Social- och miljöutskottets betänkande 12/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2016-2017

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2017-05-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av ändringarna i bilagorna till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och med förslag till ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

·       Republikens presidents framställning RP 8/2016-2017

·       Landskapsregeringens yttrande RP 8/2016-2017-s

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens president förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar ändringarna i bilagorna till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar i sitt yttrande att Internationella sjöfartsorganisationen IMO har gjort flera ändringar i bilagorna till MARPOL-konventionen om förhindrande av förorening från fartyg under de senaste åren. Ändringarna gäller bland annat överföring av oljelast mellan oljetankfartyg (så kallade STS-operationer), utseende av Östersjön till specialområde i fråga om utsläpp av toalettavfall, förbud mot utsläpp av fast avfall och luftutsläpp från fartyg. Därtill har IMO godkänt polarkoden om fartyg som trafikerar polarvatten och de ändringar som denna orsakar i MARPOL-konventionen och i 1974 års SOLAS-konvention. I propositionen föreslås det att de ovan nämnda ändringarna godkänns och sätts i kraft till den del de hör till området för lagstiftningen och till Finlands behörighet. Med anledning av dessa ändringar föreslås det också ändringar i miljöskyddslagen för sjöfarten. 

Landskapsregeringen konstaterar att motsvarande ändringar som görs i rikets miljöskyddslag för sjöfarten kommer i en viss utsträckning att behöva göras i åländsk lagstiftning till den del det berör åländsk lagstiftningsbehörighet. Det inbegriper vissa bestämmelser gällande fritidsbåtar, bekämpande av oljeskador samt mottagning av fartygsavfall i hamnar.

Landskapsregeringen konstaterade i ett utlåtande till kommunikationsministeriet den 18 oktober 2016 att utkastet till regeringens proposition på ett tillfredställande sätt redogjorde för vilka områden som berör åländsk lagstiftningsbehörighet. I utkastet klargjordes också att Ålands lagting, enligt 59 § självstyrelselagen, måste ge sitt bifall till de ikraftträdandelagar genom vilken ändringarna i MARPOL-konventionens bilagor sätts ikraft.

Landskapsregeringen förordar att Ålands lagting ger begärt bifall.  

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 april 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Ett yttrande har inhämtats från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört vattenbiologen Mikael Wennström.  

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund,  Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar ändringarna i bilagorna till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 8 maj 2017

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand