Social- och miljöutskottets betänkande 14/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2022-2023

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2023-06-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av blankettlagar om socialvård samt hälso- och sjukvård

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 35/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Lanskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Lanskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att tekniska ändringar görs i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård och i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter för att behålla det rättsläge som gäller fram till den 1 januari 2024 då rikets lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården träder i kraft.

     Rikslagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården kommer att innehålla centrala bestämmelser om behandlingen av kunduppgifter och av kundhandlingar inom social- och hälsovården samt om informationssystem inom social- och hälsovården. När rikslagen träder i kraft upphävs de bestämmelser om behandling av kund- eller klientuppgifter som finns i andra lagar. Någon motsvarande reform kommer inte att genomföras på Åland i nuläget, utan de bestämmelser om behandling av kund- eller klientuppgifter som finns i andra lagar som gjorts tillämpliga på Åland kommer även i fortsättningen behöva tillämpas här.

     Målsättningen är att införa avvikelser till rikslagarna i de åländska blankettlagarna och därigenom upprätthålla nuläget.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar i ärendet föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslagen med några mindre ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 juni 2023 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annette Holmberg-Jansson och juristen Marcus Söderholm.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve. 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i följande lydelse:

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av
1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, sådan den lyder i landskapslagarna 2007/111, 2012/36, 2020:12 och 2022:91, som följer:

 

1 §

     Med i denna lag angivna avvikelser och inom landskapets lagstiftningsbehörighet ska följande lagar tillämpas på Åland:

     1) lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000) i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2023

     2) lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005).

     Ändringar i lagen om stöd för närståendevård gäller på Åland från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

     Hänvisningar i de i 1 mom. angivna lagarna till bestämmelser i socialvårdslagen (FFS 1301/2014) ska inom landskapets lagstiftningsbehörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagen (2020:12) om socialvård.

 

__________________

 

Denna lag träder i kraft den

 

__________________

    

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 §
landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § landskapslagen (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter, sådan den lyder i landskapslagen 2020/108, som följer:

 

1 §

     Med de avvikelser som anges i denna lag och inom landskapets lagstiftningsbehörighet ska lagen om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992) (patientlagen) tillämpas på Åland i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2023. Bestämmelser som utfärdats med stöd av patientlagen ska tillämpas på Åland om de har stöd i lagen i den lydelse som gäller på Åland.

     Var och en som varaktigt bor på Åland har utan diskriminering och inom gränserna för de resurser som vid respektive tidpunkt står till hälso- och sjukvårdens förfogande rätt till sådan hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter.

 

__________________

 

Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 19 juni 2023

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand