Anpassad kommunal avfallshantering

Lagförslag LF 29/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att bestämmelserna i landskapslagen om tilllämpning av rikets avfallslag om kommunernas transportansvar för kommunalt avfall ändras till att vara målinriktat i stället för metodinriktat. Målet avser förberedelse för återanvändning och materialåtervinning och är 55 procent 2025, 60 procent 2030 och 65 procent 2035. Bestämmelserna om producentansvaret förtydligas så att ett avtal om samarbete mellan kommunerna och producentsammanslutning för förpackningsproducenterna i första hand ska omfatta alla åländska kommuner. Kommunerna ska årligen rapportera till landskapsregeringen om insamlingen av det kommunala avfallet. Dessutom föreslås att kravet på kommunala avfallsplaner ändras.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder