Social- och miljöutskottets betänkande 20/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 20/2016-2017

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2017-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Förkortad sjukhusvistelse för färdigbehandlade patienter

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 32/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I detta lagförslag föreslår landskapsregeringen att nya bestämmelser införs med syfte av förkorta tiden på sjukhus för utskrivningsklara patienter som behöver insatser från den kommunalt finansierade sociala servicen. Tiden när kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter börjar löpa förkortas till tre eller fyra dagar efter det att meddelandet om den förestående utskrivningen skickades till kommunen för att snabba på processen. För att ge kommunen tid att planera inför patientens utskrivning från sluten vård ska Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) underrätta kommunen om patientens förestående utskrivning i så god tid som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med en mindre ändring av språklig natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Enligt lagförslaget ska Ålands hälso- och sjukvård så snart det är möjligt underrätta en patients hemkommun om patienten, som har skrivits in vid Ålands hälso- och sjukvård, kommer att behöva insatser från kommunens socialservice efter det att patienten har skrivits ut. Informationen ska skickas till kommunen på en av landskapsregeringen fastställd blankett. Utskottet har erfarit att Ålands hälso- och sjukvård avser att revidera anvisningarna som beskriver hur förfarandet ska gå till i praktiken. Utskottet utgår ifrån   att utskrivningsmeddelanden inte skickas rutinmässigt utan föregående planering och dialog med socialvården. Utskottet påminner i sammanhanget om 19 § i landskapslagen (2011:114) om Ålands hälso- och sjukvård som stadgar att ”Ålands hälso- och sjukvård ska samarbeta med socialvården i sin verksamhet på ett sådant sätt att uppgifterna kan skötas på ett behörigt sätt och så som patientens behov av social-, hälso- och sjukvårdstjänster förutsätter”. Av detaljmotiveringen framgår att paragrafens syfte är att möjliggöra en ekonomisk, effektiv och ändamålsenlig resursanvändning. Samarbetet ska ske utgående från patientens bästa och med beaktande av patientens behov av dels hälso- och sjukvårdstjänster dels socialvårdstjänster.    

     Av lagförslagets 18a § 4 mom. framgår att kommunens betalningsansvar inträder tre eller fyra vardagar efter det att en underrättelse skickats till kommunen. Kommunens betalningsansvar ska dock inte inträda om anledningen till att en patient inte kan skrivas ut beror på omständigheter som ligger utanför kommunens ansvarsområde. Utskottet önskar förtydliga att bestämmelsen innebär att kommunernas betalningsansvar inte inträder i de fall de insatser som Ålands hälso- och sjukvård ansvarar för ute i kommunerna inte kan utföras, dvs. på grund av de hälso- och sjukvårdsmottagningar som finns i de flesta åländska kommuner och som tillhandahåller bland annat sjukvård och hemsjukvård.  

 

Detaljmotivering

 

18 § Ändringen är av språklig natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 september 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, äldreomsorgsledaren Jana Andersson från Finströms kommun, förbundsdirektören Katarina Dahlman från kommunalförbundet De Gamlas Hem, äldreomsorgsledaren Sani Gustafsson från Sunds kommun, landskapsläkaren Olli-Pekka Lehtonen, lagberedaren Patrik Lönngren och tf. hälso- och sjukvårdsdirektören Bengt Michelsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

 samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

17 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

18 §

Kommunens rätt till information om framtida insatser

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

Informationen skickas på en blankett som fastställts av landskapsregeringen och ska innehålla upplysningar om patientens namn, personbeteckning och adress samt om beräknad tidpunkt för utskrivning. Ändras den beräknade tidpunkten för utskrivning ska kommunen underrättas så snart det är möjligt.

 

18a §

     (Lika som i lagförslaget).

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 12 september 2017

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand