Social- och miljöutskottets betänkande 2/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2011-2012

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2012-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Användande av belysning vid jakt

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 5/2011-2012

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att jaktlagen för landskapet Åland ändras för att medge användande av fast belysning vid jakt på räv, grävling, mink och mårdhund. Jakt på dessa arter föreslås dessutom i vissa fall även kunna ske med hjälp av ficklampa eller annan liknande belysning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några mindre ändringar av teknisk natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet förordar lagändringen vars syfte är att göra jakten på mårdhund, mink, räv och grävling säkrare då den bedrivs i mörker eller i gryt. Samtidigt vill utskottet förtydliga att den belysning som föreslås vara tillåten inte omfattar strålkastarbelysningen på ett motorfordon.

     I lagförslagets allmänna motivering används begreppet ”invasiva” arter. Med detta begrepp avses arter som förflyttats till ett nytt område, t.ex. medvetet eller oavsiktligt genom mänskliga åtgärder. En invasiv art anpassar sig till sin nya miljö och kan reproducera sig så att den sprider sig till nya områden. En invasiv art kan i samband med detta påverka den biologiska mångfalden i den nya miljön och orsaka socioekonomiska skador.

     Avslutningsvis konstateras att jakt och viltvård är en form av kulturyttring som är värdefull att bevara. Enligt utskottet är det viktigt att ungdomars intresse för jakt och viltvård uppmuntras så att kunskapen förs vidare till yngre generationer.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 januari 2012 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedningssekreteraren Olle Ekström och vikarierande jaktförvaltaren Roger Gustavsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt ledamöterna Anders Eriksson, John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

LANDSKAPSLAG
om ändring av jaktlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 47 § 1 mom. 4 punkten jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 1995/68 (uteslutning) samt

     fogas till lagen en ny 51b § som följer:

 

47 §

     (Lika som lagförslaget).

 

51b §

     Vid jakt på mårdhund, mink, räv och grävling får stationär fast monterad belysning användas för att underlätta jakten. Vid jakt på dessa djur får även ficklampa eller annan liknande belysning användas

     1) när djuret ska avlivas i samband med jakt med ställande hund,

     2) för jakt i gryt (uteslutning) eller

     3) när ett fångstredskap vittjas.

 

__________________

 

(Uteslutning)

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

 

 

Mariehamn den 17 januari 2012

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson