Social- och miljöutskottets betänkande 11/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2018-2019

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2019-09-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Klienthandlingar inom socialvården

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om klienthandlingar inom socialvården. Lagen ska gälla alla klienthandlingar oberoende av vilken form de har registrerats i och vilket underlag de har sparats på. Enligt förslaget ska lagen tillämpas på tillhandahållare av såväl offentliga som privata socialvårdstjänster när de ordnar socialvård eller tillhandahåller socialservice. Lagens huvudsakliga målsättning är att skapa enhetliga klienthandlingar på Åland genom bestämmelser som föreskriver vilka klientuppgifter som ska antecknas i klienthandlingarna inom socialvården. Avsikten är att den föreslagna lagen träder i kraft den 1 januari 2021, dvs. vid samma tidpunkt som samtidigt föreslagen annan socialvårdslagstiftning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

I dagsläget saknas enhetliga mallar för vilka klientuppgifter som ska antecknas i klienthandlingarna inom socialvården. Bortsett från bestämmelser om skyldighet att iaktta sekretess finns inte någon särskild reglering som gäller klienthandlingar inom socialvården. Utskottet delar landskapsregeringens bedömning att det skulle medföra flera förbättringar om aktörerna inom socialvården antecknar klientuppgifterna på samma sätt i sina klienthandlingar. Förutom att förutsättningarna för det sektorsövergripande samarbetet underlättas förbättras insynen, ledningen, statistikföringen och forskningen inom socialvårdens område om innehållet i klienthandlingarna förenhetligas. Det blir även lättare för klienten att kontrollera sina egna uppgifter då klienthandlingarna är likadana när det gäller samma service oberoende av vem som tillhandahåller servicen. Ärendena hittas i handlingar med samma benämning och samma termer används, vilket gör det lättare att läsa och tolka handlingarna.

     Den föreslagna landskapslagen om klienthandlingar är teknikneutral, dvs. bestämmelserna ska gälla alla klienthandlingar oberoende av vilken form de har registrerats i och vilket underlag de sparats på. Förslaget till landskapslag förutsätter inte att det införs gemensamma digitala tjänster inom socialvården då behandlingen av klienthandlingar på Åland till stora delar ännu sker manuellt. Utskottet har erfarit att en arbetsgrupp har tillsatts med uppgift att utvärdera förutsättningarna för en digitalisering av den åländska socialvården. Utskottet bedömer att en gemensam digital hantering av klientuppgifterna inom socialvården på sikt är nödvändig och ser föreliggande lagförslag som ett första steg i den riktningen.

     I den samtidigt föreslagna landskapslagen om socialvård och äldrelagen för Åland stadgas i ett flertal bestämmelser om att socialvården och hälso- och sjukvården ska samarbeta och tillsammans bilda en funktionell helhet för klienten. Som en följd av det stadgas det i lagförslagets 6 § att en gemensam klientplan och andra behövliga gemensamma handlingar ska upprättas när socialservice lämnas gemensamt av personal inom socialvården och hälso- och sjukvården. De gemensamma handlingarna ska registreras i socialvårdens register och en kopia av en gemensam klientplan kan också vid behov registreras i patientjournalen. Utskottet har erfarit att begreppet ”ha tillgång till” i 2 momentet inte innebär att personal som deltar i samarbetet för hälso- och sjukvårdens del har rätt att följa upp vad som händer i ärendet genom att få tillgång till socialvårdens klientregister. 

 

Detaljmotivering

 

1.    Landskapslag om klienthandlingar inom socialvården

 

3 § 2 punkten Ändringen är av språklig natur.

 

6 § 1 mom. Hänvisningen till ”socialservice” föreslås ändras till det mer övergripande ”service” då den personal som samarbetar ger både socialservice och hälso- och sjukvård åt den gemensamma klienten. Hänvisningen till ”socialservice” kan medföra begräsningar som inte är avsedda. Även det faktum att det i förslag till 2 mom. hänvisas till ”gemensam service” talar för att ”service” är ett mer korrekt begrepp. 

7 § 2 mom. Ändringarna är av språklig natur.

 

12 § 2 mom. Ändringen är av språklig natur.

 

14 § 1 mom. Ändringen är av språklig natur.

 

15 § Ändringen är av språklig natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 april 2019 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, överläkaren Michael von Beetzen från Ålands hälso- och sjukvård, VD:n Katarina Donning från ÅDA Ab, socialchefen Paulina Eklund från Finströms kommun, ansvariga för projektkontor Lynn Häggblom från ÅDA Ab, chefläkaren Olli-Pekka Lehtonen från Ålands hälso- och sjukvård, vikarierande juristen Salome Saar, lagberedaren Sören Silverström, landskapsarkivarien Åke Söderlund och vikarierande översköterskan Heidi Viktorsson från Oasen boende- och vårdcenter k.f.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det andra lagförslaget i oförändrad lydelse samt det första lagförslaget i följande lydelse:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
klienthandlingar inom socialvården

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 – 2 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

3 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) socialvård sådan socialvård som avses i 2 § i landskapslagen ( : ) om socialvård,

     2) socialservice sådan socialservice som avses i 14, 28 och 29 §§ i landskapslagen om socialvård,

     3) tillhandahållare av service en myndighet som ordnar, producerar el-ler lämnar socialvård eller socialservice, eller en sådan serviceproducent som avses i landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice,

     4) serviceuppgift ett uppgiftsområde inom socialvården där man behandlar klientuppgifter,

     5) klient den som ansöker om eller anlitar socialvård, eller som oberoende av sin vilja tillhandahålls socialvård,

     6) klientuppgift en personuppgift som har erhållits inom socialvården och som har antecknats eller som enligt denna lag ska antecknas i en klienthandling inom socialvården,

     7) klienthandling en i 1 § 2 mom. i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet avsedd handling som innehåller klientuppgifter om en klient eller någon annan enskild och som ansluter sig till socialvård som ordnas av myndigheter eller privata,

     8) serviceanordnare en tillhandahållare av service som

     a) i egenskap av myndighet är skyldig att se till att klienten får sådana socialvårdstjänster eller socialvårdsförmåner som han eller hon har rätt till med stöd av lag eller ett myndighetsbeslut, eller

     b) i egenskap av privat tillhandahållare av service är skyldig att se till att klienten får service enligt ett sådant avtal som avses i 6 § lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 785/1992), senare klientlagen, tillämplig genom landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, senare blankettlagen om socialvård,

     9) serviceproducent en tillhandahållare av service som

     a) i egenskap av serviceanordnare själv producerar socialservice eller socialvård, eller

     b) på basis av ett avtal med en serviceanordnare eller annan serviceproducent producerar socialservice eller socialvård,

     10) dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

 

2 kap.
Skyldigheter i fråga om anteckningen av klientuppgifter

 

Allmänna skyldigheter i fråga om anteckningen av klientuppgifter

 

4 – 5 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

Anteckning av klientuppgifter i vissa särskilda situationer

 

6 §

Anteckning av klientuppgifter inom socialvården och hälso- och sjukvården i det interna samarbetet vid en verksamhetsenhet inom socialvården

     När service lämnas gemensamt av personal inom socialvården och hälso- och sjukvården vid en verksamhetsenhet inom socialvården, ska det upprättas en gemensam klientrapport för klienten. Dessutom kan det utarbetas en gemensam klientplan och andra behövliga gemensamma klienthandlingar för klienten. Sådana gemensamma klienthandlingar som avses i detta moment ska registreras i socialvårdens register.

     (2 – 3 mom. lika som i lagförslaget).

    

 

7 §

Anteckning av klientuppgifter vid sektors- och myndighetsövergripande samarbete

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     I fråga om skyldigheten att iaktta sekretess när det gäller sådana klientuppgifter som avses i 1 mom. samt undantag från skyldigheten tillämpas bestämmelserna i 14–16 §§, 19 § och 27 § i klientlagen med beaktande av avvikelserna i 2d § blankettlagen om socialvård, oberoende av i vilken organisations handlingar uppgifterna ingår.

 

3 kap.
Klientuppgifter som ska antecknas

 

Uppgifter som gäller alla handlingstyper

 

8 – 11 §§

     (Lika som i lagförslaget).

    

12 §

Rättelse av anteckningar i en klienthandling

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Om rättelse av fel i beslut föreskrivs i 8 kap. i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

 

Uppgifter som ska antecknas enligt handlingstyp

 

13 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

14 §

Bedömning av servicebehovet

     Förutom vad som föreskrivs i 37 § och 39 § 2 mom. 1-3 och 5 punkterna i landskapslagen om socialvård på Åland antecknas i handlingar som gäller bedömningen av klientens servicebehov vid behov den uppfattning som klientens lagliga företrädare, en anhörig, närstående eller någon annan person har om klientens behov av stöd.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

 

15 §

Klientplan

     Förutom vad som föreskrivs i 39 § 2 mom. 4 och 6-9 punkterna i landskapslagen om socialvård antecknas i en klientplan

     1) klientens behov av stöd utifrån en bedömning av servicebehovet,

     2) en beskrivning av den service som klienten behöver,

     3) målen för servicen och klientskapet samt metoder för att uppnå målen, samt

     4) uppgifter om privatpersoner som deltar som stöd för klienten och deras uppgift.

 

16 – 19 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

4 kap.
Särskilda bestämmelser om behandlingen av klientuppgifter

 

20 – 25 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

 

 

(Bilagan lika som i lagförslaget).

__________________

 

 

Mariehamn den 3 september 2019

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson