Social- och miljöutskottets betänkande 13/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2014-2015

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2015-06-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Servicesedlar inom socialvården

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 23/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av rikets lag om servicesedlar inom social- och hälsovården, till den del den avser socialvården. Den föreslagna landskapslagen är en blankettlag. Förslaget medför att centrala verksamhetsprinciper viktiga för en mer omfattande användning av servicesedlar kodifieras. Enligt förslaget ska blankettlagen tillämpas på kommunala socialvårdstjänster. Förslaget innehåller även följdändringar i landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas med några mindre ändringar av språklig natur.

    

Utskottets synpunkter

 

Genom lagförslaget införs en rätt för kommunerna att besluta om ibruktagande av servicesedlar för socialvårdstjänster. Kommunerna ska ha rätt att besluta till vilka tjänster servicesedeln kan användas. Dessutom ska kommunerna godkänna de privata serviceproducenter som kan ta emot servicesedel för sina tjänster. Om servicesedlar tas i bruk ska kommunen föra register över de serviceproducenter den godkänt och försäkra sig om att den service dessa ger motsvarar den nivå som krävs av motsvarande kommunala verksamhet. Klienternas åsikt ska också beaktas när kommunen använder sig av servicesedlar. Kommunen ska utfärda ett beslut till klienten om värdet på den inkomstrelaterade servicesedeln. Förslaget innebär vidare att klienten alltid ska ha möjlighet att vägra att ta emot en servicesedel och kommunen ska då vara skyldig att ordna de tjänster klienten behöver på annat sätt.

     Utskottet konstaterar att införandet av servicesedlar leder till att valmöjligheterna för klienten ökar, att tillgången till tjänster förbättras samt att   samarbetet mellan den kommunala socialvården och de privata socialserviceproducenterna främjas. Utskottet tillstyrker därför lagförslaget.  

 

Utskottet anser att servicesedlar även lämpar sig väl för vissa typer av hälso- och sjukvårdstjänster, exempelvis hemsjukvård och tandvård och uppmanar landskapsregeringen att återkomma med förslag till lagstiftning som möjliggör ibruktagande av servicesedlar även inom hälso- och sjukvården.

     Utskottet har erfarit att många kommuner i Finland som har tagit i bruk servicesedlar använder sig av elektroniska system för servicesedlar. De elektroniska systemen bedöms vara kostnadseffektiva samtidigt som de är smidiga och lätta att använda för alla parter; kommunen, klienten och serviceproducenten. För att underlätta organiseringen av servicesedlar anser utskottet att det vore till fördel om de kommuner som avser att ta i bruk servicesedlar använder sig av ett elektroniskt system.  

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 maj 2015 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, vd:n Niclas Forsström från Folkhälsans Allaktivitetshus Ab, lagberedaren Mathias Lundqvist och företagsrådgivaren Sari Saarikoski från Vasaregionens Utveckling Ab.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson samt ledamöterna Anders Eriksson, John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i följande lydelser:

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

1 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

2 §

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Till den del (uteslutning) bestämmelserna i servicesedellagen innehåller hänvisningar till lagen om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992) ska de inte tillämpas på Åland.

     (3 mom. lika som i lagförslaget).

 

3 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

4 §

Besvär

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Besvär över lagligheten (uteslutning) av det beslut som det kollegiala organet har fattat med anledning av ett rättelseyrkande får (uteslutning) anföras hos Ålands förvaltningsdomstol (uteslutning). Besvären får också lämnas in till organet, som ska sända dem till förvaltningsdomstolen tillsammans med sitt eget utlåtande.

     (3 mom. lika som i lagförslaget).

 

5 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

 

3 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 16 juni 2015

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand