Social- och miljöutskottets betänkande 10/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2022–2023

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2023-06-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Könsneutral lagstiftning kring graviditet

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 34/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd och landskapslagen om hälso- och sjukvård ändras. De föreslagna ändringarna är av teknisk natur och syftar till att tillförsäkra alla gravida personer, oavsett juridiskt kön, lika rätt att komma i åtnjutande av de tjänster och förmåner som nämnda författningar garanterar. Rent konkret föreslås att samtliga lagrum som innehåller omnämnanden av gravida kvinnor ersätts med det könsneutrala begreppet gravida personer. Bakgrunden till lagförslaget är den lag om könsfastställelse, den så kallade translagen, som trädde i kraft den 3 april 2023. Den nya lagen har föranlett följdändringar i ett antal angränsande lagar, däribland lagen om moderskapsunderstöd.

     Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar i ärendet föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslagen utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 juni 2023 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annette Holmberg-Jansson, lagberedaren Matias Pentti och specialsakkunnige Fredrik Rönnlund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve. 

     Ledamoten Stellan Egeland har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrad lydelse.

 

 

Mariehamn den 15 juni 2023

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand