Social- och miljöutskottets betänkande 12/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

BakgrundLSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2020-2021

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2021-09-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet

Republikens presidents framställning nr 3/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens ställningstagande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

Landskapsregeringens ställningstagande

 

Överenskommelsen gäller den lagstiftning som tillämpas på pensionsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring i fråga om personer som rör sig från en fördragsstat till en annan och fastställer vilken fördragsstats lagstiftning som ska tillämpas. Överenskommelsen gäller även betalning av pensioner över gränserna. Dessutom innehåller överenskommelsen i enlighet med internationell praxis bestämmelser om beaktande av försäkringsperioder, beräkning av pensioner, verkställigheten av överenskommelsen och administrativt samarbete.

     Landskapsregeringen konstaterar i sitt yttrande att landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetspensionsskyddet för bland andra landskapets anställda och det grundläggande utkomstskyddet för arbetslösa.  

     Enligt finländsk arbetspensionslagstiftning betalas pension utomlands utan begränsningar redan i nuläget. Landskapsregeringen betalar för närvarande inte ut arbetspension till någon person som är bosatt i Japan.

     Landskapsregeringen konstaterar vidare att överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Japan gynnar finländska företags verksamhet i   Japan och japanska företags verksamhet i Finland genom att förhindra dubblering av socialförsäkringsavgifter och ger ett bättre skydd för arbetstagare och företagare som rör sig mellan Finland och Japan, vilket är positivt.

     Landskapsregeringen har inget att anmärka mot att överenskommelsen   träder i kraft också i landskapet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har inga invändningar i ärendet och föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.  

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 juni 2021 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört pensionshandläggaren Monica Clemes.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 7 september 2021

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

Carina Strand