Social- och miljöutskottets betänkande 19/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 19/2016-2017

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2017-09-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem

·       Republikens presidents framställning RP 11/2016-2017

·       Landskapsregeringens yttrande RP 11/2016-2017-s

 

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna om sättande i kraft av bestämmelserna i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i protokollet träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet och ändringarna faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen uppger i yttrandet att de i ett utlåtande till miljöministeriet den 19 maj 2017 över ett utkast till regeringens proposition konstaterat att det på Åland finns bestämmelser om dumpning i landskapsförordning (2007:3) om deponering av avfall och i landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor. I utlåtandet konstaterades att skyddsbestämmelserna är mer långtgående än i konventionen och dess protokoll.

     Vidare konstaterar landskapsregeringen att dumpningsprotokollet förbjuder förbränning av avfall till havs, men tillåter förbränning av sådant avfall som produceras vid normal drift av fartyg. Bestämmelserna på Åland gällande förbränning av avfall till havs är för närvarande något otydliga enligt yttrandet. I riket regleras detta genom avfallslagen (FFS 646/2011). Landskapsregeringen uppges dock för närvarande utarbeta ett förslag till ny avfallslagstiftning enligt vilket rikets avfallslag ska göras tillämplig på Åland. I 18 § i rikets avfallslag förbjuds förbränning av annat avfall än avfall från normal drift på fartyg på finländskt vattenområde, dvs.  även på inre vattenområden.

     Landskapsregeringen konstaterar att regeringens proposition på ett tillfredställande sätt redogör för den åländska lagstiftningsbehörigheten. 

     Landskapsregeringen har inget att invända mot att protokollet och dess ändringar träder i kraft i landskapet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

I 18 § i rikets avfallslag förbjuds förbränning av annat avfall än avfall från normal drift på fartyg på finländskt vattenområde, dvs. även på inre vattenområden, vilket innebär att protokollets bestämmelser kommer att bli tydligt implementerade på Åland till den delen då rikets avfallslag görs tillämplig på Åland. I 18 § anges att bestämmelser om förbränning på fartyg av avfall från normal drift av fartyget även finns i miljöskyddslagen för sjöfarten (FFS 1672/2009). I nämnda miljöskyddslag finns i kapitel 7 § 11 bestämmelser om avfallsförbränning på fartyg. Där sägs klart att förbränning av avfall som uppstår vid fartygs normala drift är helt förbjuden på finskt vattenområde, och tillåten endast i fartygets avfallsförbränningsugn i Finlands ekonomiska zon och på finska fartyg också utanför den zonen. Enligt definitionen i lagen är fartygsavfall allt avfall som uppstår vid ett fartygs normala drift, inklusive oljigt avfall från maskinrummet, toalettavfall och fast avfall; fartygsavfall omfattar dock inte lastrester. Utskottet har erfarit att motsvarande bestämmelser bör införas i den åländska miljölagstiftningen för att till fullo uppfylla protokollet.

     Utskottet har vidare erfarit att de lagändringar som bör göras i den åländska lagstiftningen för att landskapslagstiftningen till fullo ska vara i överensstämmelse med protokollet inte utgör obestridliga lagstiftningskonflikter som bör undanröjas innan Finland förbinder sig till protokollet och ändringarna i det.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 30 augusti 2017 inbegärt social- och miljöutskottets ytt-rande i ärendet.

     Ett yttrande har inhämtats från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört vattenbiologen Mikael Wennström.  

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund,  Igge Holmberg, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet och ändringarna i det faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 5 september 2017

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand