Social- och miljöutskottets betänkande 2/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2006-2007

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2007-01-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Landskapslag om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård

·      Landskapregeringens framställning nr 4/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 2

1. Landskapslag om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

L A N D S K A P S L A G om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård. 2

Reservation. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård. Lagen är avsedd att ersätta landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet som enligt gällande bestämmelser utgör grund för fastställandet av hälso- och sjukvårdsavgifterna.

     I lagförslaget anges vilka tjänster som skall vara avgiftsfria. Dessutom föreslås att ett högkostnadsskydd införs i lagen. Skyddet utgörs av ett kostnadstak vid 300 euro per kalenderår. För barn och ungdom samt personer över 65 år är kostnadstaket 125 euro.

     Vidare föreslås att långvårdsavgiften skall bestämmas utgående från patientens betalningsförmåga. Med stöd av en fullmakt i lagen skall landskapsregeringen kunna bestämma att även andra avgifter kan uppbäras utgående från patientens betalningsförmåga.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några mindre ändringar av språklig natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringens förslag innebär bl.a. att det tidigare tillämpade låginkomstskyddet slopas. Ett lägre kostnadstak föreslås istället för personer under 18 år och personer över 65 år. Erfarenheterna från tillämpningen av låginkomstskyddet har visat att systemet är resurskrävande samtidigt som det inte är rättssäkert. Det har varit svårt att få in de handlingar som krävs och att kontrollera de uppgifter som har betydelse för bedömningen.

     Då generella kriterier knyts till kostnadstaket finner utskottet att den administrativa hanteringen underlättas. Besluten kräver inte någon särskild utredning eller prövning. Förslaget leder därför till minskade administrationskostnader. Med hänvisning till det anförda samt till motiveringarna i landskapsregeringens framställning föreslår utskottet att lagförslaget antas.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård

 

4 § Utskottet har genom omröstning som utföll (3-2) beslutat stöda framställningens förslag. Beslutet biträddes av viceordföranden Fredrik Lindqvist samt ledamöterna Veronica Thörnroos och Göte Winé.

     En mindre ändring av språklig karaktär föreslås i 3 mom.

 

5 och 7 §§ Ändringsförslagen är av språklig karaktär.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 november 2006 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Harriet Lindeman, styrelseledamoten Torbjörn Björkman och ekonomichefen Marie Lövgren vid ÅHS, lagberedaren Diana Mörn, styrelsemedlemmen Eva Ringwall för Ålands intresseförening för psykisk hälsa – RESEDA, verksamhetsledaren Kerstin Sand för Ålands handikappförbund och platschefen Hillevi Smeds vid FPA för försäkringsdistriktet för Åland. 

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Mattsson, vice ordföranden Fredrik Lindqvist samt ledamöterna Åke Mattsson, Veronica Thörnroos och Göte Winé.

     Ordföranden Sune Mattsson och ledamoten Åke Mattsson har fogat en reservation till betänkandet.

     Utskottet har i enlighet med 23 § 4 mom. arbetsordningen utsett vice ordföranden Fredrik Lindqvist att redogöra för ärendet i plenum.                

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det andra och tredje lagförslagen i framställningen utan ändringar,

 

att lagtinget antar det första lagförslaget i framställningen i följande lydelse:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1-3 §§

     (Lika som i framställningen).

    

4 §

     (1 och 2 mom. lika som i framställningen).                    

     Om en person under kalenderåret har betalat avgifter till ett belopp som överskrider kostnadstaket har han eller hon rätt att få tillbaka den överstigande delen. Om krav på återbetalning inte har ställts före utgången av kalenderåret efter det år då kostnadstaket överskreds går personen miste om sin rätt till återbetalning. Om det på grund av en myndighets eller ett försäkringsbolags beslut eller på grund av en ändringsansökan blir klart först efter uppföljningsåret om avgifterna omfattas av högkostnadsskyddet eller inte, skall kravet på återbetalning ställas inom ett år från det beslutet har meddelats eller beslut med anledning av besvär har vunnit laga kraft.

 

5 §

     (1 och 2 mom. lika som i framställningen).

     Om den som är i långvarig institutionsvård omedelbart innan institutionsvården inletts har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden och hans eller hennes månadsinkomst är större än makans eller makens månadsinkomst, fastställs långvårdsavgiften på basis av makarnas sammanräknade månadsinkomst. Avgiften får uppgå till högst ett belopp som motsvarar 40 procent av den sammanräknade månadsinkomsten. Den som får institutionsvård måste dock alltid till sitt förfogande ha minst 80 euro i månaden. Om båda makar som avses i detta moment är i långvarig institutionsvård fastställs avgiften enligt vad som anges i 2 mom.

     (4 mom. lika som i framställningen).       

 

 

6 §

     (Lika som i framställningen).

 

7 §

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Avdrag enligt 1 mom. 1 punkten görs dock inte, om den som är mottagare av underhållsbidraget är maka eller make till den som betalar underhållsbidraget och makarna har levt i gemensamt hushåll omedelbart innan institutionsvården inleddes.

 

8 - 15 §§

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 11 januari 2007

 

 

Ordförande

 

 

Sune Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson 

 

 

 Reservation

 

 

Undertecknade omfattar inte utskottsmajoritetens beslut till alla delar.

 

Av framställningens ekonomiska konsekvenser framgår att en sänkning av låginkomstskyddet kan få negativa ekonomiska konsekvenser för patienter med låg årsinkomst och höga sjukdomskostnader. För att den gruppen inte skall få en försämring i förhållande till nu rådande situation föreslår vi att låginkomstskyddet kvarstår. Vi anser också att denna reglering tryggar de pensionärer som har en utsatt situation eftersom också de kommer att omfattas av låginkomstsskyddet. De mer välsituerade pensionärerna kommer således med vårt förslag att omfattas av det allmänna kostnadstaket

 

Vi föreslår därför att  4 § 1 mom får följande lydelse:

 

Som högkostnadsskydd gäller att en person under ett kalenderår betalar avgifter till ett belopp om högst 300 euro sammanlagt (kostnadstak) för tjänster som omfattas av skyddet. För personer under 18 år (strykning)är kostnadstaket 125 euro för ett kalenderår. Det lägre kostnadstaket tillämpas till och med det kalenderår då personen fyller 18 år. (strykning)

Ensamstående med en inkomst av högst 14.000 euro per år omfattas av det lägre kostnadstaket. Gifta par och samboende, samt ensamstående med minst ett minderårigt barn omfattas av det lägre kostnadstaket om deras inkomst är högst 22.000 euro.

 

 

 

 

Mariehamn den 11 januari 2007

 

 

 

 

 

Sune Mattsson                            Åke Mattsson