Social- och miljöutskottets betänkande 10/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2018-2019

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2019-09-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Yrkesutbildade personer inom socialvården

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården antas. Enligt lagförslaget föreslås behörighetsvillkor samt bestämmelser om ett legitimeringsförfarande för att få verka som socialarbetare och socionom YH på Åland. I lagförslaget föreslås även bestämmelser om rätten att få använda skyddad yrkesbeteckning som närvårdare inom socialvården på Åland. Lagförslaget motsvarar i stor utsträckning Finlands lag om yrkesutbildade personer inom socialvården.

     Krav föreslås uppställas på att legitimerade socialarbetare och socionomer YH och närvårdare med skyddad yrkesbeteckning på Åland ska antecknas i ett centralregister över yrkesutbildade personer inom socialvården. Centralregistret ska fungera som en offentlig informationstjänst i vilket allmänheten ska kunna söka uppgift om bland annat den inom socialvård yrkesutbildades namn, behörighet samt eventuella begränsningar i rätten att utöva yrket.

     I lagförslaget ingår även bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer för att verka på Åland som socialarbetare, socionom YH och närvårdare för personer som har utländsk utbildning.

     I lagförslaget föreslås även närmare bestämmelser om tillsyn och påföljder för en inom socialvård yrkesutbildad persons felaktiga förfarande i arbetet.

     Avsikten är att en överenskommelseförordning ska ingås om att riksmyndigheten Tillstånds- och tillsynverket för social- och hälsovården (Valvira) ska sköta ärendehanteringen enligt den föreslagna lagen och hantera legitimeringen, erkännandet av yrkeskvalifikationer och viss tillsyn innefattande disciplinära åtgärder för socialarbetare, socionomer YH och närvårdare på Åland. Avsikten är även att Valvira på basen av en överenskommelseförordning ska fungera som registerförande myndighet och att legitimerade socialarbetare och socionomer YH samt närvårdare med skyddad yrkesbeteckning på Åland ska ingå i Finlands centralregister över yrkesutbildade personer inom socialvården, Suosikki.

     Avsikten är att den föreslagna landskapslagen ska träda i kraft den 1 januari 2021.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med de ändringar som framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Gällande bestämmelser om behörighetskraven för yrkesutbildad personal inom socialvården finns idag huvudsakligen i en blankettförordning enligt vilken förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 804/1992) gjorts tillämplig på Åland. Riksförordningens behörighetsvillkor baseras på det utbildningssystem som var rådande i Finland i början av 1990-talet och är till följd av det i vissa avseenden svår att tillämpa. Utskottet konstaterar att en uppdaterad lagstiftning som motsvarar dagens utbildningssystem och utvecklingen i övrigt är angelägen och välkomnar lagförslaget om yrkesutbildade personer inom socialvården.

     I lagförslaget föreslås att kriterier antas för legitimering, registrering och tillsyn i fråga om socialarbetare och socionomer. Närvårdare inom socialvården föreslås bli ett yrke med skyddad yrkesbeteckning. Avsikten är att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) med stöd av en överenskommelseförordning ska sköta legitimeringen, registreringen, de tillsynsåtgärder som har anknytning till beviljandet eller begränsandet av yrkesrättigheter samt erkännandet av yrkeskvalifikationer för personer med utländsk utbildning. Enligt lagförslaget är avsikten med att på Åland införa samma reglerade yrken inom socialvården som i Finland att stöda den föreslagna landskapslagen om socialvård, som i stor utsträckning motsvarar rikets socialvårdslag.

     Yrkesutbildade personer registreras inom socialvården respektive hälso- och sjukvården i Valviras yrkesregister utgående från avlagd examen. Närvårdarutbildningen är en grundutbildning inom social- och hälsovården. Sjukskötarutbildningen är en utbildning inom hälso- och sjukvården. På grund av detta kan närvårdare registrera sig både i registret för yrkesutbildade inom socialvården och i registret för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården, medan sjukskötare registreras endast i yrkesregistret för hälso- och sjukvården.

     I de fall där en sjukskötare arbetar inom socialvården omfattas hen av Valviras tillsyn till den del hen utför sjukskötaruppgifter (till exempel hantering av läkemedel). Alla som arbetar inom kommunen omfattas av landskapslagen (2004:24) om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän eller arbetsavtalslagen (FFS 55/2001).

     Målet med legitimeringen och registreringen är att främja klientsäkerheten och socialvårdsklienternas rätt till socialvård av en god kvalitet och till ett gott bemötande genom att säkerställa att de yrkesutbildade personerna inom socialvården har den utbildning som yrkesskickligheten kräver, tillräcklig yrkeskompetens, de färdigheter som yrkesutövningen kräver samt möjligheter att utveckla och upprätthålla sin yrkesskicklighet.

     Utskottet bedömer att införandet av bestämmelser om legitimering, registrering och tillsyn över de centrala yrkesgrupperna inom socialvården främjar rättssäkerheten och socialvårdsklienternas förtroende för socialservicesystemet och den yrkesutbildade personalen inom socialvården. Utskottet anser att det är positivt att bestämmelser om tillsyn över den yrkesutbildade personalen inom socialvården föreslås införas på samma sätt som för den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården. Då yrkesverksamheten inom socialvården ofta har stora rättsverkningar för klienten är det bra att socialvårdens klienter får en jämbördig ställning med hälso- och sjukvårdens patienter när tillsynsmyndigheterna kan ingripa i en yrkesutbildad persons verksamhet, om det upptäcks brister eller missförhållanden i den. Registret över yrkesutbildade personer inom socialvården gör det även möjligt för socialvårdens klienter att inhämta information om yrkeskompetensen hos yrkesutbildade personer inom socialvården och förbättrar således klienternas rättsskydd.

     Utskottet konstaterar att de personer som beviljats dispens med stöd av gällande förordning om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården, tillämplig på Åland enligt landskapsförordning (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, nedan blankettförordningen, har rätt att fortsatt verka i motsvarande arbetsuppgifter som i det anställningsförhållande som personen hade den 31 december 2020. Även de personer som är behöriga enligt gällande blankettförordning i en uppgift som förutsätter legitimering enligt lagförslaget eller beviljats erkännande av yrkeskvalifikationer som socialarbetare har rätt att fortsatt vara verksamma som yrkesutbildade personer inom socialvården, dock så att de ska ansöka om legitimering senast den 31 december 2023.  Utskottet utgår från att ansökan om legitimeringen är en formalitet och att inga anpassningsperioder eller kompensationsåtgärder kommer att krävas. Utskottet understyrker vikten av att landskapsregeringen i god tid innan lagen träder i kraft informerar kommunerna och den yrkesutbildade personalen inom socialvården om hur rätt att utöva yrke och hur rätt att använda skyddad yrkesbeteckning ansöks och beviljas. Särskilt viktigt är det att de personer som är verksamma som yrkesutbildade personer inom socialvården informeras om skyldigheten att ansöka om legitimering. Utskottet har erfarit att situationen för personer med utbildning från annat EU- eller EES-land inte förändras jämfört med dagsläget.

    

Detaljmotivering

 

1.    Landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården

 

1 § Ändringen är av språklig natur.

 

6 § Föreslås att förkortningen av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet anges på samma sätt som i övriga lagförslag som ingår i samtidig annan föreslagen socialvårdslagstiftning. Övrig ändring är av språklig natur.

 

7 § Ändringen är av språklig natur.

 

10 § 2 mom. I momentet hänvisas i fråga om erkännande av yrkeskvalifikationer till lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer istället för till landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer. Föreslås att momentet korrigeras till den delen. Övrig ändring är av språklig natur.

 

12 § 1 mom. Ändringen är av språklig natur.

 

13 § 2 mom. I momentet hänvisas i fråga om erkännande av yrkeskvalifikationer till lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer istället för till landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer. Föreslås att momentet korrigeras till den delen.

 

15 § Ändringarna är av språklig natur.

 

16 § Ändringarna är av språklig eller teknisk natur.

 

17 § 1 mom. Ändringen är av språklig natur.

 

18 – 19 §§ Ändringarna är av teknisk karaktär.

 

20 § Ändringen är av språklig natur.

 

26 – 27 §§ Ändringarna är av språklig natur.

 

29 § Ändringen är av språklig natur.

 

30 § 2 mom. Ändringarna är av språklig natur.

 

31 § I 1 mom. hänvisas till 1 § 2 mom. 3 punkten istället för till 1 § 1 mom. 3 punkten. Föreslås att momentet korrigeras till den delen. Övriga ändringar är av språklig natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 april 2019 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört styrelsemedlemmen Annika Humell från Talentia Åland, ordföranden Danielle Lindholm från Talentia Åland, specialsakkunniga Cindi Portin, landskapsarkivarien Åke Söderlund och kommundirektören Arsim Zekaj från Eckerö kommun.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om
yrkesutbildade personer inom socialvården

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 §

Lagens syfte

     Syftet med denna lag är att främja klientsäkerheten och socialvårdsklienters rätt till socialvård av god kvalitet och till gott bemötande genom att

     1) (uteslutning)säkerställa att de yrkesutbildade personer inom socialvården som avses i denna lag har en sådan utbildning som yrkesutövningen förutsätter, tillräcklig yrkeskompetens och sådana färdigheter som yrkesutövningen förutsätter samt möjlighet att utveckla och upprätthålla sin yrkesskicklighet,

     2) (uteslutning)främja samarbetet mellan yrkesutbildade personer inom socialvården och en ändamålsenlig uppgiftsstruktur med beaktande av klienternas servicebehov,

     3) (uteslutning)organisera tillsynen över yrkesutövningen i fråga om yrkesutbildade personer inom socialvården.

 

2 – 5 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

6 §

Lämnande av uppgifter till tillsynsmyndigheterna

     Oberoende av sekretessbestämmelserna är en yrkesutbildad person inom socialvården skyldig att på begäran lämna Ålands landskapsregering och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för att de ska kunna sköta sina uppgifter enligt denna lag. Om tillsynsuppgifter (uteslutning) med stöd av en överenskommelseförordning (uteslutning) enligt 32 § i självstyrelselagen överförs på en riksmyndighet är en yrkesutbildad person inom socialvården skyldig att på motsvarande sätt lämna riksmyndigheten nödvändiga uppgifter och utredningar.

 

2 kap.
Rätt att vara verksam som yrkesutbildad person inom socialvården

 

7 §

Behörig myndighet

     Landskapsregeringen handlägger ärenden enligt 8, 10 och 11 §§, om inte förvaltningsuppgiften i en överenskommelseförordning enligt 32 § i självstyrelselagen överförs på en riksmyndighet.

 

8 – 9 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

10 §

Personer som är medborgare i en EU- eller EES-stat och som genomgått sin utbildning i någon annan EU- eller EES-stat

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Rätt att på Åland använda en i landskapsförordning avsedd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom socialvården beviljas i enlighet med landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer på ansökan den som är medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som på grundval av en utbildning i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen eller stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i denna stat har tilldelats ett examensbevis eller något annat utbildningsbevis som ska ges samma innebörd och som i den staten krävs för erhållande av rätt att utöva yrket i fråga, eller någon annan handling som visar att sökanden har färdigheter att utöva yrket.

     (3 mom. lika som i lagförslaget).

 

11 §

     (Lika som i lagförslaget).

    

12 §

Rätt att tillfälligt vara verksam inom socialvården i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke

     Om det för en uppgift som yrkesutbildad person inom socialvården inte är möjligt att anställa en person med föreskriven behörighet, kan för uppgiften för högst ett års tid anställas en person som på basis av genomförda studier har tillräckliga förutsättningar och den skicklighet som krävs för att sköta uppgiften.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

 

13 §

Bilagor till ansökan

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Bestämmelser om de bilagor och intyg som ska fogas till en ansökan som avses i 10 § finns i landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer. Närmare bestämmelser om de bilagor och intyg som ska fogas till en ansökan som avses i 11 § utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

14 §

Handläggning av ansökan i vissa fall

     (Lika som i lagförslaget).

 

3 kap.
Styrning av och tillsyn över yrkesutbildade personer inom socialvården

 

Allmänna bestämmelser

 

15 §

Behörig myndighet

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     (Uteslutning)ÅMHM övervakar yrkesutövningen i fråga om yrkesutbildade personer inom socialvården och har jämte landskapsregeringen de befogenheter som framkommer av 20 § 3 mom. Såvitt inte förvaltningsuppgiften i enlighet med 32 § i självstyrelselagen överförs på en riksmyndighet, behandlar dock landskapsregeringen ärenden i anslutning till styrningen av och tillsynen över yrkesutbildade personer inom socialvården i synnerhet när det är fråga om

     1) principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden,

     2) ärenden som kan förutsätta säkerhetsåtgärder eller påföljder enligt 20 § 2 mom. eller 25 §,

     3) ärenden som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är jävigt att behandla.

     Landskapsregeringen fungerar som registerförande myndighet enligt 16 - 19 §§. Landskapsregeringen sköter de i 20 - 26 §§ föreskrivna förvaltningsuppgifterna till den del de omfattas av Ålands lagstiftningsbehörighet, om inte förvaltningsuppgiften (uteslutning) med stöd av en överenskommelseförordning enligt 32 § i självstyrelselagen överförs på en riksmyndighet.

 

16 §

Centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården

     I syfte att sköta tillsynen över på Åland verksamma yrkesutbildade personer inom socialvården ska ett centralregister föras. Beträffande centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården ska utöver bestämmelserna i denna lag även landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen iakttas.

     I registret införs följande uppgifter:

     1) i fråga om en yrkesutbildad person inom socialvården, namn, personbeteckning, hemadress, registernummer, uppgift om rätt att utöva yrke som legitimerad yrkesutbildad person och om begränsning eller fråntagande av denna rätt, uppgift om rätt att använda yrkesbeteckning som yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning och om förbud att använda beteckningen samt uppgift om den utbildning som rätten att utöva yrke som legitimerad yrkesutbildad person eller rätten att använda yrkesbeteckning som yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning grundar sig på,

     2) uppgift om högre yrkeshögskoleexamen, yrkesinriktad licentiatexamen och specialiseringsutbildningar för högskoleutbildade som en yrkesutbildad person inom socialvården avlagt eller genomgått inom det sociala området,

     3) uppgift om anmärkningar som i enlighet med denna lag har getts en yrkesutbildad person inom socialvården samt uppgifter om varningar, bötesstraff eller fängelsestraff eller avsättning från tjänsteutövning som har samband med yrkesutövningen.

     (3 mom. lika som i lagförslaget).

 

17 §

Utlämnande av uppgifter ur centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården

     Ur registret ska den enligt 15 § 3 mom. registerförande myndigheten oberoende av sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter som avses i 16 § 2 mom. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för skötseln av dess i lag föreskrivna tillsynsuppgifter.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

 

18 §

Offentlig informationstjänst

     Genom det allmänna datanätet får den enligt 15 § 3 mom. registerförande myndigheten ur centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården (offentlig informationstjänst) lämna ut uppgifter om en yrkesutbildad persons namn, registernummer, födelseår, behörighet och begränsningar i personens rätt att utöva sitt yrke.

     (2 – 3 mom. lika som i lagförslaget).

    

19 §

Utredning av yrkesutövningens ändamålsenlighet

     Om det finns grundad anledning att misstänka att en yrkesutbildad per-son inom socialvården på grund av sjukdom, missbruk av berusningsmedel eller nedsatt funktionsförmåga eller av någon annan motsvarande orsak är oförmögen att utöva sitt yrke, kan han eller hon åläggas att genomgå läkarundersökning eller undersökningar på sjukhus (utredning av den yrkesmässiga funktionsförmågan och hälsotillståndet).

     Om det finns grundad anledning att anta att en yrkesutbildad person inom socialvården har bristande yrkesskicklighet eller yrkeskunskaper kan han eller hon åläggas att genomgå arbetsprövning, ge ett arbetsprov eller genomgå förhör för utredande av hans eller hennes yrkesskicklighet eller yrkeskunskaper (utredning av yrkesskickligheten).

     (3 – 4 mom. lika som i lagförslaget).

    

20 §

Påföljder av felaktigt förfarande

     (1 – 3 mom. lika som i lagförslaget).

     Åtgärder enligt 2 mom. 2 och 3 punkterna kan vidtas endast om en yrkesutbildad person har gjort sig skyldig till ett allvarligt felaktigt förfarande eller allvarligt har försummat sina uppgifter och lindrigare påföljder inte har resulterat i att personen har åtgärdat bristerna.

 

21 – 25 § §

     (Lika som i lagförslaget).

 

26 §

Återställande av rätt att utöva yrke eller av rätt att använda yrkesbeteckning

     Om en yrkesutbildad person inom socialvården för en viss tid eller tills vidare har fråntagits rätten att utöva yrket som legitimerad yrkesutbildad person eller om denna rätt har begränsats eller om han eller hon har förbjudits att använda en yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom socialvården, ska på ansökan rätten att utöva yrket som legitimerad yrkesutbildad person återställas, begränsningen av denna rätt slopas eller rätten att använda en yrkesbeteckning återställas, när den omständighet som ledde till att rätten att utöva yrket som legitimerad yrkesutbildad person fråntogs eller begränsades eller användningen av yrkesbeteckningen förbjöds inte längre föreligger. Till ansökan ska den sökande foga en utredning över att den omständighet som avses ovan inte längre föreligger.

 

4 kap.
Särskilda bestämmelser

 

27 §

Rätt för myndighet att få uppgifter

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och landskapsregeringen har rätt att oberoende av sekretessbestämmelserna av statliga och kommunala myndigheter, ett kommunalförbund samt andra offentligrättsliga sammanslutningar, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, verksamhetsenheter inom social- och hälsovården, Patientförsäkringscentralen och apoteken avgiftsfritt få de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för att utföra uppgifter enligt denna lag. För det fall att förvaltningsuppgifter enligt denna lag med stöd av 32 § i självstyrelselagen överförs på en riksmyndighet, har riksmyndigheten motsvarande rätt att av de myndigheter som faller under åländsk lagstiftningsbehörighet få de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för att utföra förvaltningsuppgifterna.

 

28 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

29 §

Kungörelse i den officiella tidningen

     Landskapsregeringen ska inom Ålands lagstiftningsbehörighetsområde, om inte uppgiften (uteslutning) med stöd av en överenskommelseförordning överförs på en riksmyndighet, utan dröjsmål införa en kungörelse i den officiella tidningen om begränsning och fråntagande av, förbud mot och återställande av rätt att utöva yrke som legitimerad yrkesutbildad person eller förbud mot och återställande av rätt att använda en yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom socialvården beträffande yrkesutövning på Åland.

 

30 §

Ändringssökande

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Om ett beslut inte har fattats inom den tid som anges i 14 § anses det vara fråga om ett beslut om avslag (uteslutning) på ansökan och sökanden får överklaga beslutet på det sätt som avses i 1 mom. Ett sådant överklagande får anföras till dess att ett beslut med anledning av ansökan meddelats.

     (3 mom. lika som i lagförslaget).

 

31 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. Genom denna lag upphävs 1 § 1 mom. 3 punkten och 2 § 2 mom. i landskapsförordningen (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. De sistnämnda upphävda bestämmelserna i landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård ska dock fortsatt gälla i de fall som avses i 2 mom. Landskapsregeringen ska, om inte uppgiften (uteslutning) med stöd av en överenskommelseförordning (uteslutning) enligt 32 § i självstyrelselagen överförs på en riksmyndighet, tillhandahålla det i 16 § avsedda centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården senast den 1 augusti 2021.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

     Landskapsregeringen ska, om inte uppgiften i en överenskommelseförordning överförs på en riksmyndighet, (uteslutning) på eget initiativ och avgiftsfritt anteckna sådana närvårdare som den 31 december 2020 är införda i Finlands centralregister över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården också i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 3 september 2019

 

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson