Social- och miljöutskottets betänkande 10/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2014-2015

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2015-05-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av ändringar i Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring och godkännande av avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod

·       Republikens presidents framställning nr 12/2014-2015

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

I republikens presidents framställning föreslås att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna om sättande i kraft av ändringarna av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring och avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod träder i kraft i landskapet till de delar de faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar i sitt yttrande att de föreslagna ändringarna i Kyotoprotokollet, den så kallade Dohaändringen, innebär att en andra åtagandeperiod, som omfattar perioden 2013-2020, fogas till Kyotoprotokollet. Nya åtaganden införs för de länder som deltar i den andra åtagandeperioden. Bland annat ska parternas sammanlagda antropogena utsläpp av de växthusgaser, som finns upptagna i bilaga A, minska med minst 18 procent jämfört med 1990 års nivå under den andra åtagandeperioden. Landskapsregeringen noterar att detta inte innebär någon förändring för EU:s del, eftersom EU enligt den fastslagna klimat- och energistrategin ska minska sina utsläpp med minst 20 procent jämfört med 1990 års nivå fram till år 2020.

     Landskapsregeringen bedömer att konsekvenserna av en andra åtagandeperiod är desamma som för resten av Finland. Det innebär att ändringarna inte bedöms medföra några betydande konsekvenser för ekonomin, medan myndigheternas arbete bedöms kunna öka eftersom reglerna för beräkning och rapportering av utsläpp ändras.

     Landskapsregeringen understöder målsättningen och innehållet i de aktuella ändringarna i Kyotoprotokollet samt bedömer att ändringarna kan  minska klimatförändringens magnitud och negativa påverkan på Åland. Landskapsregeringen bedömer att ändringarna inte har någon betydande påverkan på det åländska näringslivet.

     Avslutningsvis konstaterar landskapsregeringen att det ändrade protokollet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Genom Dohaändringen förbinder sig EU, dess medlemsstater och Island att begränsa sina genomsnittliga årliga utsläpp av växthusgaser under 2013-2020 till 80 procent av utsläppen under basåret (i de flesta fall år 1990). Detta åtagande grundar sig på de utsläppningsminskningsmål som man enades om i samband med EU:s klimat- och energipaket.

      För att Dohaändringen ska bli bindande krävs det att ändringen för EU:s del godkänns av rådet och parlamentet och att medlemsstaterna godkänner ändringen till den del som den hör till deras behörighet.

     Avtalet om Islands deltagande innehåller bestämmelser om EU:s, dess medlemsstaters och Islands gemensamma fullgörande av åtagandena om utsläppsminskningar och framför allt om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av åtagandena.

     Dohaändringen till Kyotoprotokollet och avtalet med Island innehåller bestämmelser som gäller miljöskydd, vilket är ett lagstiftningsområde som enligt 18 § 10 punkten i självstyrelselagen hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. Lagtingets bifall behöver således inhämtas enligt 59 § 1 mom. i självstyrelselagen.

     Utskottet finner Dohaändringen till Kyotoprotokollet och avtalet med Island angelägna och tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 april 2015 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet inhämtat yttrande från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört vikarierande byråchefen Inkeri Ahonen, inspektören för el- och energi Henrik Juslin och byråchefen Mikael Sandvik.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson samt ledamöterna Anders Eriksson, John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft i landskapet Åland till de delar Dohaändringen till Kyotoprotokollet och avtalet med Island faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 19 maj 2015

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand