Social- och miljöutskottets betänkande 10/2019-2020

Tillhör ärendet: Stöd för hållbart skogsbruk
Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2019-2020

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2020-09-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Stöd för hållbart skogsbruk

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 37/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Stöd enligt landskapslagen (2015:32) om stöd för hållbart skogsbruk kan beviljas i enlighet med Europeiska unionens bestämmelser om stöd av mindre betydelse. Då landskapslagen antogs varade giltighetstiden för dessa unionsbestämmelser till och med den 31 december 2020. Som en följd av detta beslöt lagtinget att även landskapslagen skulle gälla till och med samma datum.

     Kommissionens arbete med att förnya regelverket kring statligt stöd har försenats. Dock har kommissionen genom förordning nyligen förlängt giltighetstiden för bestämmelserna om stöd av mindre betydelse till den 31 december 2023. Det är således nödvändigt att även ändra giltighetstiden för landskapslagen om stöd för hållbart skogsbruk.

     Den gällande åländska lagstiftningen är kopplad till en specifik EU-förordning, vilket skapar administrativa problem i samband med ändringar i unionsbestämmelserna. Därför föreslås nu att landskapslagen om stöd för hållbart skogsbruk i stället ska kopplas till de vid varje tidpunkt gällande unionsbestämmelserna om stöd av mindre betydelse.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med en mindre ändring av språklig natur.  

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 september 2020 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört verksamhetsledaren Torbjörn Björkman från Ålands skogsvårdsförening r.f. och byråchefen Mikael Sandvik.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om stöd för hållbart skogsbruk

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 24 § 2 mom. landskapslagen (2015:32) om stöd för hållbart skogsbruk  samt

     ändras lagens 1 § 2 mom. och 23 § 1 mom. som följer:

 

1 §

Syfte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid beviljande av stöd ska iakttas vad som bestäms i den Europeiska unionens vid varje tidpunkt gällande bestämmelser om stöd av mindre betydelse (de minimis).

 

23 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

 

 

Mariehamn den 22 september 2020

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand