Social- och miljöutskottets betänkande 1/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Social- och miljöutskottet

1999-12-09

SMU0119992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Social och miljöutskottets betänkande om

Ändring av 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 2/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

För att klargöra att kommunernas skyldighet att ersätta landskapet för de kostnader som landskapet förorsakas genom vård vid Gullåsens primärvårdsplatser inte är beroende av en patients ålder, föreslår landskapsstyrelsen att begreppet “åldringssjukvård” i 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården (60/93) ändras.

     Landskapsstyrelsen föreslår vidare att kommunerna skall debiteras en avgift för de patienter som utan medicinska skäl är kvar längre än en vecka inom specialsjukvården. Avgiften skall motsvara den avgift som kommunerna betalar för vård vid Gullåsen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag med vissa mindre ändringar som föreslås närmast i förtydligande syfte.

 

Utskottets synpunkter

 

Den föreslagna lagändringen har sin upprinnelse i att kommunerna redan i samband med  ÅHS-reformen år 1993 ålades skyldighet att ersätta de kostnader som landskapet förorsakas genom den s.k. åldringssjukvård som ÅHS tillhandahåller. Syftet var att kommunerna därigenom skulle uppmuntras att själva i ökad utsträckning sörja för äldrevården.

     Utskottet konstaterar att situationen i fråga om kommunernas äldreomsorg avsevärt förbättrats sedan ÅHS-reformens genomförande och att ytterligare förbättringar är att vänta inom en relativt snar framtid. När kommunernas beredskap att själva ombesörja äldreomsorgen uppnått en tillfredsställande nivå bör landskapsstyrelsen, enligt utskottets mening, överväga att avskaffa kommunernas ersättningsskyldighet för vården vid ÅHS:s primärvårdsplatser. Kommunernas och landskapets ekonomiska mellanhavanden kan då  i stället regleras på sedvanligt sätt genom landskapsandelar.

     Utskottet har valt att omfatta landskapsstyrelsens förslag, dock med vissa ändringar av paragrafens 1 mom. I framställningen föreslås att begreppet “åldringssjukvård” skall ersättas med “vården vid Gullåsens primärvårdsplatser, förutom den palliativa vården”. Trots att det kommit till utskottets kännedom att de flesta kommunerna ställer sig negativa till den nu föreslagna definitionen, delar utskottet  landskapsstyrelsens uppfattning att det föreligger behov av att klargöra kommunernas betalningsskyldighet så att den inte är avhängig av en patients ålder. Utskottet föreslår dock att det nya begreppet inte skall begränsas till en särskild namngiven institution, Gullåsen, utan i stället skall omfatta ÅHS:s primärvårdsplatser. Någon ändring i sak avses inte eftersom det inom ÅHS inte finns några primärvårdsplatser utöver Gullåsens.

     Vidare föreslår utskottet att den palliativa vården närmare skall definieras. Det har kommit till utskottets kännedom att den palliativa vård som avses i 1 mom. är sådan vård som gäller cancerpatienter. Eftersom den vård som i övrigt bedrivs vid Gullåsen många gånger i praktiken är palliativ föreligger risk för tolkningssvårigheter i fråga om det föreslagna begreppet. Utskottet föreslår därför en ändring så att enbart den palliativa cancervården undantas från kommunernas ersättningsskyldighet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 november 1999 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört basenhetschefen Kalle Fagerlund, socialkuratorn Sonja Lind-Söderström, lagberedaren Diana Mörn, socialkuratorn Tove Nylund och socialarbetaren Taimi Pettersson.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Andersson, vice ordföranden  Wiklöf, ledamöterna Per-Erik Eriksson och Sune Mattsson samt ersättaren Sjöstrand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antar det i fram­ställningen ingående lagförslaget med följande ändring:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården

 

     (Ingressen lika som i framställningen)

 

13 §

     Kommunerna är skyldiga att ersätta landskapet för de kostnader som landskapet förorsakas genom vården vid hälso- och sjukvårdsmyndighetens primärvårdsplatser, förutom kostnaderna för den palliativa cancervården . Ersättningen skall erläggas som en fast avgift per vårddygn. Avgiftens storlek fastställs årligen på förhand som den genomsnittliga kostnaden för vård vid Trobergshemmet och De Gamlas Hem, med en förhöjning om 35 procent. Vid beräkningen av den genomsnittliga kostnaden används senast fastställda bokslut för nämnda inrättningar. Avgiften, till den del den inte täcks med avgifter och andra ersättningar som betalas av patienten, erläggs av patientens hemkommun.

     (2 och 3 mom. lika som i framställningen)

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

Mariehamn den 9 december 1999

 

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson