Social- och miljöutskottets betänkande 13/2022-2023

Tillhör ärendet: Ändring av vattenlagen
Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2022-2023

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2023-06-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av vattenlagen

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 33/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 3

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att bestämmelserna om vattenskyddsområde i vattenlagen för landskapet Åland förtydligas och utvidgas. Dessutom föreslås att ersättningsbestämmelserna i lagen ska gälla för skada eller annan olägenhet som uppstår till följd av skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde. Landskapsregeringen föreslår även att tydligare bestämmelser införs för inrättande, ändring och indragning av grunda farleder. Kompletterande bestämmelser för beslutsfattande om vattenuttag vid vattenbrist föreslås även.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några mindre ändringar av språklig karaktär.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Eftersom många sjöar och havsvikar på Åland inte uppnår god status som enligt EU ska uppnås till år 2027 och enligt mål 3 i Hållbarhetsagendan till år 2030 behöver en bred palett av åtgärder vidtas för att skydda våra vatten och förbättra vattenkvaliteten. Även om utskottet såsom beskrivet i betänkande nr 8/2022-2023 över lagförslag nr 29/2022-2023 om dricksvattenkvalitet hade föredragit den planerade totalrevideringen av vattenlagen, konstateras att de föreslagna ändringarna i vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland främjar skyddet av våra vatten och är ett steg i rätt riktning. Utskottet har i sammanhanget även erfarit att landskapsregeringen inom ramen för projektet ”Vattenförbättrande åtgärder” kommer att genomföra ett antal delprojekt i samarbete med olika organisationer samt mark- och vattenägare. Projektet ska bidra till att förbättra vattenstatusen i prioriterade vattenförekomster genom konkreta vattenförbättrande åtgärder som exempelvis syresättning, muddring av sediment, skyddszoner, våtmarker, sedimenteringsbassänger, bevattningsdammar, fiskevårdsåtgärder, revidering av vattenskyddsföreskrifter och tillgänglighetsåtgärder. Enligt utskottet bör landskapsregeringen samtidigt fortsätta beredningen av totalrevisionen av vattenlagen.

 

Inrättande av vattenskyddsområden

 

Social- och miljöutskottet konstaterade i betänkande nr 8/2022-2023 att skrivningar intagits i olika styrdokument om behovet av skyddsåtgärder för dricksvattentäkterna. Av Förvaltningsplanen för de åländska vattnen 2022 - 2027 framgår att landskapsregeringen har utarbetat en strategi för att skydda de dricksvattentäkter som idag saknar skydd och att Allmänna skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter har tagits fram som grund för det fortsatta långsiktiga vattenskyddsarbetet. Av Åtgärdsprogrammet för grundvatten, sjöar och kustvatten 2022 - 2027 framgår att dricksvattnet ska skyddas långsiktigt, vilket innefattar att upprätta skydd för ytvattentäkter samt viktiga grundvattentäkter genom upprättande av vattenskyddsområden för värdefulla dricksvattenresurser. Utskottet efterlyste i betänkandet ytterligare politiska åtgärder för att uppnå målet om att allt vatten ska ha god kvalitet senast år 2030 och konstaterade att det finns ett behov av att förstärka skyddsföreskrifterna för dricksvattentäkter.

     I lagförslaget föreslås att bestämmelserna om vattenskyddsområden förtydligas och utvidgas. Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att det i föreliggande lagförslag föreslås att landskapsregeringen ska inrätta ett vattenskyddsområde för att skydda en vattenförekomst eller en del av det om det används eller kan komma att användas som en vattentäkt för hushållsvatten. I lagförslaget föreslås även att landskapsregeringen ska kunna inrätta ett vattenskyddsområde för att hindra förorening av vatten, trygga fiskbeståndet eller för att bevara skyddsvärda arter, biotoper eller andra särskilda naturvärden.

     Mot bakgrund av att flera dricksvattentäkter uppvisar en otillfredsställande ekologisk status och det på sikt finns behov av ytterligare dricksvattentäkter anser utskottet att det är särskilt betydelsefullt att det i lagförslaget föreslås intas bestämmelser som säger att landskapsregeringen ska inrätta ett vattenskyddsområde även för vattenförekomster som kan antas komma att användas som vattentäkt av hushållsvatten.

 

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden

 

Enligt lagförslaget ska skyddsföreskrifter intas i ett beslut om inrättande av ett vattenskyddsområde. Genom skyddsföreskrifterna kan vattenverksamheter i vattenskyddsområdet förbjudas, begränsas eller påföras tillståndsplikt. Ett förslag till skyddsföreskrifter ska vara utställt på landskapsregeringens webbplats under minst trettio dagar innan skyddsföreskrifterna för ett vattenskyddsområde fastställs.

     Utskottet konstaterar att de skyddsföreskrifter som kan komma i fråga exempelvis kan gälla spridning av gödsel, industriell verksamhet, anläggande av vägar, bebyggelse, grävning, täktverksamhet, bad och fiske. Skyddsföreskrifterna kan således innebära omfattande inskränkningar i berörda fastighetsägares nyttjande av sina fastigheter. Utskottet anser därför att det inte är tillräckligt att ett förslag till skyddsföreskrifter endast behöver vara utställt på landskapsregeringens webbplats under minst trettio dagar. Utskottet anser att utöver annonsering i åtminstone en åländsk tidning med allmän spridning behöver information ges till och samråd hållas med berörda fastighetsägare.

 

 

Ersättning med anledning av skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde

 

I vattenlagens 7 kap. om ersättning och inlösen föreslås intas kompletterande bestämmelser om att bestämmelserna om ersättning även gäller om skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden antas. Ersättning ska enligt lagförslaget betalas för en inte obetydlig skada eller olägenhet på människors hälsa och på egendom om skadan eller olägenheten beror på skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde. Ersättning vid skada ska betalas för förlust som uppkommer till följd av att ett vattenskyddsområde inrättats.

     För att lagstiftningen om inrättande av vattenskyddsområden ska få avsedd effekt, och särskilt i de fall det inrättas vattenskyddsområden för potentiella vattentäkter, är det enligt utskottet viktigt att det avsätts tillräckligt med budgetmedel för ändamålet. Utskottet har erfarit att det finns en viss etablerad praxis vad gäller ersättningsnivån.   

 

Avledande av avloppsvatten

 

Eftersom avloppsvatten som leds till sötvatten som används som vattentäkt kan medföra betydande skada för vattentäkten föreslås det att det i vattenlagens 11 kap. 1 § intas ett förbud mot att leda avloppsvatten till sötvatten som används som vattentäkt. Utskottets tolkning är att även avloppsvatten som leds till sötvatten som används som vattentäkt på grund av breddning av pumpstationer omfattas av förbudet. Utskottet anser dock att det finns behov av en tydligare och mer heltäckande reglering på området. Utskottet önskar   att en sådan reglering intas i vattenlagstiftningen i samband med totalrevisionen av vattenlagen.  

     För att trygga långsiktigt hållbara och säkra vattentäkter är det enligt utskottet viktigt att inget avloppsvatten leds till vattentäkterna. För att kommunerna ska kunna utöva tillsyn över att avloppsvatten inte leds till sötvatten som används som vattentäkter behövs kunskap om hur avloppslösningarna ser ut i kommunerna. Utskottet konstaterar att en sådan inventering kan vara både arbetsdryg och kostsam och anser därför att det exempelvis skulle vara   ändamålsenligt om landskapsregeringen med medel från projektet ”Vattenförbättrande åtgärder” genomför en samordnad, gemensam inventering av läget i kommunerna.

 

Begränsning av vattenuttag från en vattentäkt

 

Utskottet anser att det är positivt att det i lagförslaget föreslås intas bestämmelser som klargör vad som gäller om det finns en överhängande risk att samhällets vattenförsörjning äventyras. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan enligt lagförslagets 12 kap. 2a § i ett sådant läge tillåta, begränsa eller förbjuda uttag av vatten. I en dylik situation kan till exempel tillåtelse ges till ett högre uttag av dricksvatten än vad gällande tillstånd medger.

     För att under exceptionella, tvingande omständigheter trygga vattenförsörjningen föreslås att ett enskilt vattenverk som har tillstånd för uttag av vatten för samhällets vattenförsörjning undantagsvis har rätt att för avvärjande eller hindrande av överhängande skada på samhällets funktionalitet, tillfälligt avvika från bestämmelserna i tillståndet.

 

Detaljmotivering

 

11 § 1 mom. I 1 mom. föreslås att ett förbud intas om att avloppsvatten inte får ledas till sötvatten som används som vattentäkt, vilket innebär att även avloppsvatten som på grund av breddning av pumpstationer leds till sötvatten som används som vattentäkt omfattas av förbudet. I förtydligande syfte konstateras att paragrafen kompletteras med att avloppsvatten inte får ledas till sötvatten som används som vattentäkt eftersom detta kan medföra betydande skada för vattentäkten. Ledande av avloppsvatten är enligt definitionen i 1 kap. 3 § punkten 5 i vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland vattenfarlig verksamhet. Bestämmelser om straff för vattenfarlig verksamhet finns i vattenlagens 9 kap. 1 – 4 §§.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 juni 2023 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Christian Wikström, lagberedaren Helena Blomqvist, VD:n Sue Holmström från Ålands Producentförbund, naturvårdsintendenten Maija Häggblom, VD:n Christian Nordas från Ålands Vatten Ab, myndighetsjuristen Robert Sundström från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och vattenbiologen Susanne Vävare.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve. 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av vattenlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 kap. 3 §, 7 kap. 1 § och 4 § 1 mom. c och d punkterna, 6 § d och e punkterna och 9 § 1 mom., 9 kap. 9 §, 10 kap. 1 § 1 mom. och 11 kap. 1 § 1 mom. vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland, sådana 10 kap. 1 § 1 mom. och 11 kap. 1 § 1 mom. lyder i landskapslagen 2008/125, samt

     fogas till 3 kap. en ny 8a §, till 5 kap. en ny 3a §, till 7 kap. 4 § 1 mom. en ny e punkt, till 6 § en ny f punkt och en ny 6a §, till 10 kap. en ny 3a § och till 12 kap. nya 2a och 2b §§ som följer:

 

3 kap.
Förfogande över annans egendom

 

8a §

Inrättande och indragning av farled

     Landskapsregeringen kan för den lokala sjötrafiken inrätta eller ändra en farled om det bedöms vara väsentligt för att tillgodose ett allmänt intresse. Besvär över landskapsregeringens beslut om inrättande eller ändring av en sådan farled utgör inte hinder för att det verkställs, om inte besvärsmyndigheten vid prövning av beslutets laglighet beslutar annat.

     Landskapsregeringen kan dra in en för den lokala sjötrafiken inrättad farled om den inte bedöms vara väsentlig för att tillgodose ett allmänt intresse.

     Innan ett beslut enligt 1 och 2 mom. fattas ska ett förslag under minst trettio dagar ha varit utställt på landskapsregeringens webbplats, efter att ett meddelande om detta har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla. Under utställningstiden kan synpunkter skriftligen framföras på förslaget.

     Ett meddelande om landskapsregeringens beslut enligt 1 och 2 mom. ska genom offentlig delgivning publiceras på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Beslutet och handlingarna ska vara tillgängliga på landskapsregeringens webbplats under den tid meddelandet är publicerat på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om förfarandet vid inrättande av en farled enligt 1 mom. och indragning av en farled enligt 2 mom.

 

5 kap.
Bestämmelser om vattenkvalitet

 

3 §

Vattenskyddsområde

     Landskapsregeringen ska fastställa ett vattenskyddsområde för att skydda en vattenförekomst eller en del av en vattenförekomst som används eller kan antas komma att användas för vattentäkt av hushållsvatten. Landskapsregeringen kan i andra fall för att skydda en vattenförekomst, eller en del av en vattenförekomst, besluta att ett avgränsat område ska utgöra ett vattenskyddsområde, för att hindra förorening av vatten, trygga fiskbeståndet eller för att bevara skyddsvärda arter, biotoper eller andra särskilda naturvärden.

     Ett vattenskyddsområde får inte ges större omfattning än vad som behövs för att tillgodose dess syfte.

     En ansökan om att inrätta ett vattenskyddsområde kan göras av berörd verksamhetsutövare, myndighet eller annan part vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av ett sådant beslut.

     Landskapsregeringen kan bestämma att ett beslut att inrätta ett vattenskyddsområde ska efterlevas trots eventuellt besvär. Vid inrättande av ett vattenskyddsområde ska i tillämpliga delar iakttas vad som i 14 kap. föreskrivs om vattenförrättning.

 

3a §

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

     Till I ett beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde ska fogas det intas skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet med bestämmelser om förbud och begränsningar för områdets användning, samt kan även fogas om tillståndsplikt för verksamheter i området, som om det är nödvändigt för att uppnå och bevara ändamålet med vattenskyddsområdet.

     Innan skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde fastställs ska ett förslag till skyddsföreskrifter under minst trettio dagar ha varit utställt på landskapsregeringens webbplats, efter att ett meddelande om detta har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla. Under utställningstiden kan synpunkter skriftligen framföras på förslaget.

     I 7 kap. finns bestämmelser om ersättning för förlust av förmån till följd av skyddsföreskrifter i ett vattenskyddsområde.

     Landskapsregeringen kan ge tillstånd till en viss åtgärd eller verksamhet inom ett vattenskyddsområde om det är utrett att detta kan ske utan risk för försämring av vattenkvaliteten.

 

7 kap.
Ersättning och inlösen

 

1 §

Inledande bestämmelser

     Skada eller annan olägenhet som uppstår till följd av vattenföretag eller vattenfarlig verksamhet, som utgörs av ändrad vattenkvalitet eller är en följd av sådan effekt, ska ersättas eller inlösas i den omfattning och under de förutsättningar som gäller enligt bestämmelserna i detta kapitel. Samma gäller skada eller annan olägenhet till följd av utnyttjande av rätt enligt 3 kap. att ta i anspråk eller på andra sätt förfoga över eller påverka annans egendom eller för skyddsföreskrifterna i vattenskyddsområde som inrättas enligt 5 kap. 3 §.

 

4 §

Skadegrunder

     Ersättning ska betalas för en inte obetydlig skada eller olägenhet på människors hälsa och på egendom om skadan eller olägenheten beror på

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) förekomsten av anläggning, vatten- eller avloppsledning, andra anordningar eller diken som orsakar skada eller olägenhet som anges i b punkten,

     d) vattenfarlig verksamhet eller

     e) skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde som inrättats enligt 5 kap. 3 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

6 §

Skada som ersätts

     Ersättning vid skada enligt 4 § ska betalas för

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) hindrande eller avsevärt försvårande av möjligheterna att på annan grund än äganderätt eller annan särskild rätt nyttja ett vattenområde eller dess strand för yrkesmässigt fiske eller annat viktigt lovligt ändamål,

     e) förlust som orsakas av avbrott i rörelse om avbrottet har samband med sådan skada som enligt a - d punkten är ersättningsgill samt för

     f) förlust som uppkommer till följd av att ett vattenskyddsområde inrättats, varvid ersättningen fastställs i beslutet om inrättande av vattenskyddsområdet efter yrkande av den skadelidande parten.

 

6a §

Ersättningsansvar vid inrättande av skyddsområde

     För ersättning för förlust av förmån på grund av skyddsföreskrifter för att ett vattenskyddsområde har inrättats enligt 5 kap. 3 §, ansvarar den som mot betalning distribuerar hushållsvatten från ett vattenverk inom vattenskyddsområdet. Om flera samtidigt mot betalning distribuerar hushållsvatten från  vattenverk inom samma vattenskyddsområde svarar de solidariskt för ersättningen.

     Om landskapsregeringen i andra fall än de som avses i 1 mom. inrättar ett vattenskyddsområde svarar landskapet för den ersättning till dem som orsakas förlust.

 

9 §

Skada orsakad av farleds inrättande

     För nyttjande av vattenområde som farled enligt 3 kap. 7, 8 och 8a §§ ska ersättning inte betalas om inte annat gäller enligt 2 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

9 kap.
Straffbestämmelser

 

9 §

Brott mot bestämmelse för vattenskyddsområde

     Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet utövar vattenfarlig verksamhet som strider mot bestämmelser för vattenskyddsområde eller mot av landskapsregeringen utfärdade bestämmelser enligt 5 kap. 3a § döms för brott mot bestämmelse för vattenskyddsområde till böter eller fängelse i högst två år.

 

 

10 kap.
Dikning

 

1 §

Dikning

     Med iakttagande av vad som i denna lag stadgas om tillstånd, miljögranskning, försiktighetsmått och skyddsföreskrifter i ett beslut att inrätta ett skyddsområde samt med iakttagande av med stöd av lagen utfärdade kvalitetsnormer, får dikning enligt detta kapitel utföras om det behövs för att erhålla en ändamålsenlig avvattning av mark.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3a §

Begränsning av rätten till dikning och skydd för fiskens lek och fiskbeståndet

     I ett vattenskyddsområde kan dikning med nya öppna diken förbjudas eller begränsas genom skyddsföreskrifter i beslutet att inrätta skyddsområdet.

     Om ett dike är viktigt för fiskens lek och fiskbeståndet ska den eller de som har nytta av diket vid underhåll av det sträva efter att orsaka minsta skada eller olägenhet för fiskens lek och fiskbeståndet. I landskapslagen (1956:39) om fiske i landskapet Åland finns särskilda bestämmelser om skydd för fiskens vandring och lek.

 

11 kap.
Avlopp

 

1 §

Avledande av avloppsvatten

     Med iakttagande av vad som i denna lag stadgas om tillstånd, miljögranskning och försiktighetsmått samt med iakttagande av med stöd av lagen utfärdade kvalitetsnormer, får avloppsvatten avledas enligt detta kapitel. Avloppsvatten får inte ledas till sötvatten som används som vattentäkt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

12 kap.
Vattentäkt

 

2a §

Begränsning och fördelning av vattenuttag i undantagsfall

     Tillsynsmyndigheten kan tillfälligt tillåta, begränsa eller förbjuda uttag av vatten, om det på grund av vattenbrist finns en överhängande risk att samhällets vattenförsörjning äventyras. Förlust av förmån för tredje part ersätts enligt bestämmelserna i 7 kap.

 

2b §

Undantagsregel om vattentäkt för samhällets behov

     Den som i stöd av tillstånd tar vatten för samhällets vattenförsörjning, har rätt att för avvärjande eller hindrande av överhängande skada på samhällets funktionalitet, tillfälligt avvika från bestämmelserna i tillståndet. Sådana avvikelser ska meddelas tillsynsmyndigheten utan dröjsmål. Förlust av förmån ersätts enligt bestämmelserna i 7 kap.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

Mariehamn den 19 juni 2023

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand