Social- och miljöutskottets betänkande 2/2003-2004

Tillhör ärendet: Ändring av djurskyddslagen
Lagtingsår: 2003-2004

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2003-2004

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2004-04-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av djurskyddslagen

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 7/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmänt1

Kompetenskrav. 1

Detaljmotivering. 2

Landskapslag om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att den som anlitar någon annan för att sköta djur skall se till att personen har tillräckliga kunskaper om djurskötsel och de krav som ställs med avseende på djurens välbefinnande. Lagändringen innebär att rådets direktiv 2001/88/EG kan genomföras i landskapet.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med vissa ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

Lagförslaget är enligt framställningen i första hand föranlett av rådets direktiv 2001/88/EG, som uppställer lägsta djurskyddskrav vid svinhållning. Utskottet konstaterar att de aktuella bestämmelserna i direktivet i första hand har utformats med tanke på större anläggningar och därför kan uppfattas som otympliga och byråkratiska för åländska förhållanden.

        

Kompetenskrav

 

I den föreslagna nya 6a § föreslås en bestämmelse enligt vilken den som håller djur har ett ansvar för att se till att den som anställs eller anlitas för att sköta djuren har de kunskaper som krävs för djurskötseln och krav med avseende på djurens välbefinnande. Den föreslagna bestämmelsen gäller all typ av djurhållning, d.v.s. även sällskapsdjur. Utskottet konstaterar mot bakgrund av artikel 5a i direktiv 2001/88/EG att landskapsstyrelsens förslag innebär ett vidare ansvar än vad som krävs enligt direktivet. Direktivet anger att varje person som anställer eller anlitar personer för att sköta svin skall se till att den person som sköter djuren har fått råd och anvisningar om de relevanta bestämmelserna i artikel 3 i direktivets bilaga.

     Redan den gällande djurskyddslagen innefattar ett generellt ansvar för djurägaren för att djuren får den skötsel som behövs för att de skall må bra, oavsett om någon annan anlitats för djurskötseln. Den föreslagna bestämmelsen innebär därför endast ett förtydligande av djurägarens skyldighet i de fall då någon annan anlitats för djurskötseln.

     När det gäller landskapsstyrelsens förslag till formulering konstaterar utskottet att lagförslaget är strängare än direktivet i främst två avseenden. Dels innefattas alla typer av djurhållning och dels ansvarar djurägaren för att den som anställs har de kunskaper som krävs för djurskötseln med hänsyn till djurens välbefinnande. Beträffande det senare anser utskottet att det är en onödig skärpning mot bakgrund av det direktiv som det är aktuellt att implementera. Enligt utskottet är det tillräckligt att kräva att den som anlitar någon för djurskötsel skall se till att råd och anvisningar om vilken skötsel som skall ges mot bakgrund av relevanta djurskyddsbestämmelser. Allmänna djurskyddsbestämmelser finns både i djurskyddslagen och i djurskyddsförordningen. Dessutom finns det i djurskyddsförordningen speciella bestämmelser som gäller för vissa djurarter.

      Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att den föreslagna bestämmelsen ändras i kongruens med formuleringen i artikel 5a i rådets direktiv 2001/88/EG. Den som anlitar någon annan för att sköta djur skall därför se till att personen får råd och anvisningar om den skötsel som krävs för att gällande djurskyddsbestämmelser skall vara uppfyllda. Detta innebär att några krav på viss tids utbildning eller arbetserfarenhet inte kan införas i djurskyddsförordningen, vilket enligt framställningen har varit landskapsstyrelsens avsikt.

     I bestämmelsens andra moment föreslås att lagtinget ger landskapsstyrelsen rätt att i förordning utfärda bestämmelser om kompetenskrav vid djurhållning. Med hänvisning till det som sagts ovan samt till förordningsfullmakten i 6 § 2 mom. djurskyddslagen anser utskottet att den föreslagna förordningsfullmakten kan utgå ur lagförslaget.

     Utskottet har erfarit att liknande EU-bestämmelser som det nu är frågan om kan förväntas bli antagna för andra typer av djurhållning i ett senare skede. Enligt utskottet är den befintliga förordningsfullmakten så generellt utformad att den i det här skedet bör räcka som fullmakt för att implementera nödvändiga bestämmelser på förordningsnivå. I annat fall kan landskapsstyrelsen vid behov återkomma till lagtinget i frågan.

     Till sist vill utskottet lyfta fram att det åtminstone tidvis råder arbetskraftsbrist på Åland inom viss djurhållning. Utskottet har erfarit att alltför högt ställda kompetenskrav för personal i sådana företag kan försvåra möjligheterna att hitta lämplig arbetskraft. Utskottet anser det därför vara lämpligt att hålla samma kompetenskrav som i omgivande regioner.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland

 

Ingressen Med hänvisning till lagutskottets utlåtande, som bifogats betänkandet, föreslås att uppräkningen av de paragrafer, där begreppet landskapsstyrelsen skall bytas ut mot begreppet landskapsregering, utesluts. Enligt utlåtandet är det tillräckligt att i ingressen generellt ange att begreppet skall bytas ut i lagen.

 

6a § Med hänvisning till utskottets motivering ovan föreslår utskottet att 1 mom. ändras så att det bättre överensstämmer med formuleringen i artikel 5a i direktiv 2001/88/EG. 

     2 mom. föreslås uteslutas då 6 § 2 mom. redan innehåller en förordningsfullmakt som ger landskapsstyrelsen rätt att utfärda bestämmelser om de krav som skall ställas på personer som anställs för att sköta djur.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 mars 2004 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet inbegärt ett utlåtande från lagutskottet, vilket fogas till detta betänkande.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun-Mari Lindholm, företagarna Eva-Marie och Harry Ekström, biträdande landskapsveterinären Ketzia Karring, lagberedaren Diana Mörn och rektorn för Ålands naturbruksskola Bodil Rehgård.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Mattsson, vice ordföranden Harriet Lindeman (delvis) samt ledamöterna Åke Mattsson, Veronica Thörnroos och Göte Winé samt ersättaren Gun Carlson (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 58 och 59 §§ djurskyddslagen den 29 september 1998 för landskapet Åland (95/1998),

     fogas till lagen en ny 6a § samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

6a §

Uppdragsgivares ansvar

     Den som anställer eller anlitar någon för skötsel eller tillsyn av djur skall se till att den som anställs eller anlitas har fått råd och anvisningar om hur djuren skall skötas med beaktande av gällande djurskyddsbestämmelser.

     (2 mom. utesluts)

 

58 och 59 §§

     (Lika som i framställningen).

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

__________________

 

 

Mariehamn den 6 april 2004

 

 

Ordförande

 

 

Sune Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson