Social- och miljöutskottets betänkande 16/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2016-2017

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2017-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social-och miljöutskottets betänkande

Anpassning av blankettlagen om specialomsorger

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 30/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

För att beakta ändringar i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (FFS 519/1977) föreslår landskapsregeringen mindre ändringar av landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger. Ändringarna i rikslagen hänför sig huvudsakligen till kraven i Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

     Avsikten är att ändringen av landskapslagen ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några ändringar av teknisk eller språklig natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet tillstyrker och välkomnar lagförslaget, som innebär att myndigheternas tillämpning av lagstiftningen om specialomsorger underlättas samtidigt som berörda klienters rättsställning främjas.

 

 

Detaljmotivering

 

8 § I förtydligande syfte föreslås ett tillägg till 1 mom. 1 punkten. Förteckningen i 1 mom. över vilken åländsk lagstiftning som ska tillämpas inom landskapskapets behörighet istället för rikslagstiftning föreslås kompletterad med en ny punkt 8 och 9.  

     I lagförslaget föreslås att 2 mom. stryks med hänvisning till att motsvarande bestämmelse finns i 2 § pt. 6 i landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. Bestämmelsen i 2 § pt. 6 avser avvikelser från rikets socialvårdslag (FFS 710/1982), varför utskottet föreslår att 2 mom. återinförs. 

     Ändringsförslaget i 3 mom. är av språklig natur.  

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 juni 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve och lagberedaren Anna Ritamäki-Sjöstrand. 

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

 

      (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

1 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

8 §

     När i rikets lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda hänvisas till lagstiftning inom landskapets behörighet gäller i tillämpliga delar motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen, så att hänvisningar till

     1) socialvårdslagen (FFS 710/1982) och socialvårdslagen (FFS 1301/2014) avser landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, nedan blankettlagen om socialvård, enligt vilken socialvårdslagen (FFS 710/1982), med vissa avvikelser,    är tillämplig inom landskapets behörighet,

     2) lagen angående klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000) avser samma lag sådan den är tillämplig enligt blankettlagen om socialvård,

     3) lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992) avser samma lag sådan den är tillämplig inom socialvården enligt blankettlagen om socialvård,

     4) yrkesutbildade personer inom socialvården avser yrkesutbildad personal inom socialvården enligt landskapsförordningen (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård,

     5) kommunallagen (FFS 410/2015) avser kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland,

     6) förvaltningslagen (FFS 434/2003) avser förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland samt, vid tillämpningen av 81 a §, att rättelseyrkande, i stället för begäran om omprövning, får framställas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet inom 14 dagar från delfåendet av beslutet,

     7) lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987) avser samma lag sådan den är tillämplig enligt landskapslagen (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp,

     8) lagen om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992) avser samma lag sådan den är tillämplig enligt landskapslagen (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter.

     De uppgifter som enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ska skötas av socialnämnden eller något annat av kommunen särskilt utsett kollegialt organ ska i landskapet skötas av socialnämnden, en annan nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med fullmäktiges beslut.

     (Uteslutning) Kapitel 3 om klientuppgifter som ska antecknas (uteslutning) i lagen om klienthandlingar inom socialvården (FFS 254/2015) ska med stöd av denna lag tillämpas inom specialomsorgerna för utvecklingsstörda. När i rikets lag hänvisas till lagstiftning inom landskapets behörighet gäller i tillämpliga delar motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

16 §

     (Lika som i lagförslaget).

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 31 augusti 2017

 

 

Ordförande

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand