en riksmyndighet.

Utskottet har under behandlingen erfarit att det finns oklarheter över vilka uppgifter som ska skötas av landskapsregeringen eller någon annan i landskapslag bestämd myndighet med stöd av 30 § 8 punkten i självstyrelselagen, men att diskussioner har påbörjats med riksmyndigheterna avseende uppgiftsfördelningen. Utskottet förutsätter att landskapsregeringen i samråd med riksmyndigheterna klargör vilka uppgifter som ska skötas av landskapet så att det vid ett eventuellt utbrott av smittsam sjukdom hos husdjur i landskapet inte finns någon tvekan om till exempel vem som ska leda arbetet och fatta beslut om avlivning av hela eller delar av djurbesättningar. Utskottet uppmanar även landskapsregeringen att överväga att via överenskommelseförordning föra tillbaka uppgifter till riket som kräver specialkompetens och där det bedöms mest ändamålsenligt att uppgifterna sköts av riksmyndigheter. Ytterligare är det viktigt att det utreds och fastställs vem som ska bära kostnadsansvaret för bekämpandet av smittsamma sjukdomar hos husdjur i landskapet.  

     Utskottet noterar att det i lagförslaget under förslagets verkningar anges att ”Eftersom även andra uppgifter överförs till myndigheten i annan lagstiftning och myndighetens behov av tilläggspersonal ska utvärderas i samband med beredningen av nästa års budget, ska även ändringarna i detta lagförslag bedömas i samma sammanhang.” Då överföringen av uppgifter till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet delvis motiveras av inbesparingsskäl förutsätter utskottet att uppgifterna sköts inom ramen för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets befintliga resurser.

    

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar till lagförslagen föreslår utskottet att lagförslagen antas med de av utskottet föreslagna ändringarna.

 

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

Ingressen Ändringsförslagen är av språklig karaktär.

 

1a § 1 mom. 1 punkten För att inte begränsa Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets uppgift att bevilja tillstånd för och utöva tillsyn över hantering av animaliska biprodukter till enbart animaliska biprodukter i komposteringsanläggningar föreslår utskottet att ”i komposteringsanläggningar” stryks.

 

1a § 1 mom. 2 punkten Ändringsförslaget är av språklig karaktär.

 

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen

 

Ingressen Ändringförslaget är av språklig karaktär.

 

3 § 2 mom. 3 punkten och 3 mom. Ändringsförslagen är av språklig karaktär.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 juni 2013 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, byråchefen Helena Blomqvist, lagberedaren Anna Ritamäki-Sjöstrand och t.f. myndighetschefen Ketzia Karring.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar  och ledamöterna Runar Karlsson, Sara Kemetter, Torsten Sundblom samt ersättaren Igge Holmberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

   att lagtinget antar lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 1 (uteslutning) och 3 mom. landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet sådana de lyder i landskapslagen 2011/83 (uteslutning) samt

     fogas till lagen en ny 1a § som följer:

 

1 §

Behörighet och ställning

     (Lika som i lagförslaget).

 

1a §

Smittsamma sjukdomar hos husdjur

     Myndigheten ska enligt rikslagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur sköta uppgifterna som i riket ska skötas av kommunerna och regionförvaltningsverken samt följande uppgifter som i riket ska skötas av Livsmedelssäkerhetsverket:

     1) tillstånd för och tillsyn över hantering av animaliska biprodukter (uteslutning),

     2) tillstånd att odla och rensa vattenbruksdjur samt

     3) andra uppgifter enligt vad som bestäms i landskapsförordning med stöd av 1 § 3 mom.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 § landskapslagen (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen (uteslutning) samt

     ändras 3 § sådan den lyder i landskapslagen 2011/84 som följer:

 

3 §

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska sköta kommunernas och regionförvaltningsverkens uppgifter och dessutom följande av Livsmedelssäkerhetsverkets uppgifter:

     1) handlägga anmälningar,

     2) fatta beslut om godkännanden av livsmedelslokaler,

     3) köttbesiktningen och övervakningen i anslutning därtill samt tillsynen över den första ankomstplatsen för animaliska livsmedel samt

     4) enligt bestämmelser i landskapsförordning andra uppgifter som är likartade dem som myndigheten redan sköter enligt denna lag.

     Landskapsregeringen ska sköta övriga uppgifter som hör till statliga myndigheter enligt livsmedelslagen. Intyg över livsmedelshygienisk kompetens beviljade av Livsmedelssäkerhetsverket eller en av verket godkänd kompetenstestare är giltiga i landskapet.

     (4 mom. lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

 

Mariehamn den 5 september 2013

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand