Yrkesutbildade personer inom socialvården

Lagförslag LF 22/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården antas. Enligt lagförslaget föreslås behörig-hetsvillkor samt bestämmelser om ett legitimeringsförfarande för att få verka som socialarbetare och socionom YH på Åland. I lagförslaget fö-reslås även bestämmelser om rätten att få använda skyddad yrkesbe-teckning som närvårdare inom socialvården på Åland. Lagförslaget motsvarar i stor utsträckning Finlands lag om yrkesutbildade personer inom socialvården.
Krav föreslås uppställas på att legitimerade socialarbetare och socionomer YH och närvårdare med skyddade yrkesbeteckning på Åland ska antecknas i ett centralregister över yrkesutbildade personer inom socialvården. Centralregistret ska fungera som en offentlig in-formationstjänst i vilket allmänheten ska kunna söka uppgift om bland annat den inom socialvård yrkesutbildades namn, behörighet samt eventuella begränsningar i rätten att utöva yrket.
I lagförslaget ingår även bestämmelser om erkännande av yrkeskva-lifikationer för att verka på Åland som socialarbetare, socionom YH och närvårdare för personer som har utländsk utbildning.
I lagförslaget föreslås även närmare bestämmelser om tillsyn och påföljder för en inom socialvård yrkesutbildad persons felaktiga förfa-rande i arbetet.
Avsikten är att en överenskommelseförordning ska ingås om att riksmyndigheten Tillstånds- och tillsynverket för social- och hälsovår-den (Valvira) ska sköta ärendehanteringen enligt den föreslagna lagen och hantera legitimeringen, erkännandet av yrkeskvalifikationer och viss tillsyn innefattande disciplinära åtgärder för socialarbetare, socio-nomer YH och närvårdare på Åland. Avsikten är även att Valvira på basen av överenskommelseförordning ska fungera som registerförande myndighet och att legitimerade socialarbetare och socionomer YH samt närvårdare med skyddad yrkesbeteckning på Åland ska ingå i Finlands centralregister över yrkesutbildade personer inom socialvården, Suo-sikki.
Avsikten är att den förslagna landskapslagen ska träda i kraft den 1 januari 2021.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning