Social- och miljöutskottets betänkande 13/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2020-2021

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2021-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Individuella vattenmätare i hyreshus

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att hyreslagen ändras som en del i arbetet att nå energidirektivets uppsatta mål avseende energieffektivisering. Förslaget går ut på att spara vatten och energi genom att de hyresgäster som bor i hyreshus där fjärravläsbara individuella vattenmätare har installerats ska faktureras efter den tillförlitligt uppmätta faktiska förbrukningen. Syftet med lagändringen är att göra hyresgästerna uppmärksamma på den faktiska vattenförbrukningen och ge dem möjlighet att påverka sin bostadskostnad.

     Samtidigt uppdateras tabellen i 2 § i landskapslagen om energieffektivitet med hänvisningar till riksförfattningar som inte ska tillämpas eftersom det finns åländska motsvarigheter. Uppdateringen är en följdändring av ändringar som har gjorts i rikets energieffektivitetslag.

     Avsikten är att lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

I lagförslaget föreslås att hyreslagen för landskapet Åland ändras så att faktureringen av hyresgästers förbrukning av vatten baserar sig på den tillförlitligt uppmätta faktiska förbrukningen. Dessutom ska hyresgästen i samband med faktureringen ges information om vattenförbrukningen. Genom lagförslaget genomförs skyldigheterna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, nedan ändringsdirektivet, vad gäller fjärravläsbara vattenmätare och fakturering av varmvatten för hushållsbruk samt lämnade av information om vattenförbrukningen. 

     Utskottet välkomnar insatser för ökat vattenhushållande och konstaterar att lagförslaget främjar energisparande samt skapar incitament för minskad vattenförbrukning och tillstyrker lagförslaget med följande synpunkter.

 

 

Vattenmätarna

 

För att uppnå lagförslagets syfte är det enligt utskottet viktigt att mätningen av vattenförbrukningen och faktureringen är tillförlitlig och grundar sig på felfria uppgifter. Olika typer av störningar i mätningarna av vattenförbrukningen kan förekomma på grund av vattenmätarnas varierande kvalitet, felaktiga installationer, störningar i de informationssystem som stöder mätarna eller bristande underhåll. Utskottet förutsätter att hyresbolagen utan dröjsmål vidtar behövliga åtgärder om det upptäcks att mätarna är felaktigt installerade eller har något annat fel.

    

Information

 

Ibruktagandet av fjärravläsbara vattenmätare och en fakturering som baserar sig på den tillförlitligt uppmätta faktiska förbrukningen kan innebära att hyresbolagen framöver behöver ta i bruk nya administrativa rutiner. Utskottet förutsätter att berörda hyresbolag informeras om de skyldigheter att installera fjärravläsbara vattenmätare och en fakturering som baserar sig på faktisk vattenförbrukning som följer av lagen. I energibesparande syfte är det angeläget att hyresgäster informeras om vattenförbrukningens energipåverkan och hur de med hjälp av olika vattenbesparande åtgärder kan minska sin vattenförbrukning.

 

Sociala effekter

 

Individuell mätning av vattenförbrukningen och en fakturering som grundar sig på den tillförlitligt uppmätta faktiska förbrukningen har konstaterats minska den genomsnittliga vattenförbrukningen i lägenheterna med 10 – 30 procent och minska byggnadens förbrukning av uppvärmningsenergi med 3 – 9 procent, vilket är positivt. Denna individuella mätning av vattenförbrukningen har därmed visat sig minska hyresgästernas egen förbrukning genom beteendeförändringar. Även om utskottet ser ekonomiska fördelar för hyresgäster med liten vattenförbrukning kan fakturering av den faktiska vattenförbrukningen komma att leda till att exempelvis barnfamiljers hyreskostnader ökar jämfört med idag.

 

Installationsskyldighet  

 

Enligt artikel 9c punkt 2 i ändringsdirektivet ska mätare som inte är fjärravläsbara men som redan installerats göras fjärravläsbara eller ersättas med fjärravläsbara anordningar senast den 1 januari 2027, om inte medlemsstaten i fråga visar att detta inte är kostnadseffektivt. I syfte att ytterligare främja energibesparing och energieffektivitet finns det enligt utskottet skäl att redan i ett tidigare skede överväga om det är kostnadseffektivt möjligt och motiverat att redan installerade vattenmätare görs fjärravläsningsbara och därmed möjliggöra en fakturering enligt den faktiskt uppmätta vattenförbrukningen.        

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 juni 2021 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Alfons Röblom, vikarierande byråchefen Gustav Blomberg, VD:n Jan Blomqvist från Fastighetsaktiebolaget Marstad, styrelseordföranden Ralf Enholm från Algots Hus Ab, tekniska chefen Aron Lundström från Finströms kommun och lagberedaren Patrik Lönngren.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm, ledamöterna Stellan Egeland, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve samt ersättaren Marcus Måtar.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 21 september 2021

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand