Ny blankettlag om livsmedel

Lagförslag LF 23/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tilllämpning på Åland av livsmedelslagen (FFS 297/2021). Samtidigt upphävs landskapslagen (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen.
Ett av målen med förslaget är att göra regelverket och tillsynen mer flexibla, men utan att livsmedelssäkerheten äventyras. Syftet är att under-lätta tillämpningen av livsmedelslagstiftningen eftersom den till följd av åtskilliga ändringar genom åren blivit svår att överblicka. Lagen uppdateras även för att motsvara kraven i Europeiska unionens lagstiftning.
Förslaget innebär även att de bestämmelser som för närvarande finns i den nuvarande blankettlagen om livsmedel och som möjliggör försäljning av viltkött i mindre mängd till konsumenter och livsmedelsföretagare för direkt vidareförsäljning till konsumenter inte kommer att ingå i den före-slagna blankettlagen. Avsikten enligt förslaget är att sådana bestämmelser ska ersättas av bestämmelser i landskapsförordning utfärdad med stöd av den nya blankettlagen och träda i kraft samtidigt som den nya blankettlagen i fråga.
Avsikten är att den föreslagna blankettlagen ska träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder