Social- och miljöutskottets betänkande 11/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2011-2012

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2012-09-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Planer och projekt vid Natura 2000-områden

·       Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2011-2012)

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att till landskapslagen (1998:82) om naturvård fogas bestämmelser om när planer eller projekt inte får genomföras, om det visar sig att genomförandet i betydlig utsträckning försämrar de naturvärden för vilkas skydd ett område har upptagits såsom ett Natura 2000-område.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till lanskapsregeringens motiveringar föreslår utskottet att lagförslaget antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 september 2012 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, biträdande naturvårdsintendent Inkeri Ahonen, miljöjuristen Helena Blomqvist, lagberedaren Olle Ekström, t.f. VD Henry Lindström vid Ålands producentförbund r.f. och miljöskyddsinspektören Mikael Stjärnfelt vid ÅMHM.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt ledamöterna Anders Eriksson, John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

     Beslutet fattades genom en omröstning som utföll 5-2. Beslutet stöddes av ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt ledamöterna John Hilander, Runar Karlsson och Sara Kemetter.

     Ledamöterna Anders Eriksson och Torsten Sundblom har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

 

 

Mariehamn den 18 september 2012

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson 

2012-09-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot social- och miljöutskottets betänkande nr 11/2011-2012 gällande landskapsregeringens lagförslag nr 21/2011-2012

 

Undertecknade kan inte förena oss med utskottsmajoritetens beslut i fråga om betänkandets motivering. Vid behandlingen visade det sig svårt att utröna omfattningen på de områden som berördes och vilka omfattningen av de eventuella inskränkningarna i äganderätten kunde vara. Vid behandlingen i utskottet framkom vikten av att göra en rimlighetsbedömning av storleken på skyddsområdet och åtföljande begränsningar i nyttjanderätten. Utskottet borde i betänkandets motiveringar ha beskrivit problematiken och tillställt landskapsregeringen betänkandet till kännedom. Tyvärr valde utskottsmajoriten att sopa frågan under mattan och ta korta formuläret utan dess mera motiveringar.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

Att det till betänkandet fogas en motivering med följande lydelse: "Utskottet har funnit det svårt att utröna omfattningen på de områden som berörs av framställningen och vilken omfattningen av de eventuella inskränkningarna i äganderätten kunde vara. Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen noggrant tillse att en rimlighetsbedömning görs innan begränsningar och inskränkningar med anledning av lagen genomförs."

 

 

 

Mariehamn den 20 september 2012

 

 

Anders Eriksson 

 

 

Torsten Sundblom