Social- och miljöutskottets betänkande 11/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2016-2017

 

Datum

 

Social-och miljöutskottet

2017-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av förordningen om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver

·       Republikens presidents framställning nr 9/2016-2017

·       Landskapsregeringens yttrande nr 9/2016-2017-s

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver träder i kraft i landskapet Åland till de delar förordningen faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Av yttrandet framgår att Minamatakonventionen om kvicksilver har karaktären av ett avtal med delad behörighet mellan EU och dess medlemsstater, vilket ska ratificeras av såväl EU som dess medlemsstater. Landskapsregeringen konstaterar att mycket av innehållet i konventionen redan omfattas av EU-lagstiftningen genom ett stort antal olika direktiv och förordningar. Enligt landskapsregeringen har dock vid bedömningen av unionens regelverk ett begränsat antal luckor kartlagts vilka behöver åtgärdas för att säkerställa att unionslagstiftningen fullt ut anpassas till konventionen. Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om kvicksilver och upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 syftar till att rätta till dessa brister. Vidare konstaterar landskapsregeringen att ett nationellt genomförande av den nya EU-förordningen kommer att föranleda lagändringar gällande administrativa bestämmelser såsom utnämnande av behöriga myndigheter. 

     Landskapsregeringen har i ett utlåtande till miljöministeriet den 20 september 2013 framfört att man stöder undertecknandet av konventionen.

     Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till förordningen om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som inget har att anföra i ärendet, föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 april 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Ett yttrande har inhämtats från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört miljöingenjören Mia Westman. 

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund,  Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar bestämmelserna i konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 20 april 2017

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand