Social- och miljöutskottets betänkande 12/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2022-2023

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2023-06-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Anpassad kommunal avfallshantering

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 29/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att bestämmelserna i landskapslagen om tillämpning av rikets avfallslag om kommunernas transportansvar för kommunalt avfall ändras till att vara målinriktat i stället för metodinriktat. Målet avser förberedelse för återanvändning och materialåtervinning och är 55 procent 2025, 60 procent 2030 och 65 procent 2035. Bestämmelserna om producentansvaret förtydligas så att ett avtal om samarbete mellan kommunerna och producentsammanslutning för förpackningsproducenterna i första hand ska omfatta alla åländska kommuner. Kommunerna ska årligen rapportera till landskapsregeringen om insamlingen av det kommunala avfallet. Dessutom föreslås att kravet på kommunala avfallsplaner ändras.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några mindre ändringar av språklig karaktär.

 

Utskottets synpunkter

 

Målinriktad avfallshantering

 

I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall infördes nya mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning från nuvarande 50 procent år 2020 till 55 procent år 2025, 60 procent år 2030 och 65 procent år 2035. I föreliggande lagförslag föreslås att kommunernas transportansvar för kommunalt avfall ändras till att vara målinriktat i stället för metodinriktat. Kommunen föreslås besluta hur avfallsinsamlingen i kommunen ska vara organiserad och kan, med avvikelse från 35 § i rikets avfallslag, välja att ordna avfallsinsamlingen på annat sätt än genom fastighetsvis avfallstransport. Kommunerna ska dock enligt lagförslaget utforma sin avfallshantering så att målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning uppnås. För att kunna följa utvecklingen ska kommunen årligen till landskapsregeringen senast den 31 mars följande år sammanställa en rapport om det insamlade kommunala avfallet. Kommunerna ska även vart femte år med början för år 2025 tillsammans med den årliga rapporten lämna en redogörelse för uppfyllandet av målen för återanvändning och materialåtervinning. Om redogörelsen visar att målen inte uppfylls ska kommunen besluta om en kommunal avfallsplan för organiserandet och utvecklandet av avfallshanteringen i kommunen samt även överväga samarbete med andra kommuner.

     Utskottet stöder landskapsregeringens förslag att kommunernas transportansvar för kommunalt avfall ändras till att vara målinriktat i stället för metodinriktat. Utskottet delar landskapsregeringens bedömning att de föreslagna ändringarna är positiva då det ökar det lokala självbestämmandet och invånarnas möjlighet att utforma sin närservice.

 

Anmälningsskyldighet om kompostering av bioavfall

 

Enligt lagförslagets 3b § 4 mom. får avfallsinnehavare med avvikelse från 41 a § i rikets avfallslag kompostera sitt bioavfall på fastigheten eller i närheten av fastigheten även om det inte har godkänts i kommunala avfallshanteringsföreskrifter under förutsättning att det sker på ett säkert sätt för miljö och hälsa. Enligt 41 a § 2 mom. i rikets avfallslag, som är tillämplig på Åland enligt gällande blankettlag, ska dock avfallsinnehavaren lämna uppgifter om småskalig behandling av bioavfall på fastigheten till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten. Avfallshanteringsmyndigheten ska även underrättas när behandlingen av bioavfall upphör. Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten ska anteckna uppgifterna i ett register över behandling av bioavfall på fastigheter. Närmare bestämmelser om småskalig behandling av avfall på fastigheten och om de uppgifter om behandlingen av bioavfall som ska lämnas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten samt om tidsfristen för lämnandet av uppgifterna får enligt 41 a § 3 mom. utfärdas genom förordning. Landskapsregeringen har i 29 § i landskapsförordningen (2022:22) om avfall intagit närmare bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten.  Uppgifter ska enligt förordningen även lämnas om behandlingsutrustningens driftsvolym och antalet driftsmånader per år.

     Anmälningsplikten för uppgifter och antecknandet av dem i registret behövs för att mängden bioavfall som behandlas på fastigheten ska kunna uppskattas och räknas in i mängden återvunnet kommunalt avfall enligt kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1004. Utskottet konstaterar att uppgifterna även behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva tillsyn över att komposteringen av bioavfall sker på ett säkert sätt för miljö och hälsa och för att fastighetsinnehavares kompostering av avfall ska kunna beaktas vid fastställandet av avfallsinnehavarens avgifter.

 

Producentansvar för förpackningsavfall

 

Utskottet delar landskapsregeringens bedömning att ett fungerande producentansvar, särskilt för förpackningsavfallet, är en viktig del av den cirkulära ekonomin. Utskottet konstaterar dock att producentansvaret för förpackningsavfallet fortfarande inte fungerar tillfredsställande i landskapet.  I föreliggande lagförslag accentueras detta ytterligare. Genom 49 a § i rikets avfallslag och 4 § 1 mom. i förslaget till ändring av landskapslagen om tillämpning av rikets avfallslag införs en skyldighet för kommunerna och producentsammanslutningen för förpackningsproducenter att ingå ett avtal som omfattar minst två tredjedelar av Ålands befolkning om hur insamlingen av förpackningsavfall ska ordnas. Till följd av avtalet ska förpackningsproducenterna beräknat enligt förpackningsmaterial svara för minst 80 procent av de totala kostnaderna för hanteringen av förpackningsavfall. Bestämmelsen föreslås enligt lagförslagets 4 § 2 mom. inte tillämpas för de åländska producenter av förpackningsavfall som ingår i rikets producentsammanslutning och de åländska kommuner som ingår i rikets avtal enligt 49 a § i rikets avfallslag. På Åland fungerar Producentansvar Åland Ab (Proans) som producentsammanslutning för förpackningsproducenter på Åland som enligt lag har ett producentansvar.

     Skyldigheten att ingå avtal, vars innehåll beskrivs närmare i 49 a § i rikets avfallslag, om ordnandet av insamling av förpackningsavfall innebär således att kommunalförbundet Ålands Miljöservice k.f. (Mise) för sina medlemskommuners räkning kommer att ingå avtal med producentsammanslutningen Producentansvar Åland Ab (Proans), som ägs till 100 procent av Mise. Utskottet konstaterar att den åländska lösningen för producentansvaret för förpackningsavfall är ohållbar. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att påskynda den dialog som i lagförslaget uppges föras med den nuvarande producentsammanslutningen och företagen om utvecklingsbehovet av producentansvaret samt medverka till att en producentsammanslutning för förpackningsavfall bildas som uppfyller lagens krav. Detta behov ökar den 1 januari 2024 då omsättningsgränsen för de företag som omfattas av kravet om producentansvar slopas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 maj 2023 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Christian Wikström, lagberedaren Helena Blomqvist, f.d. verksamhetsledaren för Mise k.f. Sofie Dahlsten, verksamhetsledaren Josefine Egenfelt från Ålands Natur & Miljö r.f., förbundsdirektören Minna Hellström från Ålands kommunförbund k.f., kommundirektören Andreas Johansson från Sunds kommun, åkeriägaren Johannes Kuhlman från Kuhlmans Åkeri, Patrik Kuhlman från Kuhlmans Åkeri, VD:n Susanne Olofsson från Ålands Näringsliv och byggnadsinspektören Hans-Kristian Skaag från Föglö kommun.  

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve. 

     Ledamoten Simon Holmström, ordföranden Pernilla Söderlund och ledamoten Simon Påvals har fogat två gemensamma reservationer till betänkandet, en om cirkulär ekonomi och en om avgiftstaxan för avfallstransport. Ledamoten Simon Holmström har fogat en reservation till betänkandet gällande krav på flerfackssystem vid fastighetsnära avfallshämtning.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning av rikets avfallslag

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 5 § landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag,

     ändras 2 § 5 mom. samt

     fogas till 3 § ett nytt 3 mom., till lagen nya 3b - 3c §§, till 4 § nya 2 - 3 mom., till 6 § ett nytt 3 mom. och till lagen nya 7a - 7b §§, av dessa lagrum 6 § sådan den lyder i landskapslagen 2020/28, som följer:

 

2 §

Myndigheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen har de tillsynsbefogenheter som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland har enligt rikets avfallslag. Landskapsregeringen är tillsynsmyndighet över 3c §.

 

3 §

Avvikelser från tillämpningen av rikets avfallslag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från rikets avfallslag ska inte bestämmelserna om regional samarbetsgrupp i 88 § i rikets avfallslag tillämpas.

 

3b §

Avvikelser för avfallstransport

     Kommunen får avvika från kravet på fastighetsvis avfallstransport enligt 35 § 1 mom. i rikets avfallslag även i andra fall än de som nämns i den paragrafens 4 mom.

     Fastighetsinnehavaren får beträffande transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar med avvikelse från bestämmelsen om kommunalt anordnad fastighetsvis avfallstransport i 36 § 1 och 2 mom. i rikets avfallslag avtala med en annan avfallstransportör än den som kommunen ordnar.

     Kommunen får med avvikelse från 37 § i rikets avfallslag besluta att fastighetsvis avfallstransport ordnas i kommunen eller en del av kommunen så att fastighetsinnehavaren avtalar om den med en avfallstransportör även för annat än blandat avfall.

     Avfallsinnehavaren får med avvikelse från 41 a § 1 mom. i rikets avfallslag kompostera sitt bioavfall på fastigheten eller i närheten av fastigheten även om det inte har godkänts i kommunala avfallshanteringsföreskrifter om det sker på ett säkert sätt för miljö och hälsa.

     Den kommunala avfallsavgiften, särskilt avfallstaxan, ska vara anpassad till de avvikelser som kommunen tillämpar vad avser 1 och 4 mom. Avfallstaxan ska ge ekonomiska incitament till god sortering av avfallet.

 

3c §

Kommunens organisering av avfallshanteringen

     Kommunen ska utforma sin avfallshantering för att uppnå målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall som närmare finns reglerat i landskapsförordning.

     Kommunen ska årligen sammanställa en rapport om det insamlade kommunala avfallet i kommunen och lämna den till landskapsregeringen senast den 31 mars följande år. Kommunerna ska vart femte år med början för år 2025 tillsammans med den årliga rapporten lämna en redogörelse för uppfyllandet av målet enligt 1 mom.

     Om redogörelsen enligt 2 mom. visar att målet enligt 1 mom. inte uppfylls ska kommunen besluta om en kommunal avfallsplan för organiserandet och utvecklandet av avfallshanteringen i kommunen. Kommunen ska även överväga samarbete med andra kommuner.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om vad rapporten och redogörelsen enligt 2 mom. och den kommunala avfallsplanen enligt 3 mom. ska innehålla.

 

4 §

Producentansvar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Avtalet mellan kommunerna och producentsammanslutningen för förpackningsproducenter enligt 49 a § i rikets avfallslag ska även omfatta kommunernas insamling enligt 3b § 1 mom. Avtalet ska i första hand omfatta hela Åland. Om det efter medling av landskapsgeringen enligt 49 c § i rikets avfallslag inte nås enighet med alla kommuner ska minst två tredjedelar av Ålands befolkning omfattas.

     Om de åländska producenterna av förpackningar ingår i rikets producentsammanslutning och de åländska kommunerna ingår i avtalet enligt 49 a § i rikets avfallslag tillämpas inte 2 mom.

 

6 §

Miljögranskning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med registreringspliktig avfallshantering och verksamhet som enligt rikets miljöskyddslag är anmälningspliktig avses på Åland motsvarande verksamheter som är miljögranskningspliktiga.

 

7a §

Avvikelser om bokföring av livsmedelsföretagare

     Med avvikelse från 118 a § i rikets avfallslag ska en livsmedelsföretagare som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten i livsmedelslagen (FFS 297/2021), nedan kallad rikets livsmedelslag föra bok över mängden och hanteringen av avfall i den omfattning som behövs för att en helhetsuppfattning om avfallsmängderna ska kunna skapas. Bokföringen ska i den mån det är möjligt inbegripa en uppskattning av den totala mängden ätbara livsmedel som kasserats som avfall. Skyldigheten gäller dock inte sådana aktörer som avses i 10 § 2 mom. i rikets livsmedelslag och som står utanför den systematiska livsmedelstillsynen, aktörer inom primärproduktionen och allmännyttiga samfund. Bokföringsuppgifterna ska bevaras i pappersform eller elektronisk form i sex år.

     Närmare bestämmelser om bokföringen och de uppgifter som ska ingå i den får utfärdas genom landskapsförordning. För ett behörigt fullgörande av tillsynen över verksamheten får bestämmelser om lämnandet av bokföringsuppgifter till tillsynsmyndigheten eller det datasystem den förvaltar samt, om en bevaringstid på sex år är uppenbart onödig, om en kortare bevaringstid för bokföringsuppgifter än den som föreskrivs i 1 mom. utfärdas genom landskapsförordning.

 

7b §

Avvikelse om uppgifter i bokföring

     Med avvikelse från 119 § i rikets avfallslag ska den bokföring som avses i 118 § 1 mom. i rikets avfallslag göras i den omfattning som behövs för att en helhetsuppfattning om avfallsmängderna ska kunna skapas. Den kan i överensstämmelse med verksamhetens karaktär inbegripa uppgifter om typ, beskaffenhet, mängd, ursprung och leveransplats i fråga om det avfall som uppkommit, insamlats, transporterats, förmedlats eller behandlats och om avfallstransporten och avfallsbehandlingen. Bokföringen kan också inbegripa uppgifter om mängden av avfall som uppkommit i verksamhet som avses i 118 § 1 mom. 1 punkten i förhållande till verksamhetens omfattning uttryckt som omsättning, antalet arbetstagare eller på något motsvarande sätt (specifik avfallsmängd). Bokföringen över verksamhet som avses i 118 § 1 mom. 3 punkten kan innehålla uppgifter om mängd och användningsändamål för de produkter och material som uppkommer vid förberedelse av avfall för återanvändning, materialåtervinning eller annan återvinning, specificerade enligt produkt- och materialgrupp.

     Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i bokföringen, angivna enligt verksamhet, avfallsslag eller produkt- eller materialgrupp, och om beräkning av den specifika avfallsmängden får utfärdas genom landskapsförordning. För ett behörigt fullgörande av tillsynen över verksamheten får bestämmelser om lämnandet av bokföringsuppgifter till tillsynsmyndigheten eller till det datasystem den förvaltar utfärdas genom landskapsförordning.

     Bokföringsuppgifterna ska bevaras i pappersform eller elektronisk form i sex år. Bestämmelser om en tidsfrist som är kortare än sex år i sådana fall där en sexårig bevaringstid är uppenbart onödig med avseende på tillsynen över verksamheten får utfärdas genom landskapsförordning.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

     Om kommunen har ett pågående avtal med en avfallstransportör om hämtning av fastighetsvis avfallstransport när denna lag träder i kraft tillämpas fastighetsinnehavares rätt enligt 3b § 2 mom. att avtala med en annan avfallstransportör från det att kommunens avtal går ut.

 

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 15 juni 2023

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand