Social- och miljöutskottets betänkande 12/2018-2019

Tillhör ärendet: Äldrelag för Åland
Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2018-2019

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2019-09-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Äldrelag för Åland

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 27/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en äldrelag för Åland. Det övergripande målet med lagförslaget är att kommunala myndigheter och Ålands hälso- och sjukvård omstrukturerar sina tjänster och sin service för äldre personer. Omstruktureringen behövs för att kommunerna och Ålands hälso- och sjukvård ska skapa en beredskap att möta de ökade behovet av socialservice och hälso- och sjukvård som en växande andel äldre befolkning kommer att innebära under kommande decennier.

     För att möta det ökande behovet ska utbudet av socialservice samt hälso- och sjukvårdstjänster i större utsträckning ordnas för de äldre i hemmet i stället för på institutioner. Tjänster och service ska stöda den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand.

     Lagen är avsedd att trygga de äldres tillgång till individuellt anpassade socialvårds- samt hälso- och sjukvårdstjänster samt annan service som ges i rätt tid. En klientplan ska antas som utgår från en helhetsbedömning av den äldre personens funktionsförmåga. Med hänsyn till var och ens av de äldres funktionsförmåga ska rätten till självbestämmande och valfrihet beaktas i beslutsfattande som rör de egna levnadsförhållandena och valet av tillbudsstående socialvårdtjänster och service. I lagförslaget ställs krav på att socialvård, hälso- och sjukvård samt andra tjänster och service som tillhandahålls äldre personer ska hålla en god kvalitet. Dessutom så förstärks kravet på att personalens antal, utbildning och uppgifter ska vara på en sådan nivå så att de äldre garanteras service som motsvarar deras behov och funktionsförmåga och som är av god kvalitet. Vidare finns i lagförslaget bestämmelser om ett ökat samarbete mellan myndigheter men också med organisationer som inte är myndigheter. Ett ökat samarbete mellan myndigheter ska bland annat möjliggöra kostnadseffektiva och trygga lösningar. Genom att ta in andra organisationer som inte är myndigheter i lagen vill landskapsregeringen stöda samarbetet med fristående organisationer såsom föreningar. Tanken är att ett sådant samarbete kan främja delaktighet i aktiviteter som motverkar ensamhet och skapa möjlighet till en meningsfull fritid för de äldre.

     Det föreslås dessutom bestämmelser om inrättandet av äldreråd i kommunerna. Äldreråden ska vara rådgivande organ. Avsikten är att förbättra de äldres demokratiska inflytande i politiskt beslutsfattande som berör den äldre befolkningens levnadsförhållanden.

     Landskapsregeringen föreslår slutligen en bestämmelse om att Ålands hälso- och sjukvård minst en gång per lagtingsperiod ska anta en plan om hur behoven av hälso- och sjukvård för landskapets invånare ska uppfyllas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med de ändringar som framgå av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utbildning, fortbildning och ledarskap

 

Utskottet anser att det är viktigt att förstärka vårdutbildningarna inom området åldrande och demens. Eftersom behovet av välutbildad personal inom äldreomsorgen är stort bör utbildningarna även rikta sig till vuxenstuderande.

     Utskottet har också erfarit att LIA-platserna (Lärande i arbete) samt läroavtalsutbildningen borde utvecklas ytterligare för att ge ett bredare utbud av utbildningar. Eftersom behovet av fortbildning är stort borde ett helhetsgrepp tas för att befintlig personal inom äldreomsorgen ska kunna uppdatera sina kunskaper kontinuerligt.

     Utskottet vill också uppmana kommunerna att vinnlägga sig om att upprätthålla en god personalpolitik och ett gott ledarskap för att kunna behålla personal och underlätta rekryteringen. Eftersom bristen på närvårdare förväntas öka de närmaste åren borde deras kompetens användas på rätt sätt. Uppgifter som inte kräver närvårdarkompetens kan med fördel skötas av annan personal.

 

Boende

 

I landskapsregeringens kvalitetsrekommendation för äldreomsorgen från år 2010 anges som målsättning att minst 90 procent av befolkningen över 75 års ålder ska ha möjlighet att bo i hemmet, medan 5-6 procent ska kunna bo med effektiviserat serviceboende (ESB) och runt tre procent ska vara i institutionsvård. Dessa målsättningar kan vara svåra att nå eller upprätthålla om inte resurserna tidigt i vård- och omsorgskedjan är tillräckliga. Framförallt inom den förebyggande verksamheten måste resurserna vara tillräckliga. Utskottet anser att det, med tanke på de demografiska förändringar som sker och ökningen av åldersrelaterade sjukdomar till exempel demens, bör göras en utvärdering av boendemålen från 2010 för att se om de fortfarande är relevanta.

     I sammanhanget kan noteras att begreppen ”hem” och ”hemlika” förhållanden som används i lagen kan skapa en viss osäkerhet beträffande innebörden av dessa begrepp. Utskottet konstaterar att med hem avses den bostad personen innehaft innan behovet av långvarig vård eller omsorg uppstått. En hemlik plats kan vara en bostad för serviceboende enligt socialvårdslagen.

 

Digitalisering av vård och omsorg

 

Utskottet har erfarit att digitaliseringen inom äldreomsorgen på Åland inte utvecklas i den takt som den kunde och som den tekniska utvecklingen skulle möjliggöra. Detta gäller speciellt för vårdproducenterna internt men också samarbeten mellan producenterna, d.v.s. i huvudsak kommunerna. Utskottet anser att kommunerna bör inleda gemensamma utvecklingsprojekt inom området välfärdsteknik. Utskottet påminner i sammanhanget om det stöd för gemensamma kommunala it-projekt som landskapsregeringen lanserat (LF 17/2018-2019).

     Utskottet anser också att samtliga kommuner bör ta i bruk det digitala verktyg för vårdtyngdsmätningar som finns och att samtliga nivåer som mätinstrumentet ger svar på bör användas.

     Utskottet har också erfarit att på individnivån är beredskapen att använda tekniska och digitala hjälpmedel varierande och att digitaliserad service därför måste anpassas till detta. Viktigt är också att äldre inte lämnas utanför möjligheterna att använda sig av digitala hjälpmedel.

 

Reform- och utvecklingsarbete

 

Ambitionen med äldreomsorgen på Åland är att den ska vara på en hög nivå och våra äldre ska ha tillgång till bästa möjliga äldreomsorg. Självstyrelsen har visat sig kapabel att utveckla det åländska samhället så att förhållandena är bättre än i Finland för de flesta samhällgrupper. Så är det idag och så ska det också vara i framtiden för de äldre. Självstyrelsen ska gynna de äldre på Åland, på samma sätt som de åländska barnen genom lagar och regeringsbeslut gynnas av autonomin.

     Utskottet uppmanar landskapsregeringen att se över nuvarande styrdokument ”Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom” från 2012 samt ”Kvalitetsrekommendation tjänster för äldre” från 2010. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att prioritera och fortsätta reformarbetet som utlovas i kapitel 4.4 samt aktivt följa med det utvecklingsarbete som pågår väster- och öster om oss i avsikt att förverkliga äldrelagens målsättningar.

 

Övriga kommentarer

 

Utskottet anser att det i samband med kommande ändringar i lagen kunde införas fler definitioner för att förbättra tydligheten av olika begrepp.

 

 

Detaljmotivering

 

1.    Äldrelag för Åland

 

3 § ”Åldrande” i sista stycket i lagförslagets detaljmotivering ska rätteligen vara ”hög ålder”.

 

4 § Ändringen är av språklig natur. Begreppet samarbetsöverenskommelse som används i lagförslagets detaljmotivering bör vara samverkansavtal. 

 

5 § Föreslås att begreppet samverkansöverenskommelse ersätts med samverkansavtal för att överensstämma med 69 § i förslaget till ny landskapslag för socialvården. Ändringen i 2 mom. är av språklig natur.

 

6 § Ändringen är av språklig natur.

 

7 § Föreslås att samverkansöverenskommelse i 1 mom. punkt 5 och samarbetsöverenskommelse i 2 mom. ersätts med samverkansavtal för att överensstämma med 69 § i förslaget till ny landskapslag för socialvården. ÅFS numret för landskapslagen om hälso- och sjukvård intas då lagen omnämns för första gången. Övriga ändringar är av språklig natur. I lagförslagets detaljmotivering till 7 § 1 mom. punkt 3 ska ”årligen” rätteligen vara ”minst vart fjärde år”, eftersom en hänvisning görs till 8 § vilken stadgar om att en utvärdering ska göras minst vart fjärde år.

 

10 § Ändringen i 1 mom. är av teknisk natur. Övriga ändringar är av språklig natur.

 

14 - 15 §§ Landskapslagens om socialvård nummer ska endast anges då lagen nämns för första gången, dvs i § 5.

 

19 § FFS eller ÅFS nummer anges endast då lagen omnämns för första gången i en lag. Då FFS numret redan finns angivet i 5 § föreslås att numret stryks. 

 

2.    Landskapslag om ändring av 25 och 33 §§ landskapslagen om hälso- och sjukvård

 

Lagens rubrik Ändringen är av språklig natur.

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 juni 2019 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, VD:n Johanna Björkvall från Björkkö Ab, överläraren Erika Boman från Högskolan på Åland, ordföranden i Norra Ålands Pensionärer r.f. Gun Carlson, hemtjänstledaren Fanny Enqvist från Kumlinge kommun (per telefon), social- och hälsovårdsinspektören Maria Erikson från ÅMHM, social- och hälsovårdsinspektören Mikael Granholm från ÅMHM, verksamhetsledaren Fia Hagelberg från Demensföreningen på Åland r.f., ergoterapeuten Inger Hagström från ÅHS, lektorn i yrkesämnen vid närvårdarutbildningen Anita Karlsson, koordinatorn Liz Karlsson för Åldreomsorg på Distans (ÄlDis) från Jomala kommun, t.f. äldreomsorgschefen Pernilla Karlsson från Mariehamns stad, äldreomsorgschefen Maria Knip från Saltviks kommun, styrelseordföranden Pauliina Körkkö från Björkkö Ab, tidigare ministern Harriet Lindeman, specialsakkunniga Gunilla Lindqvist, styrelsemedlemmen i Mariehamns Pensionärsförening r.f. Kerstin Ramström, hemtjänstledaren Marianne Rosenholm från Mariehamns stad, lektorn i yrkesämnen vid närvårdarutbildningen Annika Reymers, förbundsdirektören Magnus Sandberg från Ålands kommunförbund r.f., verksamhetsledaren Erkki Santamala från Tehy Åland, organisationssekreteraren Anne-Helena Sjöblom från FOA-Å r.f., vikarierande översköterskan Heidi Viktorsson från Boende- och vårdcenter Oasen k.f., klinikchefen Tora Woivalin från ÅHS, ordföranden Pirjo Åkerblom från Tehy Åland och byråchefen Maj-Len Österlund. 

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det tredje lagförslaget i oförändrad lydelse samt det första och andra lagförslaget i följande lydelse:

 

 

Ä L D R E L A G
för Åland

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

1 kap.
Inledande bestämmelser

 

1 – 3 §§

 

     (Lika som i lagförslaget).

 

2 kap.
Allmänna skyldigheter

 

4 §

Ansvar för genomförandet

     Kommunerna och Ålands hälso- och sjukvård ska i enlighet med denna lag stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand. Tillräckliga resurser ska reserveras för att tillhandahålla och för att utveckla tjänsterna och servicen för den äldre befolkningen.

 

5 §

Samarbete

     De kommunala myndigheterna och Ålands hälso- och sjukvård ska samarbeta för att ordna socialvårds- samt hälso- och sjukvårdstjänsterna för de äldre så ändamålsenligt som möjligt. Samarbetet regleras i det samverkansavtal som ingås med stöd av landskapslagen ( : ) om socialvård.

     Kommunerna och Ålands hälso- och sjukvård ska i syfte att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand samarbeta med andra offentliga myndigheter, företag (uteslutning) och organisationer som företräder den äldre befolkningen samt andra organisationer och allmännyttiga samfund som är verksamma i landskapet.

 

6 §

Tillgång till service och dess tillgänglighet

     Kommunerna ska ordna socialservice för den äldre befolkningen i kommunen som till (uteslutning) innehåll, kvalitet, tillgång och tillgänglighet motsvarar det behov som finns på grund av antalet äldre personer, deras individuella funktionsförmåga och välbefinnande samt behovet av social trygghet.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

 

7 §

Plan för att stödja den äldre befolkningen

      Kommunfullmäktige ska anta en plan för att stödja den äldre befolkningen. Äldrerådet ska ges möjlighet att delta i beredningen av planen. Planen ska revideras minst vart fjärde år. Planen ska innehålla:

     1) En beskrivning av kommunens och Ålands hälso- och sjukvårds befintliga resurser för att tillhandahålla tjänster och service till den äldre befolkningen i kommunen.

     2) En beskrivning av den befolkningsgrupp som består av äldre personer och som även inkluderar en prognos över förändringar under den förestående fyraårsperioden.

     3) En bedömning av den äldre befolkningens välbefinnande, tillräckligheten och kvaliteten i fråga om de tjänster som tillhandahålls av kommunen och andra tjänsteproducenter samt andra faktorer som påverkar den äldre befolkningens servicebehov.

     4) En beskrivning av åtgärder med en tidsplan för att ordna och utveckla servicenivån i enlighet med kraven i lagstiftningen under den kommande fyraårsperioden samt en bedömning av de resurser som kommunen behöver för dessa åtgärder. Beskrivningen ska ange hur ansvaret för åtgärderna fördelar sig mellan de olika kommunala verksamheterna. Åtgärderna ska stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand.

     5) De gemensamma målen för de samordnade tjänsterna, ansvarsfördelningen och de övergripande rutinerna för samarbetet samt övriga åtgärder för säkerställandet av funktionella servicehelheter för klienterna, som kommunen och Ålands hälso- och sjukvård enligt 69 § i (uteslutning) landskapslagen om socialvård ska komma överens om i ett samverkansavtal.

     6) En beskrivning av kommunens kort- och långsiktiga mål för hur den äldre befolkningens välbefinnande, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand ska stödjas och servicen för den äldre befolkningen utvecklas och förbättras kvalitativt och kvantitativt. Beskrivningen ska inkludera vilka långsiktiga åtgärder som behöver vidtas för att uppnå målen, tidsplanen för åtgärderna samt vilka myndigheter som ansvarar för genomförandet av åtgärderna.

     Ålands hälso- och sjukvård antar med stöd av 25 § landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård en strategisk plan över hur behoven av hälso- och sjukvård för landskapets invånare ska uppfyllas. Såväl Ålands hälso- och sjukvårds plan (uteslutning) som kommunens plan för att stödja den äldre befolkningen ska beakta det som sägs i denna lag om samarbete, ansvar för genomförandet samt det som överenskoms i ett samverkansavtal med kommunen.

 

8 – 9 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

10 §

Äldreråd

     Utöver den rätt som invånarna i en kommun har med stöd av kommunallagen att delta i och påverka beslutsfattandet i kommunen så ska kommunen inrätta ett äldreråd i enlighet med 31a § kommunallagen (1997:73) för Åland. Äldrerådet är ett rådgivande organ som kan vara gemensamt för flera kommuner.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

     Till äldrerådets uppgifter hör, utöver att delta i beredningen av planen i 7 § och utvärderingen i 8 §, att ge utlåtanden i ärenden som handläggs i kommunen och som har betydelse för den äldre befolkningens välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet och möjligheter att klara sig själv samt den service som den äldre befolkningen behöver samt servicens tillgänglighet.

     Äldrerådet kan även ge utlåtanden om andra myndigheters beslutsfattande som berör den äldre befolkningens livsvillkor.

     Kommunen ska tillhandahålla äldrerådet det som behövs för att det ska ha tillräckliga verksamhetsförutsättningar.

 

11 §

     (Lika som i lagförslaget).

    

3 kap.
Tjänster och service för äldre personer med nedsatt funktionsförmåga

 

12 – 13 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

14 §

Bedömning av servicebehovet

     Bestämmelser om bedömning av servicebehov finns i 36 § i landskapslagen (uteslutning) om socialvård.

     (2 – 3 mom. lika som i lagförslaget).

    

15 §

Klientplan

     Bestämmelser om utarbetande av en klientplan finns i 39 § i landskapslagen (uteslutning) om socialvård.

     (2- 3 mom. lika som i lagförslaget).

 

16 – 18 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

19 §

Anmälan om äldre personers servicebehov

     Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (uteslutning) eller någon som är anställd inom socialvården i kommunen, inom Ålands hälso- och sjukvård, räddningsväsendet eller hos alarmcentralen eller polisen i sitt uppdrag har fått kännedom om en äldre person som är i behov av social- eller hälsovård och som är uppenbart oförmögen att sörja för sin omsorg, hälsa eller säkerhet, ska den anställda oberoende av sekretessbestämmelserna utan dröjsmål göra en anmälan om behovet av hälso- och sjukvård till Ålands hälso- och sjukvård och till den kommunala myndighet som ansvarar för socialvården om behovet av socialvård.

     (2 – 3 mom. lika som i lagförslaget).

 

4 kap.
Särskilda bestämmelser

 

20 – 24 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

 

__________________

 

 

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 25 och 33 §§ landskapslagen om hälso- och sjukvård

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

25 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

33 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

__________________

 

 

 

Mariehamn den 5 september 2019

 

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson