Social- och miljöutskottets betänkande 2/2015-2016

Tillhör ärendet: Energieffektivitet
Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2015-2016

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2016-01-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Energieffektivitet

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 5/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att den Europeiska unionens energieffektivitetsdirektiv genomförs med blankettlagstiftning, genom vilken rikets energieffektivitetslag (FFS 1429/2014) i huvudsak blir tillämplig i landskapet.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslagen med några ändringar av språklig eller teknisk natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Genom lagförslaget genomförs Europeiska unionens energieffektivitetsdirektiv (2012/27/EU). Lagförslagets syfte är att höja energieffektiviteten och att främja en effektiv och sparsam energianvändning hos slutförbrukarna. Utskottet konstaterar att de föreslagna åtgärderna bidrar till att uppnå de energisparmål som förutsätts i energieffektivitetsdirektivet och tillstyrker  lagförslaget med följande synpunkter.

 

Utbildning för energibesiktare av företag

 

För säkerställande av kvaliteten på energibesiktningar av företag ställs i rikets energieffektivitetslag vissa krav på den person som ska vara ansvarig för den obligatoriska energibesiktningen av företag. Den som är ansvarig för energibesiktningen ska förutom lämplig examen inom teknik-, miljö- eller energisektorn eller arbetserfarenhet som ersätter en sådan examen ha genomgått utbildning för personer som är ansvariga för energibesiktningar av företag. I föreliggande lagförslag föreslås att en person som är behörig att ansvara för energibesiktningar i Finland eller i Sverige även ska vara behörig att ansvara för energibesiktning av företag på Åland. Mot bakgrund av att det är svenska Boverkets byggregler som gäller i landskapet anser utskottet att det är angeläget att landskapsregeringen tillser att den utbildning som lagstiftningen kräver för att en person ska få ansvara för energibesiktningar av stora företag anordnas.

 

 

Information till slutförbrukaren

 

Lagförslaget innebär en strängering av kraven på faktureringen till slutförbrukarna. Fjärrvärme och fjärrkyla ska faktureras enligt den faktiska förbrukningen minst fyra gånger om året. Fakturan ska förutom uppgifter om slutförbrukarens faktiska förbrukning och kostnader innehålla uppgifter som möjliggör en jämförelse med förbrukningen under samma period det föregående året.

     Utskottet har erfarit att energibolagen redan idag uppfyller de krav som i   lagförslaget ställs på faktureringen.  

 

Rapport om energiförbrukning

 

 

Med avvikelse från rikets energieffektivetslag föreslås att det är tillräckligt att den rapport om energiförbrukning som energibolagen minst en gång om året avgiftsfritt ska tillställa slutförbrukaren är tillgänglig på energibolagens webbsida. Av pappersfakturan ska dock klart framgå var slutförbrukaren kan ta del av rapporten. Rapporten kan även skickas till slutförbrukaren per post.

     Utskottet finner det positivt att rapporteringen av energiförbrukningen huvudsakligen föreslås ske i digital form då en minskad pappersanvändning leder till såväl mindre miljöpåverkan som till mindre kostnader för energibolagen.          

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om energieffektivitet

 

2 § 2 mom. Ändringen är av språklig natur.

 

6 § Ändringen är av språklig natur.

 

7 § Ändringen i 2 mom. är av språklig natur. I paragrafens 3 mom. har tidpunkten för när stora företag som avses i lagen senast ska genomföra den första obligatoriska energibesiktningen lämnats öppen. Utskottet har erfarit att avsikten varit att föreslå att energibesiktningen ska vara gjord senast den 1 januari 2019. Utskottet föreslår att 3 mom. kompletteras i enlighet med landskapsregeringens avsikt.    

 

Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands energimyndighet

 

Ingressen. Ändringarna är en följd av de ändringar som utskottet föreslår i 1 § 2 mom.

 

1 § 2 mom. I punkt 3 anges att Ålands energimyndighet sköter de tillsyns- och övervakningsuppgifter som avses i landskapslagen (2010:87) om tillämpning av lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden.  Utskottet konstaterar att lagen upphävs i och med ikraftträdandet av landskapslagen om energieffektivitet. Utskottet föreslår därför att nämnda lag ersätts med landskapslagen om energieffektivitet, vilket innebär att den föreslagna nya punkten 5 kan strykas.

 

 

Ärendets behandling

Lagtinget har den 21 december 2015 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Olle Ekström, inspektören för el och energi Henrik Juslin och vice vd:n Jan Kavander från Energiprestanda Ab.         

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i följande lydelser

 

__________________

 

L A N D S K A P S L A G
om energieffektivitet

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

 

1 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

2 §

Avvikelser från rikslagen

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Med avvikelse från bestämmelserna i 25 § rikets energieffektivitetslag ska en rapport om energiförbrukning vara tillgänglig för slutförbrukaren på energidetaljistens webbsida eller sändas till slutförbrukaren per post. (Uteslutning) Om rapporten finns på detaljistens webbsida (uteslutning) ska av pappersfakturan klart framgå var slutförbrukaren kan ta del av rapporten. Slutförbrukaren och detaljisten får avtala om annat sätt att leverera rapporten.

     (3 mom. lika som i lagförslaget).

 

3 – 5 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

6 §

Sökande av ändring

     Beslut som har fattats med stöd av denna lag får överklagas i enlighet med vad som gäller för rätt att söka ändring enligt rikets energieffektivitetslag. I 25 § självstyrelselagen finns bestämmelser om besvär över landskapsregeringens beslut.

 

7 §

Ikraftträdande

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     (Uteslutning) Genom ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen (2010:87) om tillämpning av lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden.

     Stora företag ska genomföra en obligatorisk energibesiktning senast den 1 januari 2019.

     (4-5 mom. lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands energimyndighet

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 2 mom. 3 och 4 punkterna landskapslagen (2015:103) om Ålands energimyndighet (uteslutning) som följer:

     (Uteslutning).

 

 

1 §

Uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands energimyndighet sköter tillsyns- och övervakningsuppgifter samt beslutar i de ärenden som avses i landskapslagen (2015:102) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om elmarknaden. Om inte annat särskilt stadgas är Ålands energimyndighet dessutom den myndighet som sköter tillsyns- och övervakningsuppgifter som avses i

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) (Uteslutning) landskapslagen (0000:00) om energieffektivitet,

     4) landskapslagen (2011:80) om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (uteslutning).

     (Uteslutning)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

 

 

Mariehamn den 14 januari 2016

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand