Social- och miljöutskottets betänkande 12/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2019-2020

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2020-09-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Temporära bestämmelser om överföring av uppgifter i   anslutning till temporär epidemiersättning

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 39/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att kommunerna trots sekretessbestämmelserna temporärt ska ha en skyldighet att överföra uppgifter om beviljade utkomststöd till Folkpensionsanstalten. Förslaget sammanhänger med ett förslag till lag om temporär epidemiersättning som för närvarande är under behandling i riksdagen.

     Lagen om temporär epidemiersättning gäller ekonomiskt stöd till personer eller familjer som under tiden mars–juli 2020 beviljades grundläggande utkomststöd. Stödet finansieras av staten och lagen blir tillämplig även på Åland. Enligt lagen ska stödet handläggas av Folkpensionsanstalten och beviljas utan ansökan på basen av uppgifter om grundläggande utkomststöd under den aktuella perioden. I riket handläggs utkomststödet av Folkpensionsanstalten medan det på Åland sköts av kommunerna. För att åländska klienter ska kunna beviljas epidemiersättning på samma villkor som klienter i riket måste uppgifter om grundläggande utkomststöd överföras från kommunerna till Folkpensionsanstalten.

     Den föreslagna lagen är tidsbegränsad och avsedd att tillämpas under den tid som lagen om temporär epidemiersättning gäller. Den sistnämnda lagen gäller till och med den 31 december 2020 och det är synnerligen viktigt att den här föreslagna lagen hinner träda i kraft innan dess.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 september 2020 inbegärt social- och miljöutskottets  yttrande i ärendet.   

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annette Holmberg-Jansson, lagberedaren Diana Lönngren och juristen Salome Saar.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 22 september 2020

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand