Social- och miljöutskottets betänkande 2/2016-2017

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2016-2017

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2016-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 12/2015-2016

·       Landskapsregeringens yttrande nr 12/2015-2016-s

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering och Republiken Koreas regering träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen har inget att invända mot att överenskommelsen träder i kraft i landskapet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Överenskommelsen om social trygghet med Republiken Korea innehåller bestämmelser om pensionsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring när personer rör sig mellan avtalsstaterna samt om betalning av pensioner över gränserna. Bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkring innefattar det grundläggande och det inkomstbaserade utkomstskyddet för arbetslösa.

     Enligt 18 § 2a punkten i självstyrelselagen har landskapet Åland lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetspension för bland annat landskapets anställda. Det grundläggande utkomstskyddet för arbetslösa är även att hänföra till landskapets lagstiftningsbehörighet med stöd av 18 § 13 punkten i självstyrelselagen.

     Överenskommelsen innehåller vissa bestämmelser om vilket språk som myndigheterna ska använda. Ansökningar och handlingar som getts till en avtalsslutande parts behöriga myndighet får nämligen enligt överenskommelsen inte avvisas på den grund att de har upprättats på den andra avtalsslutande partens officiella språk. Enligt 59 § 2 mom. i självstyrelselagen förutsätts därför att lagtingets beslut fattas med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Lagtinget har även vid andra tillfällen med föreskriven majoritet lämnat bifall till överenskommelser i vilka ingått motsvarande språkbestämmelser. Eftersom bestämmelsen gäller endast det språk på vilket landskapsmyndigheterna ska stå i förbindelse med utländska myndigheter behandlas lagförslaget i vanlig lagstiftningsordning i riksdagen.

 

Ärendets behandling

Lagtinget har den 9 november 2016 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört pensionshandläggaren Monica Clemes.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund,  Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget i enlighet med 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 10 november 2016

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand