Social- och miljöutskottets betänkande 11/2022-2023

Tillhör ärendet: Ny blankettlag om livsmedel
Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2022-2023

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2023-06-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ny blankettlag om livsmedel

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 5

Utskottets förslag. 6

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av livsmedelslagen (FFS 297/2021). Samtidigt upphävs landskapslagen (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen.

     Ett av målen med förslaget är att göra regelverket och tillsynen mer flexibla, men utan att livsmedelssäkerheten äventyras. Syftet är att underlätta tillämpningen av livsmedelslagstiftningen eftersom den till följd av åtskilliga ändringar genom åren blivit svår att överblicka. Lagen uppdateras även för att motsvara kraven i Europeiska unionens lagstiftning.

     Förslaget innebär även att de bestämmelser som för närvarande finns i den nuvarande blankettlagen om livsmedel och som möjliggör försäljning av viltkött i mindre mängd till konsumenter och livsmedelsföretagare för direkt vidareförsäljning till konsumenter inte kommer att ingå i den föreslagna blankettlagen. Avsikten enligt förslaget är att sådana bestämmelser ska ersättas av bestämmelser i landskapsförordning utfärdad med stöd av den nya blankettlagen och träda i kraft samtidigt som den nya blankettlagen i fråga.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet tillstyrker lagförslaget med följande synpunkter och kommentarer.

 

Föreskrifter och anvisningar

 

Utskottet har erfarit att Livsmedelsverket kontinuerligt antar föreskrifter och utfärdar anvisningar om hur livsmedelslagen ska tolkas och tillämpas i olika situationer. På Åland ankommer uppgiften enlig gällande landskapslag (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen, nedan blankettlagen om livsmedel, på landskapsregeringen. Utskottet har erfarit att miljöbyrån på grund av begränsade resurser inte har prioriterat uppgifter som hänför sig till utfärdande av föreskrifter och anvisningar. Detta kan försätta verksamhetsutövare och tillståndsmyndigheten i komplicerade tolkningssituationer.   

     Eftersom livsmedelslagstiftningen är komplex och ibland svårtolkad är det enligt utskottet viktigt att det inte råder någon osäkerhet om hur blankettlagstiftningen om livsmedel ska tolkas och tillämpas på Åland. Enligt utskottet behöver landskapsregeringen prioritera arbetet på området. Den valda lagstiftningstekniken torde innebära att landskapsregeringen i arbetet med att anta föreskrifter och utfärda anvisningar har stor nytta av det arbete som redan gjorts på rikssidan.

 

Företagares tillförlitlighet

 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har redan med stöd av gällande blankettlag om livsmedel en skyldighet att kontrollera företagares tillförlitlighet genom den ändring av livsmedelslagen (FFS 23/2006) som trädde i kraft den 1 januari 2020 (FFS 1397/2019). En i materiellt hänseende motsvarande bestämmelse har intagits i den livsmedelslag (FFS 297/2021) som nu föreslås antas som blankettlag. I lagförslagets 7 § förtydligas när tillförlitligheten ska utredas. För att klarlägga en företagares tillförlitlighet kan enligt 7 § 4 mom. i den nya livsmedelslagen (FFS 297/2021) och enligt 16 a § i den på rikssidan upphävda livsmedelslagen (FFS 23/2006) den behöriga tillsynsmyndigheten av Enheten för utredning av grå ekonomi begära en sådan fullgöranderapport om företagare som avses i 5 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (FFS 1207/2010). Enligt 5 § 4 mom. ska utredningsenheten i fullgöranderapporten beskriva hurdan verksamhet och ekonomi en organisation eller en organisationsanknuten person samt en organisation eller organisationsanknuten person med direkt eller indirekt koppling till de förstnämnda har och hur de fullgör sina skyldigheter i anknytning till skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter och avgifter som tullen tar ut. Utskottet konstaterar således att utredning av företagares tillförlitlighet enligt livsmedelagen torde kunna genomföras tämligen enkelt och smidigt utan att medföra ytterligare administrativ börda.

 

Bestämmelser om hägnat vilt

 

Utskottet konstaterar att särskilda bestämmelser om vad som ska gälla vid   avlivning, slakt, besiktning och försäljning av hägnat vilt inte har intagits i den åländska lagstiftningen. Utskottet har erfarit att enligt gällande lagstiftning ska djur i vilthägn hanteras på samma sätt som tamboskap, vilket bland annat innebär att djuret före slakt ska besiktigas levande av en veterinär och därefter transporteras till en vilthanteringsanläggning. Djur i hägn är närmast att jämföra med frilevande vilt varför en besiktning och transport som djuren inte är vana vid kan vara stressande för dem, vilket även kan ge en försämrad köttkvalitet.

     Utskottet har erfarit att Sverige har en mer genomtänkt lagstiftning gällande djur i vilthägn, vilken bättre beaktar djurens välfärd och därmed livskvaliteten för djur i vilthägn. I de flesta fall sker avlivningen av hägnat vilt  inne i hägnet och därefter transporteras kroppen till en godkänd vilthanteringsanläggning där kroppen besiktigas av en veterinär.

     Utskottet bedömer att det på Åland finns behov av en liknande lagstiftning på området som i Sverige och uppmanar landskapsregeringen att återkomma till lagtinget med förslag på en lagstiftning som bättre beaktar djurens välfärd vad gäller djur i vilthägn. Utskottet har erfarit att en revidering av lagstiftningen i den riktning utskottet efterlyser förmodligen även kommer att kräva ändringar i djurskydds-, jakt- och miljöskyddslagstiftningen. 

 

Flerårig nationell tillsynsplan

 

Enligt artikel 109.2 i EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen ska medlemsstaterna utse ett organ med uppgift att samordna utarbetandet av den fleråriga nationella kontrollplanen mellan alla behöriga myndigheter med ansvar för offentlig kontroll. I lagförslaget 27/2021-2022 om ändring av landskapslagen om ekologisk produktion intogs i lagförslagets 1a § 2 mom. en bestämmelse om att landskapsregeringen är den kontrollmyndighet som sörjer för den nationella kontrollplanen i enlighet med artikel 109.2 i EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625. Vid lagstiftningskontrollen kom både Ålandsdelegationen (ÅD) och Högsta domstolen (HD) fram till att landskapslagens 1a § 2 mom. utgör en behörighetsöverskridning. HD konstaterade i sitt utlåtande (KKO-HD/49/2023, givet den 27 februari 2023, s. 3‒4) bland annat följande: ”På det sätt som konstaterats ovan är huvudprincipen vid genomförande av beslut som har fattats inom Europeiska unionen enligt 59 b § 1 mom. självstyrelselagen att lagstiftnings- och förvaltningsbehörigheten är fördelad mellan landskapet och riket på det som följer av självstyrelselagen. Paragrafens 3 mom. innehåller dock ett undantag från denna huvudprincip. Av detta lagrum framgår nämligen att om medlemsstaterna enligt gemenskapsrätten i något fall där både landskapet och riket har behörighet får utse endast en förvaltningsmyndighet, utser riket denna förvaltningsmyndighet.

     Eftersom medlemsstaten enligt artikel 109.2 i kontrollförordningen får utse endast en kontrollmyndighet som sörjer för den nationella kontrollplanen, hör det till rikets behörighet att utse denna myndighet. Bestämmelsen i 1a § 2 mom. landskapslagen utgör härvid en behörighetsöverskridning till den del det föreskrivs att landskapsregeringen är den kontrollmyndighet som avses i artikel 109.2 i kontrollförordningen.”

     Utskottet konstaterar att trots att Åland har egen lagstiftningsbehörighet på området har Åland således inte rätt att bestämma att landskapsregeringen ska vara den kontrollmyndighet som för Ålands del sörjer för den nationella kontrollplanen i enlighet med artikel 109.2 i kontrollförordningen. Utskottet finner det otillfredsställande att EU inskränker de lagstiftande regionernas behörighet genom att endast tillåta att medlemsstaterna antar nationella planer på områden som de lagstiftande regionerna har behörighet på. Mot bakgrund av det ovan sagda konstaterar dock utskottet att det inte är meningsfullt att ånyo föreslå att landskapsregeringen i föreliggande lagförslag ska vara den kontrollmyndighet som sörjer för den nationella kontrollplanen i enlighet med artikel 109.2 i kontrollförordningen. Utskottet konstaterar att den fleråriga nationella kontrollplanen inte heller har utarbetats i samråd med åländska myndigheter och ber landskapsregeringen att föra frågan till berörd riksmyndighets kännedom i syfte att få till stånd en tillfredsställande lösning för Åland.

 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets resurser

 

Utskottet har erfarit att de uppgifter som ankommer på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, nedan ÅMHM, redan med stöd av gällande blankettlag om livsmedel är en utmaning för myndigheten. Myndigheten har inte tillräckliga resurser för livsmedelstillsynen ombord på de fartyg som hör till myndighetens ansvarsområde och under år 2021 hann myndigheten bara med 60 procent av den planerade livsmedelstillsynen. En annan utmaning gäller kravet på offentliggörande av tillsynsresultat som ingår såväl i gällande blankettlag om livsmedel som i förslaget till ny blankettlag om livsmedel. Utskottet har erfarit att offentliggörande av tillsynsuppgifter aldrig i praktiken har genomförts på Åland. I riket har stora resurser lagts på automatisering av offentliggörandet av tillsynsuppgifter. Utskottet har erfarit att för att tillsynsuppgifterna ska kunna publiceras på ÅMHM:s webbplats måste först funktionalitet för detta utvecklas, ett arbete som enligt myndigheten bedöms ta några år i anspråk och kräva extra resurser.  En konsekvens av att inspektionsresultaten kommer att offentliggöras är förmodligen att trycket på livsmedelstillsynen kommer att öka ytterligare då de livsmedelsföretagare som fått anmärkningar i inspektionsprotokollet kommer att vilja åtgärda dessa omgående eftersom ett dåligt resultat kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser för verksamheten, speciellt under högsäsong.

     Mot bakgrund av det ovan beskrivna bedömer utskottet att det finns behov av att överväga en översyn av ÅMHM:s resurser och administrativa börda.

 

Detaljmotivering

 

2 § 5 mom. Föreslås att det intas en likadan bestämmelse som i landskapslagen (1995:52) om ekologisk produktion om att landskapsregeringen är det förbindelseorgan som avses i artiklarna 103-107 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och EG nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG  

 

2 § 6 mom. Andra meningen föreslås strykas då det endast är Livsmedelsverket som enligt 19 § 5 mom. i livsmedelslagen (FFS 297/2021) kan återkalla ett hygienpass om det beviljats på väsentligen oriktiga grunder.

 

2 § 7 mom. I momentet har intagits bestämmelser om att även intyg som är utfärdade i någon annan region inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien eller Schweiz och som utvisar att innehavaren besitter en kompetens som motsvarar den kompetens som styrks genom ett hygienpass är giltiga på Åland. Bestämmelser om att intyg över livsmedelshygienisk kompetens utfärdade i en region inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien eller Schweiz ska vara giltiga har inte intagits i rikets livsmedelslag. Utskottet anser att det finns skäl att efter en viss tid utvärdera om lagstiftningen fungerar som avsett.       

 

2 § 8 mom. Utskottet föreslås att momentet stryks eftersom landskapsregeringen inte har rätt att återkalla intyg över livsmedelshygienisk kompetens som är utfärdade i någon annan region inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien eller Schweiz. Ändringen innebär att det blir upp till arbetsgivaren att avgöra om arbetstagarens intyg över livsmedelshygienisk kompetens motsvarar den kompetens som styrks genom hygienpass beviljade av Livsmedelsverket eller av en av verket godkänd hygienpasstestare.

 

3 § 1mom. 9 punkten Landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen har genom lagtingets beslut 24/2023 av den 13 mars 2023 bytt namn till landskapslagen om digitala tjänster.

 

6 § Paragrafen föreslås kompletterad med självstyrelselagens för Åland författningsnummer då författningsnummer ska anges första gången författningen nämns.

 

9 § 1 mom. Bestämmelserna om avgifter i livsmedelslagens 72 – 73 §§ har   till följd av ett förbiseende i samband med landskapsregeringens beredning av ärendet intagits i blankettlagen trots att det inte varit landskapsregeringens ursprungliga avsikt. Avsikten var att bestämmelsen skulle vara formulerad som ett undantag på det sätt som framgår av nu föreslagen lydelse.

 

13 § 4 mom. Som en följd av ovan föreslagna ändringar av 2 § 6 och 8 mom. föreslås att momentet stryks. Eftersom det endast är Livsmedelsverket inte landskapsregeringen som kan återkalla ett hygienpass behövs inte momentet som stadgar att ett beslut enligt 19 § 5 mom. i livsmedelslagen om återkallelse av hygienpass ska iakttas trots besvär eftersom motsvarande bestämmelse finns i 78 § 2 mom. livsmedelslagen.

 

15 § 5 mom. Utskottet föreslår att momentet formuleras så att även ändringar i landskapsförordningen (2015:69) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien möjliggörs.  

 

15 § 6 mom. Utskottet föreslår att den i momentet föreslagna övergångstiden om två år från kravet på offentliggörande av tillsynsresultat stryks. Utskottet har erfarit att offentliggörande av tillsynsuppgifter, som regleras i 16 § i livsmedelslagen (FFS 297/2021), är att betrakta som konsumentskydd som enligt 27 § 10 punkten i självstyrelselagen (1991:71) för Åland hör till rikets lagstiftningsbehörighet. Lagtinget kan således inte i blankettlagen inta en bestämmelse som medger en övergångstid om två år från bestämmelsen om offentliggörande av tillsynsresultat. Bestämmelser som överensstämmer med 16 § i gällande livsmedelslag om offentliggörande av tillsynsresultat finns även i 21 § i den livsmedelslag (FFS 23/2006, ändrad genom FFS 1397/2019) som för närvarande gäller som blankettlag på Åland. ÅMHM är således redan med stöd av gällande blankettlag skyldiga att följa bestämmelsen om offentliggörande av tillsynsresultat.  

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 26 april 2023 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Christian Wikström, vilthägnsinnehavaren Fraenk Andersson, veterinären Maria Borgström, VD:n Johannes Dahlman från W.J. Dahlmans Ab, miljöskyddsinspektören Janne Eriksson från ÅMHM, företagaren Viktor Eriksson, styrelsemedlemmen Fredrik Lundberg från Ålands fiskare r.f., lagberedaren Mathias Lundqvist, VD:n Björn Mattsson från Solhagens gård Ab, företagaren Johan Mattsson från Solhagens gård Ab, ordföranden Johan Mörn från Ålands fiskare r.f., ministerrådet Anton Nilsson, företagaren Veronica Olofsson från Sommarögård, verksamhetsledaren Maria Sten Lindqvist från Ålands fiskare r.f., myndighetsjuristen Robert Sundström från ÅMHM och miljöskyddsinspektören Anders Tufvesson från ÅMHM

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve. 

     Ledamoten Simon Holmström har inte omfattat utskottets skrivningar under rubriken Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets resurser och fogar därför till den delen en reservation till betänkandet.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning på Åland av livsmedelslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna lag ska livsmedelslagen (FFS 297/2021) tillämpas på Åland.

     Ändringar i livsmedelslagen ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

     Inom landskapets behörighet ska de förvaltningsuppgifter som enligt livsmedelslagen ankommer på riksmyndigheterna på Åland skötas av landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM).

     ÅMHM ska sköta kommunernas och regionförvaltningsverkens uppgifter och dessutom följande av Livsmedelsverkets uppgifter:

     1) handlägga anmälningar och föra in erforderliga uppgifter i register avsedda för livsmedelskontroll,

     2) fatta beslut om godkännande av livsmedelslokaler samt att ge varje godkänd livsmedelslokal ett godkännandenummer,

     3) sköta köttbesiktning och annan livsmedelstillsyn i slakterier, vilthanteringsanläggningar och godkända livsmedelslokaler i anslutning till dem samt

     4) vid behov sköta besiktning före slakt på den jordbruksanläggning som djuren kommer från eller någon annanstans utanför slakteriet,

     5) fatta beslut om administrativa tvångsmedel i enlighet med vad som särskilt föreskrivs därom i livsmedelslagen.

     ÅMHM kan i stället för att ge ett godkännandenummer enligt 2 mom. 2 punkten anhålla hos Livsmedelsverket om ett godkännandenummer som i samma punkt avsedd livsmedelslokal erhåller förutsatt att det mellan ÅMHM och Livsmedelsverket avtalats om handräckning därom.

     Utöver de i 2 mom. angivna uppgifterna ska ÅMHM

     1) vid behov utse andra veterinärer än sådana som inte är anställda hos landskapsregeringen att utföra besiktning före slakt på den jordbruksanläggning som djuren kommer från eller någon annanstans utanför slakteriet,

     2) offentliggöra resultaten av utförd livsmedelstillsyn,

     3) i enlighet med bestämmelser i landskapsförordning sköta andra uppgifter som är likartade dem som myndigheten redan sköter enligt denna lag.

     Landskapsregeringen ska sköta övriga uppgifter som hör till statliga myndigheter enligt livsmedelslagen. Landskapsregeringen är ett sådant förbindelseorgan som avses i artiklarna 103 - 107 i  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och EG nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

     Hygienpass Intyg över livsmedelshygienisk kompetens beviljade av Livsmedelsverket eller av en av verket godkänd hygienpasstestare är giltiga på Åland. Dock upphör nämnda intyg vad gäller hygienpasstestare att vara giltigt på Åland om det återkallats av landskapsregeringen i enlighet med 20 § i livsmedelslagen, trots att det vid tidpunkten för återkallandet fortfarande är giltigt i riket.

     Även intyg som är utfärdade i någon annan region inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien eller Schweiz och som utvisar att innehavaren besitter en kompetens som motsvarar den kompetens som styrks genom det i 6 mom. avsedda intyget är giltiga på Åland.

     Sådana i 7 mom. avsedda intyg kan återkallas av landskapsregeringen av samma skäl som anges i 19 § 5 mom. i livsmedelslagen.

 

3 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

     1) hälsoskyddslagen (FFS 763/1994) i 4 § i livsmedelslagen avse landskapslagen (2016:84) om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen,

     2) lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (FFS 1188/2014) i 4 § i livsmedelslagen avse landskapslagen (2015:48) om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser i rikslagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken,

     3) lagen om tillsyn över ekologisk produktion (FFS 294/2015) i 4 § i livsmedelslagen avse landskapslagen (1995:52) om ekologisk produktion,

     4) lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000) i 19 § 2 mom. 3 punkten i livsmedelslagen avse landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård,

     5) lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (FFS 519/1977) i 19 § 2 mom. 3 punkten i livsmedelslagen avse landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda,

     6) lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987) i 19 § 2 mom. 3 punkten i livsmedelslagen avse landskapslagen (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp,

     7) socialvårdslagen (FFS 1301/2014) i 19 § 2 mom. 3 punkten i livsmedelslagen avse landskapslagen (2020:12) om socialvård,

     8) förvaltningslagen (FFS 434/2003, rikets förvaltningslag) i 33 § 3 mom. i livsmedelslagen avse förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland (förvaltningslagen),

     9) lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (FFS 306/2019) i 33 § 3 mom. i livsmedelslagen avse landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen digitala tjänster,

     10) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 33 § 3 mom., 44 och 82 §§ i livsmedelslagen avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland,

     11) 59 § i rikets förvaltningslag i 42 § 2 mom. i livsmedelslagen avse 54 § i förvaltningslagen,

     12) 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (FFS 13/2003) i 42 § 2 mom. i livsmedelslagen avse 58a § i förvaltningslagen,

     13) viteslagen (FFS 1113/1990) i 68 § 1 mom. i livsmedelslagen avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen,

     14) avfallslagen (FFS 646/2011) och 118a § i den lagen i 83 § 3 mom. i livsmedelslagen avse landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag.

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till 67 § i livsmedelslagen i 1 § 2 mom. i lagen om verkställighet av böter (FFS 672/2002) avse denna lag.

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (FFS 906/2019) i 33 § 3 mom. i livsmedelslagen inte tillämpas på Åland.

 

4 §

Definitioner

     Med avvikelse från definitionerna i 5 § 2 mom. 2, 17 och 18 punkterna i livsmedelslagen avses med

     1) tillsynsmyndighet ÅMHM som sköter tillsynsuppgifter i enlighet med bestämmelserna i livsmedelslagen,

     2) officiellt laboratorium ett laboratorium som landskapsregeringen har utsett att undersöka myndighetsprov,

     3) utsett egenkontrollaboratorium ett laboratorium som landskapsregeringen har utsett att undersöka egenkontrollprov i enlighet med bestämmelserna i livsmedelslagen och med stöd därav utfärdade bestämmelser.

 

5 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas

     På Åland tillämpas inom landskapets behörighet inte livsmedelslagens bestämmelser i

     1) 5 § 2 mom. 20 och 21 punkterna,

     2) 8 § 4 mom.,

     3) 9 § 3 mom. till den del det momentet avser kommunens skyldighet att föra in uppgifterna om godkännande av primärproduktionsstället i det centraliserade verksamhetsstyrnings- och datahanteringssystemet och skyldigheten att underrätta företagaren om att uppgifterna förts in samt Livsmedelsverkets skyldighet att utfärda föreskrifter därom,

     4) 10 § 7 mom.,

     5) 11 § 3 mom. vad gäller godkännande av renslakterier,

     6) 11 § 4 mom. vad gäller godkännande av mobila renslakterier,

     7) 11 § 5 mom.,

     8) 11 § 6 mom. till den del det momentet avser kommunens skyldighet att föra in uppgifterna om godkännande av livsmedelslokaler i det centraliserade verksamhetsstyrnings- och datahanteringssystemet och skyldigheten att underrätta företagaren om att uppgifterna förts in samt Livsmedelsverkets skyldighet att utfärda föreskrifter därom,

     9) 12 § 1 mom. 3 punkten,

     10) 13 § till den del den paragrafen avser kommunens skyldighet att föra in uppgifterna om registreringen av kontaktmaterialverksamheten i det centraliserade verksamhetsstyrnings- och datahanteringssystemet och skyldigheten att underrätta företagaren om att uppgifterna förts in samt Livsmedelsverkets skyldighet att utfärda föreskrifter därom,

     11) 25 § 1 mom. 1 och 2 punkterna och 25 § 2 mom.,

     12) 27 § 1 – 3 mom. annat än det som i 27 § 1 mom. i den lagen anger vem som svarar för livsmedelstillsynen inom en kommun, med beaktande av vad som följer av uppgiftsfördelningen enligt 2 § i denna lag, samt 27 § 5 mom.,

     13) 31 §,

     14) 75 § 4 mom. samt

     15) 84 §.

 

6 §

Språkkrav

     Anvisningar, anteckningar och annan information som enligt livsmedelslagen ska finnas på eller i anslutning till livsmedel som säljs eller används på Åland ska åtminstone vara avfattade på svenska.

     När organ med delegerade uppgifter eller fysiska personer utför uppgifter enligt 33 § i livsmedelslagen ska språkstadgandena i självstyrelselagen (1991:71) för Åland tillämpas.

 

7 §

Skyldigheten att lämna uppgifter och göra anmälningar samt prövning av livsmedelsföretagares och kontaktmaterialföretagares tillförlitlighet

     Skyldigheterna enligt livsmedelslagen för enskilda att göra anmälningar och lämna uppgifter till rikets myndigheter ska på Åland avse anmälningar och lämnande av uppgifter till ÅMHM.

     I anslutning till att anmälningar görs och uppgifter lämnas enligt 1 mom. ska ÅMHM i fråga om livsmedelsföretagare och kontakmaterialföretagare pröva om kravet på tillförlitlighet är uppfyllt i enlighet med vad som följer av 7 § i livsmedelslagen.

 

8 §

Påföljdsavgifter

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i 67 § 2 mom. i livsmedelslagen, tillfaller påföljdsavgifterna landskapet.

     Inom landskapets behörighet ska bestämmelserna i lagen om verkställighet av böter tillämpas på Åland vid verkställighet i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

 

9 §

Avgifter

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i 71 – 73 §§ i livsmedelslagen och förutsatt det inte strider mot vad som följer av den i 71 § 2 mom. och 73 § 2 mom. i livsmedelslagen angivna förordningen ska avgifter tas ut till landskapet för de prestationer som landskapsregeringen och ÅMHM utför enligt denna lag i enlighet med de grunder som anges i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet. Avgiften som uttas i enlighet med 72 § i livsmedelslagen ska betalas till ÅMHM.

     Om indrivning av avgifter utan dom eller beslut samt dröjsmålsränta föreskrivs i 74 § i livsmedelslagen.

 

10 §

Ärendehantering och tillsynsregister

     ÅMHM ska handlägga sådana i 8 § 4 mom., 9 § 3 mom., 10 § 7 mom., 11 § 6 mom. och 13 § i livsmedelslagen avsedda ärenden och föra in i dessa lagrum avsedda uppgifter i sitt ärendehanteringssystem samt elektroniskt eller på annat sätt underrätta berörda företagare om att uppgifterna i fråga mottagits.

     Till den del bestämmelserna i 9 § 3 mom., 11 § 6 mom. och 13 § i livsmedelslagen ska tillämpas på Åland ska handläggningen skötas och beslut fattas i enlighet med vad som följer av dessa lagrum.

     ÅMHM ska föra ett motsvarande tillsynsregister som Livsmedelsverket, regionsförvaltningsverken och kommunerna i riket tillsammans för enligt 79 § 1 mom. 1 - 3 punkterna i livsmedelslagen och ett sådant register som Livsmedelsverket för enligt 79 § 4 mom. 6 punkten i livsmedelslagen.

     Landskapsregeringen ska föra ett motsvarande tillsynsregister som Livsmedelsverket, regionsförvaltningsverken och kommunerna i riket tillsammans för enligt 79 § 1 mom. 4 punkten i livsmedelslagen och ett sådant register som Livsmedelsverket för enligt 79 § 4 mom. 1 - 5 punkterna i livsmedelslagen.

     Vid införandet av uppgifter i de i 3 och 4 mom. avsedda registren ska 80 § i livsmedelslagen iakttas i tillämpliga delar.

 

11 §

Straffbestämmelser

     Inom landskapets behörighet ska bestämmelserna om hälsobrott i 44 kap. 1 § i strafflagen (FFS 39/1889) tillämpas på Åland.

     Inom landskapets behörighet ska även bestämmelserna om straff för smuggling, försök till smuggling och lindrig smuggling av livsmedel samt olaga befattningstagande med infört gods och lindrigt olaga befattningstagande med infört gods i 46 kap. 4 – 6 och 6a §§ i strafflagen tillämpas på Åland.

 

12 §

Rättelseyrkande

     En sakägare som är missnöjd med ett beslut som fattats med stöd av denna lag kan inom 30 dagar, räknat från beslutsdagen, skriftligen begära rättelse hos beslutsmyndigheten. En begäran om rättelse ska behandlas utan dröjsmål. Rättelse begärs i enlighet med bestämmelserna i förvaltningslagen.

     I fråga om sådana beslut som fattats enligt denna lag kan rättelse inte begäras i de fall det gäller beslut som avses i 9, 11 och 20 §§, 55 – 61 §§, 62 § 2 och 3 mom. och 63 – 67 §§ i livsmedelslagen.

     I fråga om ett i 42 § i livsmedelslagen avsett skriftligt beslut om köttbesiktning får rättelse begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

13 §

Besvärsbestämmelser

     Besvär över lagligheten av ett beslut som ÅMHM fattat enligt denna lag med anledning av ett rättelseyrkande får anföras hos Ålands förvaltningsdomstol.

     Besvär över lagligheten av ett beslut som landskapsregeringen fattat enligt denna lag med anledning av ett rättelseyrkande får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

     I ett beslut enligt 9 kap. i livsmedelslagen som inte avser påföljdsavgift inom livsmedelstillsynen enligt 67 § i livsmedelslagen kan det bestämmas att beslutet ska iakttas innan det har vunnit laga kraft eller innan en begäran om rättelse har behandlats, om inte besvärsmyndigheten eller den myndighet som behandlar begäran om rättelse bestämmer något annat. Begäran om rättelse och besvär ska behandlas utan dröjsmål.

     Ett beslut enligt 19 § 5 mom. i livsmedelslagen om återkallelse av hygienpass ska iakttas trots besvär, om inte beslutsmyndigheten eller besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

     Ett skriftligt beslut om köttbesiktning enligt 42 § i livsmedelslagen ska iakttas trots begäran om rättelse och besvär, om inte beslutsmyndigheten eller besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

 

 

 

14 §

Landskapsförordning

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av livsmedelslagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

    

15 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen (den upphävda lagen) jämte ändringar.     Hänvisningar i annan landskapslagstiftning till den upphävda lagen ska avse denna lag.

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

     Bestämmelser som utfärdats med stöd av den upphävda lagen förblir i kraft tills landsskapsregeringen upphäver dem. De förordningar som landskapsregeringen har utfärdat med stöd av landskapslagen (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen fortsätter att gälla tills något annat föreskrivs.

     Det i 2 § 4 mom. 2 punkten angivna kravet på offentliggörande av tillsynsresultat börjar gälla två år efter tidpunkten för denna lags ikraftträdande.

 

16 §

Övergångsbestämmelser

     Livsmedelslokaler och primärproduktionsställen som har godkänts eller anmälts enligt den upphävda lagen eller landskapslagen (2016:84) om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen får fortsätta med sin verksamhet utan separat godkännande eller anmälan. Dock ska ÅMHM göra en i 7 § 2 mom. avsedd kontroll av livsmedelsföretagare och kontaktmaterialföretagare inom två år räknat från tidpunkten för denna lags ikraftträdande.

     Den som vid ikraftträdandet av denna lag är behörig att sköta en uppgift inom livsmedelstillsynen anses uppfylla kompetenskraven enligt denna lag för motsvarande uppgift.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 15 juni 2023

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand