Social- och miljöutskottets betänkande 2/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2013-2014

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2013-12-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Främjandet av invalidpensionärers återgång i arbete

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 2/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Utskottets överväganden. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att giltighetstiden för den temporära blankettlagen om främjande av invalidpensionärers återgång i arbete förlängs med tre år till utgången av år 2016.

     Förslaget medför ingen förändring i rätten för invalidpensionärer, som omfattas av landskapets pensionssystem och som lyfter full invalidpension eller delinvalidpension, att vid sidan av pensionen förtjäna högst 40 alternativt 60 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten. Däremot medför förslaget att den alternativa inkomstgränsen om högst 733,80 euro per månad (enligt indexnivån år 2013) förlängs med ytterligare tre år. Sistnämnda inkomstgräns tillämpas i det fall att den procentuella inkomstgränsen är lägre än 733,80 euro. Invalidpensionären får i dessa fall förtjäna högst 733,80 euro per månad utan att pensionen påverkas.

     Lagförslaget möjliggör även för invalidpensionärer att lämna sin pension vilande på grund av ett tillfälligt förvärvsarbete. Om man sedan slutar arbeta betalas pensionen ut på nytt utan att någon ny bedömning av arbetsförmågan behöver göras. En nyhet är att möjligheten att få sin pension vilande uppkommer redan efter en månads avbrott. Enligt gällande system måste invalidpension utbetalas i minst tre månader mellan perioderna då pensionen har lämnats vilande. Enligt förslaget kan ett arbete påbörjas och pensionen lämnas vilande på nytt redan efter en månad.

     Avsikten är att den föreslagna lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete trädde i kraft den 1 januari 2010. Lagen gäller till och med 31.12.2013 och kommer därefter att förlängas med tre år till utgången av år 2016. Enligt tidigare gällande lagstiftning gällde att den som fick sjukpension enligt folkpensionslagen kunde tjäna upp till 588,65 euro per månad utan att det påverkade pensionen. Arbetspensionslagstiftningen hade ingen liknande bestämmelse med en fast högsta inkomstgräns. Invalidpensionerade enligt arbetspensionslagarna fick tjäna högst 40 procent och deltidsinvalidpensionerade högst 60 procent av sin stabiliserade genomsnittliga inkomst före pensioneringen utan att inkomsterna påverkade pensionen. I och med antagandet av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete infördes en alternativ fast inkomstgräns om 600 euro att gälla för både sjukpensionärer enligt folkpensionslagstiftningen och invalid- och delinvalidpensionärer enligt arbetspensionslagstiftningen. Ändringen innebar att möjligheten att delta i arbetslivet förbättrades för i synnerhet invalidpensionärer med splittrad arbetskarriär och en låg stabiliserad genomsnittlig inkomst för tiden innan arbetsoförmågan började.  Om arbetsinkomsterna överstiger de nämnda gränserna ska enligt lagen utbetalningen stoppas och pensionen lämnas vilande i minst tre månader och högst två år. Enligt lagen ska den som lämnat sin invalid- respektive sjukpension vilande beviljas handikappbidrag till personer över 16 år till högsta belopp som stöd för att återgå i arbetet. Ett villkor är dock att den pensionerade omedelbart innan pensionen lämnas vilande fått vårdbidrag för pensionstagare. I lagen ingår även en bestämmelse om att en pensionär har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare även under den tid pensionen är vilande trots att villkoret i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare inte uppfylls helt och hållet.

     Genom antagande av blankettlagen om främjande av invalidpensionärers återgång i arbete, som trädde i kraft den 1 maj 2010, fick även de invalidpensionärer som omfattas av landskapets pensionssystem rätt att tillämpa den alternativa fasta inkomstgränsen om högst 600 euro per månad utan att det inverkade på deras pension.

     Genom ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (FFS 1189/2010) höjdes maximibeloppet av de arbetsinkomster som får tjänas vid sidan av invalid- eller sjukpension. Den nya fasta inkomstgränsens belopp ligger numera på samma nivå som garantipensionen och inkomstgränsens belopp är bundet till folkpensionsindexet. Beloppet utgör 733,80 euro per månad för år 2013. Under år 2014 kommer beloppet att vara 743,38 euro.    

 

Utskottets överväganden

Utskottet konstaterar att en förlängning av den temporära lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbetslivet till utgången av år 2016 innebär att de invalidpensionärer som omfattas av landskapets pensionssystem fortsättningsvis kan tillämpa den alternativa fasta inkomstgränsen om högst 733,80 euro per månad i de fall den procentuella inkomstgränsen är lägre än 733,80 euro. Den fasta inkomstgränsen gynnar i synnerhet invalidpensionärer med en låg stabiliserad genomsnittlig inkomst för tiden innan arbetsoförmågan började, vilket är positivt. Lagen medger också att pensionen under den förlängda giltighetstiden kan lämnas vilande på grund av ett tillfälligt förvärvsarbete utan att någon ny bedömning av arbetsförmågan behöver göras vid arbetets slut. Slutligen medför en förlängning av blankettlagen att den tid som förutsätts mellan perioderna då pensionen är vilande förkortas från tre månader till en månad, vilket förbättrar möjligheterna för invalidpensionärer att ta emot och även själva söka tillfälliga och kortvariga anställningar.

     Utskottet har erfarit att det under den tid som blankettlagen om främjande av sjukpensionärers återgång till arbete har tillämpats är väldigt få invalidpensionärer som har återgått till arbetslivet och nyttjat möjligheten att vid sidan av pensionen kunna förtjäna extra. För de som har återgått har det dock i de allra flesta fall varit mest fördelaktigt att tillämpa den procentuella inkomstgränsen. Endast 1-2 personer per år har ansökt om att få ha invalid- eller delinvalidpensionen vilande för längre eller kortare perioder.

     Utskottet har diskuterat möjligheten att föreslå en förhöjning av den fasta inkomstgräns, 733,80 per månad för år 2013, som tillämpas för de invalidpensionärer som omfattas av landskapets pensionssystem. En sådan ändring skulle emellertid innebära att de åländska invalidpensionärer som omfattas av andra pensionssystem och som haft sin sista anställning inom kommunal verksamhet eller i privat sektor skulle behandlas ojämlikt. Under utskottsbehandlingen har det även framkommit att en sådan förhöjning kan påverka andra förmåner, handikappbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare, som beviljas med stöd av rikets lagstiftning under den tid som pensionen lämnas vilande. Det är inte heller klart vilka förvaltningsmässiga och andra konskevenser ett från riket avvikande system skulle medföra. Med beaktande av detta och att lagstiftningen är temporär har utskottet gått in för att inte föreslå en höjning av den alternativa fasta inkomstgräns för de invalidpensionärer som omfattas av landskapets pensionssystem.   

     Utskottet anser att det är positivt att invalidpensionärer inom landskapets pensionssystem ges samma möjligheter som invalidpensionärer inom andra arbetspensionssystem att delta i arbetslivet med sin återstående arbetsförmåga utan att behöva vara rädda för att gå miste om pensionen. Enligt utskottet är det motiverat att förlänga lagen eftersom det ger invalidpensionärer bättre möjligheter att ta anställning samtidigt som en förlängd giltighetstid ger ett bättre underlag för en utvärdering av hur bestämmelserna fungerar och vilka sysselsättningseffekter de har. Utskottet tillstyrker därför lagförslaget.

      

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 november 2013 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, pensionshandläggaren Monica Clemes, lagberedaren Hans Selander och enhetshefen  Hillevi Smeds från FPA.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson samt ledamöterna John Hilander, Runar Karlsson och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar.

__________________

 

 

Mariehamn den 2 december 2013

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand