Social- och miljöutskottets betänkande 2/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2009-2010

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2009-12-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Nytt högkostnadsskydd inom Ålands hälso- och sjukvård

·      Landskapsregeringens framställning nr 10/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Fast bosättning som förutsättning. 2

Personer med sjukpension på heltid från annat land. 2

Ikraftträdelsebestämmelsen. 2

Utskottets slutsatser 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård. Enligt förslaget ska högkostnadsskyddet inom Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) höjas så att en person under ett kalenderår betalar avgifter till ett belopp om högst 375 euro sammanlagt (kostnadstak) för tjänster som erbjuds av ÅHS och som omfattas av skyddet. För personer under 18 år och över 65 år är kostnadstaket högst 120 euro för ett kalenderår. Enligt förslaget ska även personer som erhåller sjukpension i enlighet med den i landskapet gällande pensionslagstiftningen omfattas av det lägre kostnadstaket. Förslaget sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för år 2010 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Med beaktande av utskottets motiveringar och de ändringsförslag som framförs i betänkandet föreslås att lagförslaget antas.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård antogs år 2007 och trädde ikraft från den 1 januari 2008. Med stöd av lagen antogs en ny avgiftsstadga som bl.a. innehåller regler om högkostnadsskydd. Ålands hälso- och sjukvårds erfarenheter av det nu två år gamla systemet visar att bestämmelserna är lättare att tillämpa och att det inte ger upphov till lika mycket administrativa uppgifter och byråkrati som det tidigare regelverket. En konsekvens är dock att det är andra kriterier än låga inkomster eller en svag ekonomisk situation som gör att patienten omfattas av högkostnadsskyddet. Utskottet förutsätter att arbetet med att utveckla högkostnadsskyddet i avgiftsstadgan fortsätter för att uppnå en rättvis och funktionell avgiftspolitik. Landskapsregeringen bör bl.a. överväga om de avgifter som anges i 4 § 2 mom. och som ingår i högkostnadsskyddet bör kompletteras.

     Utskottet har inhämtat att det per den 31 december 2008 fanns 6.353 pensionstagare på Åland. Av dessa har 840 personer invalidpension och 180 deltidspension. Uppgifter om könsfördelningen inom dessa grupper har inte funnits tillgängliga under utskottsberedningen. Utskottet konstaterar att de som endast är deltidspensionärer inte omfattas av högkostnadsskyddet. För att denna grupp eller personer ur denna grupp ska omfattas av systemet förutsätts enligt utskottet en noggrannare utredning som kan läggas till grund för ett sådant beslut.

     Vidare konstateras att högkostnadsskyddet ska tillämpas på sådana patienter som beviljats rehabiliteringsstöd, dvs. tidsbunden invalidpension.

     När det gäller åldersgränserna för när det lägre kostnadstaket ska börja respektive sluta tillämpas föreslår utskottet en ändring så att gränsen bestäms med en kalendermånads noggrannhet istället för kalenderår. På samma sätt ska det lägre kostnadstaket gälla från den kalendermånad som följer efter den tidpunkt då sjukpension ska utgå på heltid.

    

Fast bosättning som förutsättning

 

Utskottet finner att högkostnadsskyddet är generellt utformat och det kan uppfattas så att det även omfattar sådana patienter som inte är fast bosatta i landskapet. Patienter som tillfälligt vistas i landskapet omfattas i regel av något annat lands sjukförsäkring och ofta även en reseförsäkring. Landskapsregeringen uppmanas utreda om lagen bör kompletteras med en bestämmelse som begränsar högkostnadsskyddets tillämpning till personer som är fast bosatta i landskapet. 

 

Personer med sjukpension på heltid från annat land

 

Det har under beredningen framkommit att avsikten är att högkostnadsskyddet även är avsett att omfatta sådana personer som har arbetat i ett annat land och som blivit beviljade sjukpension på heltid enligt det landets lagstiftning. Utskottet föreslår att 4 § kompletteras så att det tydligt framgår direkt av lagtexten.

 

 

Ikraftträdelsebestämmelsen

 

Utskottet föreslår en ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i enlighet med lagutskottets utlåtande till finansutskottets betänkande nr 3/2008-2009 och näringsutskottets betänkande nr 1/2009-2010.

 

Utskottets slutsatser

 

Lagförslaget föreslås antas i form av en budgetlag. Detta är nödvändigt för att lagen ska hinna träda ikraft så att den kan ligga till grund för ÅHS:s  avgiftsstadga som ska fastställas i samband med årsskiftet. Förutom de ändringar som redogörs för ovan föreslår utskottet några mindre ändringar av teknisk eller språklig natur i 4 §.

     Utskottet föreslår med hänvisning till det anförda att lagförslaget antas med de ändringar som utskottet föreslår.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 14 november 2009 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, förvaltningschefen Tom Axberg, deltidsinvalidpensionären Dennis Björk, styrelseordföranden Torbjörn Björkman, lagberedaren Mathias Lundqvist, ekonomichefen Marie Lövgren och landskapsläkaren Birger Sandell

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt medlemmarna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård

 

     (Ingressen lika som framställningen).

 

4 §

Högkostnadsskydd

     Som högkostnadsskydd gäller att en person under ett kalenderår betalar avgifter till ett belopp om högst 375 euro sammanlagt (kostnadstak) för tjänster som omfattas av skyddet. För personer under 18 år och över 65 år är kostnadstaket högst 120 euro för ett kalenderår. Det lägre kostnadstaket tillämpas till och med den kalendermånad då personen fyller 18 år samt från och med den kalendermånad som följer efter den månad då personen fyllt 65 år. Oavsett ålder ska det lägre kostnadstaket alltid tillämpas ifråga om personer som på heltid beviljats sjukpension med stöd av folkpensionslagen (FFS 568/2007), personer som på heltid beviljats invalidpension med stöd av de i 6 § folkpensionslagen angivna författningarna samt personer som på heltid beviljats invalidpension med stöd av landskapslagen (1969:45) om pension för lagtingsmän, landskapslagen (1969:47) om pension för ledamot av Ålands landskapsstyrelse, landskapslagen ( : ) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen, landskapslagen (1978:34) om personalen vid landstingets kansli, landskapslagen (2007:54) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner, landskapslagen (1997:4) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner, landskapslagen (1971:51) om vissa pensioner, som skall betalas av landskapsmedel och landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare. Det lägre kostnadstaket skall också tillämpas på personer, oavsett ålder, som beviljats sjuk- eller invalidpension på heltid enligt motsvarande lagstiftning i ett annat land. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     (2 och 3 mom. lika som framställningen).                   

    

 

Mariehamn den 16 december 2009

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson